Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium

 
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
Royal Conservatoire

Study
Guide
  16/17
Studie
 Gids
Koninklijk Conservatorium
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
Contents                   Inhoudsopgave
A.    About this study guide 2      A.   Over deze studiegids 3

B.    Studying at the Royal        B. 	Studeren aan het Koninklijk
     Conservatoire 4             Conservatorium 5
C.    Organisation 9           C. 	Organisatie 9

D.    Practical information 23      D. 	Praktische informatie 23

E. 	The study programmes at the       E. 	De opleidingen van het Koninklijk
   Royal Conservatoire 43            Conservatorium 43
F. 	The Bachelor of Music and        F. 	De bacheloropleidingen Muziek
   Bachelor of Music in Education        en Docent Muziek 49
   48
                       I. 	Inleiding 49
I.  Introduction 48            II. Structuur bachelor muziekcurriculum
II. 	The structure of the Bachelor of    49
   Music curriculum 48          III. Toetsing bachelorcurriculum 67
III. Assessment in the bachelor’s
   curriculum 66             G.   De bacheloropleiding Dans 73

G. 	The Bachelor of Dance          H.   De masteropleidingen 75
   programme 72              I.   Inleiding 75
                       II.   Structuur master muziekcurriculum
H.    The master’s programmes 74     75
I.   Introduction 74            III.  Toelating, presentaties en toetsing
II. 	The structure of the Master of Music  83
    curriculum 74
III. 	Admission, presentations and     I.   Doctoraatsopleidingen 85
    assessment 82
                       J. 	Onderzoek op het Koninklijk
I.    Doctoral programmes 85          Conservatorium 87
J. 	Research at the Royal          K. 	Specific information about each
   Conservatoire 86               department 88
K. 	Specific information about each     I.  The Classical Music department 88
   department 88              II.  The Vocal department 90
                       III. The Conducting department 92
I.  The Classical Music department 88   IV. 	The Early Music and Historical
II.  The Vocal department 90           Performance department 93
III. The Conducting department 92      V.  The Jazz department 97
IV. 	The Early Music and Historical     VI.  The Theory of Music department 98
   Performance department 93       VII. The Composition department 99
V.  The Jazz department 97         VIII. The Institute of Sonology 102
VI.  The Theory of Music department 98   IX.  Interfaculty ArtScience 104
VII. The Composition department 99     X.  The Art of Sound department 105
VIII. The Institute of Sonology 102     XI.  The Music Education department 110
IX.  Interfaculty ArtScience 104
X.  The Art of Sound department 105    L. 	Onderwijs- en
XI.  The Music Education department 110     E xamenregeling (OER) 114
L. 	Education and Examination            Colofon 144
   Regulations (OER) 114
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
A. About this                    appreciate the dynamics of the Royal Conserva-
                          toire as an institute of education, research and
                          production, it is highly recommended that you
                                                               A. Over deze                    De studiegids wordt jaarlijks geactualiseerd.
                                                                                         De redactie Studiegids, verantwoordelijk voor
                                                                                         de samenstelling van de gids, stelt ieder advies

  study guide                   consult both the study guide and the programme
                          of events.                                  studiegids                   voor de verbetering van de inhoud en/of lay-out
                                                                                         zeer op prijs.

                          The study guide is updated every year. It is com-                                      Op verzoek van de Examencommissie heeft de
This study guide contains information for cur-   piled by the Study Guide editors, which would               Deze studiegids verschaft (toekomstige)      redactie besloten om de Onderwijs en Examen-
rent and future students, teachers, staff mem-   warmly welcome any suggestions for improve-                studenten, docenten, medewerkers en andere     regeling (OER) in zijn geheel in de studiegids op
bers and anyone else who may be interested     ments in the content and/or layout.                    geïnteresseerden informatie over het Koninklijk  te nemen.
in learning more about the Royal Conservatoire                                        Conservatorium (KC) en het onderwijsaanbod.
and its educational programmes. The guide is    At request of the Exam Committee, the Editorial              De studiegids bestaat uit 4 onderdelen:      Redactie studiegids:
divided into four sections:             Board has decided, to include the Education                                         Marleen Leroy, Hoofd Communicatie en
                          and Examination Regulations (OER) in full.                • Informatie over de organisatiestructuur van   Marketing
• Information about the organisational struc-                                          het KC en de Hogeschool der Kunsten Den     Eleonoor Tchernoff, Beleidsmedewerker
 ture of the Royal Conservatoire and the      Study Guide editors:                            Haag.*                      Onderwijs
 University of the Arts, The Hague, which also   Marleen Leroy, Head of Communication and                 • Praktische informatie voor studenten en     Martin Prchal, adjunct-directeur Koninklijk
 includes the Royal Academy of Art *.       Marketing                                  docenten.                    Conservatorium
• Practical information for students and teach-   Elenoor Tchernoff, Policy Officer Education                • Informatie over de bachelor- en masteroplei-
 ers.                       Martin Prchal, Vice-Principal, Royal                    dingen.                     *De Hogeschool der Kunsten Den Haag (HdK) is de overkoepelende
                                                                                         organisatie van de Koninkijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
• Information about the bachelor’s and mas-     Conservatoire                               • Praktische en inhoudelijke informatie over de  en het Koninklijk Conservatorium (KC).
 ter’s programmes.                                                       afdelingen.
• Practical information about the departments    * The University of the Arts, The Hague (HdK) is the umbrella organisa-
                          tion which encompasses the Royal Academy of Art (KABK) and the
 and their courses.                Royal Conservatoire (KC).                         Gezien de diversiteit van het onderwijsaanbod
                                                               van het KC en de daarmee verbonden grote
Given the diversity of the courses taught at the                                       hoeveelheid informatie, is er gekozen om de
Royal Conservatoire and the volume of relevant                                        informatie te verdelen over deze studiegids,
information about them, it has been decided                                          de website en het intranet van het conservato-
to publish part of the information in this guide                                       rium. In de studiegids wordt daarom veelvuldig
and part on the conservatoire’s website and                                          verwezen naar nadere informatie op de website
its intranet. Accordingly, in this guide you will                                       of het intranet. Zo bevat de studiegids geen
find frequent references to other sources of                                         curriculumoverzichten en vakbeschrijvingen
information on the website or the intranet. For                                        per opleiding, maar wordt slechts een globale
example, this guide does not include the full                                         beschrijving gegeven met verwijzingen naar de
curricula or descriptions of the subjects taught                                       overzichten en beschrijvingen die in de Curricu-
in each course, but provides a general descrip-                                        lum Handbooks te vinden zijn. Deze Curriculum
tion of the programmes with references to the                                         Handbooks zijn per afdeling samengesteld en
curriculum overviews and module descriptions                                         te vinden op de website van het conservato-
in the recently published Curriculum Hand-                                          rium. Op deze manier kunnen aanpassingen in
books, which have been recently published                                           overzichten en beschrijvingen centraal worden
at departmental level and can be found on                                           geactualiseerd.
the conservatoire’s website. This means that
changes in the curricula and course descrip-                                         Het conservatorium heeft tevens de belangrijke
tions can be updated centrally and can be                                           rol van cultureel centrum met lokale, regionale
consulted at any time.                                                    en nationale uitstraling. Het beschikt als enige
                                                               in Nederland over een concertzaal en een
The conservatoire also plays an important                                           theaterzaal. Gedurende het hele jaar wordt een
role as a cultural centre with a local, regional                                       indrukwekkend programma met festivals, work-
and national profile. The Royal Conservatoire                                         shops, dansvoorstellingen, operavoorstellingen,
is the only conservatoire in the Netherlands                                         orkestconcerten en presentaties aangeboden.
with a concert hall and a professional theatre.                                        Deze staan beschreven in de seizoensbrochure,
Throughout the year the conservatoire offers an                                        die aan het begin van ieder studiejaar wordt ge-
impressive programme of festivals, workshops,                                         publiceerd. Om een volledig beeld te krijgen van
dance performances, orchestral concerts,                                           het KC als dynamisch instituut voor onderwijs,
opera productions and presentations. The pro-                                         onderzoek en productie bevelen wij van harte
gramme of events is described in the brochure                                         aan om zowel de studiegids als de seizoens-
for the coming season that is published at                                          brochure te raadplegen.
the beginning of each academic year. To fully

2                                                                                                                         3
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
B. Studying at                    and a number of orchestras and ensembles will
                           work together to offer students experiences at
                           the intersection between education and profes-
                                                      B. Studeren aan                  praktijk dicht bij elkaar te brengen concreet
                                                                               gestalte krijgen. Deze visie vindt ook zijn weer-
                                                                               slag in de creatie van de ‘Ensemble Academy’,

  the Royal                     sional practice.

                           The active international policy of the conserva-
                                                       het Koninklijk                 waarin het conservatorium en een aantal orkes-
                                                                               ten en ensembles samen zullen gaan werken
                                                                               om studenten ervaringen aan te bieden op het

  Conservatoire                   toire will also be visible in a number of projects.
                           The Early Music department will perform
                           J.S. Bach’s B Minor Mass conducted by Ton
                                                       Conservatorium                 snijvlak van opleiding en beroepspraktijk.

                                                                               Het actieve internationale beleid van het
                           Koopman, in The Hague, Leiden, Deventer,                                 conservatorium zal te zien zijn in een aantal
The Royal Conservatoire is always on the move.    Boston and New York, together with students      Het Koninklijk Conservatorium blijft sterk in   projecten: de opleiding Oude Muziek zal
This is evident from the information contained    from the Juilliard School in New York. Activities   beweging. Dit mag blijken uit de informatie in   J.S. Bachs Hohe Messe onder leiding van Ton
in this study guide, as well as in the impressive  of the Early Music Platform of the European      deze Studiegids, maar ook de indrukwekkende    Koopman uitvoeren in Den Haag, Leiden,
concert programming that can be seen in our     Association of Conservatoires (AEC) and the      concertprogrammering zoals te zien is in onze   Deventer, Boston en New York samen met
annual concert brochure. This ensures constant    European Union Baroque Orchestra will take      jaarlijkse seizoensbrochure. Daarbij wordt     studenten van de Juilliard School in New York.
work on new initiatives to enhance the learning   place at the conservatoire. In addition to this,   voortdurend gewerkt aan nieuwe initiatieven    Activiteiten van het Early Music Platform van
experience of our students.             the conservatoire has become involved in six     om de ‘learning experience’ voor onze studen-   de European Association of Conservatoires
                           ERASMUS+ Strategic Partnership projects        ten te versterken.                 (AEC) en het EU Baroque Orchestra zullen op
This was also noticed during the accreditation    which work in different areas of curriculum                               het conservatorium plaats vinden. Daarnaast is
of Bachelor of Music and Bachelor of Music in    development, professional development and       Dit is ook opgevallen gedurende de accredita-   het conservatorium inmiddels betrokken bij een
Education during the spring of 2016. Although    exchanges with ‘ConNext’ partners and other      ties die de opleidingen Bachelor Muziek en Ba-   zestal ERASMUS+ Strategic Partnership pro-
the final judgments (satisfactory, good or excel-  institutions in various European countries.      chelor Docent Muziek tijdens het voorjaar van   jects, waarin op verschillende gebieden wordt
lent) of the accreditation panels will only be                               2016 hebben doorlopen. Hoewel de uiteindelijke   gewerkt aan curriculumontwikkeling, deskun-
presented after the summer, we already know     Furthermore, there is continuous work to       oordelen (voldoende, goed of excellent) van    digheidsbevordering en uitwisselingen met de
that the panels have indicated positive recom-    improve the curriculum. With the publication of    de accreditatiepanels pas na de zomer bekend    ‘ConNext’ partners en andere instellingen in
mendations for accreditation for both courses.    ‘Curriculum Handbooks’ all necessary informa-     zullen worden, weten we nu al dat de panels    diverse Europese landen.
The panels also gave positive recommenda-      tion about the curricula will now be available    beide opleidingen met een positief advies voor
tions on our applications for the Certificate of   online. The launch of the new website will have    accreditatie zullen voordragen. Hierbij hebben   Hiernaast wordt voortdurend verder gewerkt
Quality in Internationalisation (CeQuInt) for the  an important role in this. Curriculum develop-    de panels ook positief geadviseerd over de     aan het verbeteren van het curriculum. Met de
Bachelor of Music, and a special quality label of  ments in the fields of research, entrepreneur-    aanvragen voor het Certificate for Quality in   publicatie van de ‘Curriculum Handbooks’ is
‘Artistic Focus’ for the Bachelor of Music in Edu-  ship, chamber music, historical development      Internationalisation (CeQuInt) voor de Bachelor  alle noodzakelijk informatie over de curricula nu
cation. This is an affirmation of the vision that  and Art of Sound will be ongoing, while working    Muziek en een bijzondere kwaliteitskenmerk     online beschikbaar. De lancering van de nieuwe
the Royal Conservatoire has formulated and      on an ‘Academic Curriculum’ in collaboration     ‘Artistieke Focus’ voor de Bachelor Docent     website zal daarbij een belangrijk rol spelen. De
developed in recent years. CeQuInt is a formal    with the University of Leiden. The range of op-    Muziek. Dit is een mooie bevestiging van visies  curriculumontwikkelingen op de gebieden van
recognition of the strong international charac-   tions for professional expertise development     die het conservatorium gedurende de afgelo-    onderzoek, ondernemerschap, kamermuziek,
ter of the conservatoire which goes beyond the    such as attending a Master’s programme and      pen jaren heeft geformuleerd en uitgewerkt.    historische ontwikkeling en Art of Sound zullen
presence of numerous international students.     the Royal Conservatoire Teacher Development      Zo is het CeQuInt een formele erkenning van    worden doorgezet, terwijl er ook gewerkt wordt
It also reflects on how we work with such mat-    Programme ‘Artist as a Teacher’ is being used     het sterke internationale karakter van het     aan een ‘Academisch Curriculum’ in samenwer-
ters as curriculum development, continuing      by a growing number of teachers.           conservatorium, dat verder gaat dan alleen de   king met de Universiteit Leiden. Van het aanbod
professional development and assessment. The                                aanwezigheid van veel buitenlandse studenten    voor deskundigheidsbevordering, zoals het vol-
special quality attribution ‘Artistic Focus’ for   As can be seen, the Royal Conservatoire is in     maar ook zijn weerslag vindt in hoe wij om     gen van een masteropleiding of het Royal Con-
the Bachelor of Music in Education is a formal    a state of constant development and I invite     gaan met zaken als curriculumontwikkeling,     servatoire Teacher Development Programme
recognition of the strong emphasis placed by     everyone (students, teachers, executives and     deskundigheidsbevordering en beoordeling. Het   ‘Artist as a Teacher’, wordt door een groeiend
the program on the musical development of its    non-teaching staff) to make their active contri-   bijzondere kwaliteitskenmerk ‘Artistieke Focus’  aantal docenten gebruik gemaakt.
students. This proves once again that music is    bution to this confident dynamism.          voor de Bachelor Docent Muziek is een formele
the main goal for everything that happens at                                erkenning van de sterke nadruk die de opleiding  Het Koninklijk Conservatorium zit dus niet stil
the conservatoire, in whichever field of training.                             legt op de muzikale ontwikkeling van haar stu-   en ik nodig eenieder (studenten, docenten,
                           Martin Prchal, Vice-Principal Education        dent. Dit bewijst maar eens temeer dat bij alles  stafmedewerkers, niet-onderwijzend personeel)
The coming academic year will be a very                                  wat er op het conservatorium gebeurt, in welke   uit om hier actief aan bij te dragen.
dynamic period. There will be further work on                               opleiding dan ook, de muziek centraal staat.
the development of the new building of the
conservatoire as part of the Education and                                 Het komende academische jaar zal een zeer dy-   Martin Prchal, adjunct-directeur onderwijs
Culture Complex in the centre of The Hague. In                               namische periode worden. Er zal verder worden
this building the vision of the conservatoire, to                             gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe
bring education and professional practice close                              gebouw van het conservatorium als onderdeel
together, will be given a concrete form. This                               van het ‘Onderwijs en Cultuur Complex’ in het
vision is also reflected in the creation of the                              centrum van Den Haag. In dat gebouw zal de
‘Ensemble Academy’, where the conservatoire                                visie van het conservatorium om onderwijs en

4                                                                                                      5
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
6  7
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
C. Organisation               C. Organisatie
  Directorate                 Directie
  Principal: Henk van der Meulen       Directeur: Henk van der Meulen
  h.vdmeulen@koncon.nl            h.vdmeulen@koncon.nl
  Vice-principal Education: Martin Prchal   Adjunct directeur Onderwijs: Martin Prchal
  m.prchal@koncon.nl             m.prchal@koncon.nl
  Vice-principal Facilities and Ressources:  Adjunct directeur Onderwijsondersteuning en
  Karin van der Lee              Bedrijfsvoering: Karin van der Lee
  k.vanderlee@koncon.nl            k.vanderlee@koncon.nl

  Secretariat of the directorate       Directiesecretariaat
  Annelique Offers: a.offers@koncon.nl    Annelique Offers: a.offers@koncon.nl
  Nazima Rodjan: n.rodjan@koncon.nl      Nazima Rodjan: n.rodjan@koncon.nl

  Management staff              Management Staf
  Principal School for Young Talent:     Directeur School voor Jong Talent:
  Jan van Bilsen               Jan van Bilsen
  j.vanbilsen@koncon.nl            j.vanbilsen@koncon.nl
  Assistant Director: Catharina Boon     Adjunct directeur Dansvakopleiding:
  catharina@koncon.nl             Catharina Boon
  Secretary to consultative bodies:      catharina@koncon.nl
  Mirjam van den Broek            Secretaris overlegorganen: Mirjam van den Broek
  m.vandenbroek@koncon.nl           m.vandenbroek@koncon.nl
  Communication: Marleen Leroy        Communicatie: Marleen Leroy
  m.leroy@koncon.nl              m.leroy@koncon.nl
  Quality Assurance: Janneke Ravenhorst    Kwaliteitszorg: Janneke Ravenhorst
  kwaliteitszorg@koncon.nl          kwaliteitszorg@koncon.nl

  Heads of departments            Afdelingshoofden
  Classical Music department: Wim Vos     Afdeling Klassieke Muziek: Wim Vos
  w.vos@koncon.nl               w.vos@koncon.nl
  Vocal department: Monica Damen       Afdeling Zang: Monica Damen
  m.damen@koncon.nl              m.damen@koncon.nl
  Orchestral Conducting and Wood, wind and  Afdeling Orkestdirectie en Hafabradirectie:
  brass conducting: Wim Vos          Wim Vos
  w.vos@koncon.nl               w.vos@koncon.nl
  Choral Conducting: Anthony Zielhorst    Afdeling Koordirectie: Anthony Zielhorst
  a.zielhorst@koncon.nl            a.zielhorst@koncon.nl
  Early Music department: Johannes Boer    Afdeling Oude Muziek: Johannes Boer
  j.boer@koncon.nl              j.boer@koncon.nl
  Jazz department: Wouter Turkenburg     Afdeling Jazz: Wouter Turkenburg
  w.turkenburg@koncon.nl           w.turkenburg@koncon.nl
  Music Theory department: Suzanne Konings  Afdeling Theorie: Suzanne Konings
  s.konings@koncon.nl             s.konings@koncon.nl
  Composition department: Martijn Padding   Afdeling Compositie: Martijn Padding
  m.padding@koncon.nl             m.padding@koncon.nl
  Institute of Sonology: Kees Tazelaar    Instituut voor Sonologie: Kees Tazelaar
  k.tazelaar@koncon.nl            k.tazelaar@koncon.nl
  Art of Sound department: Paul Jeukendrup  Afdeling Art of Sound: Paul Jeukendrup
  p.jeukendrup@koncon.nl           p.jeukendrup@koncon.nl
  Music Education department: Aad de Been   Afdeling Muziekeducatie: Aad de Been
  a.debeen@koncon.nl             a.debeen@koncon.nl

8                                               9
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
Master specialisations              Facilities Management                 Masterspecialisaties               Facilitaire dienst
Dutch National Opera Academy:          Head of Facilities Management:            Dutch National Opera Academy:          Hoofd Facilitaire Zaken: Marise Nagtegaal
Maria Riccarda Wesseling             Marise Nagtegaal                   Maria Riccarda Wesseling             m.nagtegaal@koncon.nl
dnoa@koncon.nl                  m.nagtegaal@koncon.nl                 dnoa@koncon.nl                  Plv. Coördinator Facilitaire Zaken:
ArtScience Master: Taconis Stolk         Deputy Coordinator Facilities Management:       Master ArtScience: Taconis Stolk         Detlev Boenders
t.stolk@koncon.nl                Detlev Boenders                    e.vanderheiden@koncon.nl             d.boenders@koncon.nl
Master New Audiences and Innovative Practice:  d.boenders@koncon.nl                 Master New Audiences and Innovative Practice:  Hoofd Theatertechniek: Joep de Jong
Renee Jonker                   Head of Theatre Engineering: Joep de Jong       Renee Jonker                   j.dejong@koncon.nl
r.jonker@koncon.nl                j.dejong@koncon.nl                  r.jonker@koncon.nl                Hoofd Elektronische Werkplaats:
Artistic Research Master: Janice McNab      Head of Electronic Workshop:             Master Artistic Research: Janice McNab      Lex van den Broek
mar@koncon.nl                  Lex van den Broek                   mar@koncon.nl                  lex@koncon.nl
Musical Theatre Master, T.I.M.E.:        lex@koncon.nl                     Master Muziektheater T.I.M.E.:
Ines van der Scheer                                          Ines van der Scheer
time@koncon.nl                                             time@koncon.nl                  De Hogeschool der Kunsten Den Haag
Orchestra Master: Wim Vos            The University of the Arts, The Hague         Orkest Master: Wim Vos              De Hogeschool der Kunsten Den Haag (HdK) is
w.vos@koncon.nl                 The University of the Arts, The Hague was       w.vos@koncon.nl                 de overkoepelende organisatie van de Konink-
Chamber Music Master: Wim Vos          formed by the merger of the Royal Academy of     Master Kamermuziek: Wim Vos           lijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
w.vos@koncon.nl                 Art and the Royal Conservatoire. Each faculty     w.vos@koncon.nl                 en het Koninklijk Conservatorium (KC). De
Ensemble Percussion Master: Wim Vos       has its own director. The two directors are      Master Ensembleslagwerk: Wim Vos         twee faculteiten hebben een eigen directeur.
w.vos@koncon.nl                 members of the Executive Board. There are also    w.vos@koncon.nl                 De directeuren zijn lid van het College van
Ensemble Reed Quintet: Wim Vos          two interfaculty programmes: ArtScience and      Nationale Master Orkestdirectie: Wim Vos     Bestuur. Daarnaast zijn er twee interfaculteiten:
w.vos@koncon.nl                 the School for Young Talent. The university’s     w.vos@koncon.nl                 ArtScience en de School voor Jong Talent. De
National Master Orchestral Conducting:      mission is expressed in terms of four broad      Master Rietkwintet: Wim Vos           Hogeschool heeft haar missie verwoord in vier
Wim Vos                     objectives:                      w.vos@koncon.nl                 algemene doelstellingen:
w.vos@koncon.nl                 1.to offer higher professional education and    Master Instruments & Interfaces: Kees Tazelaar  1. h et aanbieden van een hogere beroepsoplei-
Master Instruments & Interfaces: Kees Tazelaar    preparatory vocational education at the high-   k.tazelaar@koncon.nl                 ding en voorbereidende beroepsopleiding op
k.tazelaar@koncon.nl                 est possible international level in preparation  Master Muziekeducatie: Adri de Vugt         een zo hoog mogelijk internationaal georiën-
Master Music Education: Adri de Vugt         for the creation, performance, teaching,     a.devugt@koncon.nl                  teerd niveau ter voorbereiding op het schep-
a.devugt@koncon.nl                  study and/or recording of the arts, covering   Muziek Educatie volgens het Kodály Concept:     pend, uitvoerend, docerend, bestuderend
Music Education according to the Kodály       the domains of the visual arts, design, music   Suzanne Konings                   en/of registrerend beoefenen der kunsten;
Concept: Suzanne Konings               and dance;                    s.konings@koncon.nl                 het betreft de domeinen beeldende kunsten,
s.konings@koncon.nl               2. to conduct research;                                          vormgeving, muziek en dans;
                         3. to contribute to the development of the                              2. het doen van onderzoek;
                           students;                     Academie der Kunsten Universiteit Leiden     3. het bijdragen aan de ontwikkeling van de
Academy for Creative and Performing       4. t o contribute to the development and prac-    Directeur: Prof. Frans de Ruiter           studenten;
Arts Leiden University                tice of the arts.                 Coördinatie: Rogier Schneemann en        4. h et bijdragen aan de ontwikkeling en beoefe-
Director: Prof. Frans de Ruiter                                    Gabriel Paiuk                    ning der kunsten.
Coordination: Rogier Schneemann and       The university carries out its mission through a   acpa@hum.leidenuniv.nl
Gabriel Paiuk                  wide range of educational and artistic activi-    Coördinatie Practicum Musicae:          De Hogeschool geeft haar missie vorm in
acpa@hum.leidenuniv.nl              ties. It provides education, organises projects,   Annemarie Kosten-Dür               een breed scala van educatieve en artistieke
Coordination Practicum Musicae:         performances and exhibitions, is active in inter-   a.kostenduer@koncon.nl              activiteiten. Ze verzorgt onderwijs, organiseert
Annemarie Kosten-Dür               national collaborative projects and exchanges,                             projecten, uitvoeringen en exposities, is actief
a.kostenduer@koncon.nl              promotes interdisciplinary education and has                              in internationale samenwerking en uitwisseling,
                         made research a core activity. Specific distin-    Interfaculteit School voor Jong Talent      brengt interdisciplinair onderwijs van de grond
                         guishing features of the university within the    Directeur: Jan van Bilsen            en heeft onderzoek tot kernactiviteit gemaakt.
Interfaculty School for Young Talent       wider higher education system are:          j.vanbilsen@koncon.nl              Specifieke kenmerken waarmee de Hogeschool
Director: Jan van Bilsen             • the pursuit of a high level of technical and    Directeur Dansvakopleiding: Jan Linkens     zich onderscheidt binnen het hoger onderwijs
j.vanbilsen@koncon.nl                artistic standards in an international context;  j.linkens@koncon.nl               zijn:
Director Dance department: Jan Linkens      • innovation based on tradition, and the inte-    Adjunct directeur Dansvakopleiding:        • het streven naar een hoog technisch en artis-
j.linkens@koncon.nl                 gration of education, research and produc-     Catharina Boon                   tiek niveau, gerelateerd aan internationale
Assistant Director Dance Department:        tion.                       catharina@koncon.nl                 maatstaven;
Catharina Boon                                             Coördinator Jong KC: Anthony Zielhorst      • vernieuwing vanuit traditie en het samengaan
catharina@koncon.nl               In association with Leiden University, the      a.zielhorst@koncon.nl                van onderwijs, onderzoek en productie.
Coordinator Jong KC: Anthony Zielhorst      university runs the Academy of Creative and      Coördinator Beeldende Kunst en Vormgeving:
a.zielhorst@koncon.nl              Performing Arts, in which the universities      Zanne Zwart                   Via een gemeenschappelijke regeling met de
Coordinator Fine Arts and Design: Zanne Zwart  provide education and post-graduate research.     z.zwart@kabk.nl                 Universiteit Leiden geeft de Hogeschool vorm
z.zwart@kabk.nl                 The director of the Academy of Creative and                              aan de Academie der Kunsten, waarin de Hoge-
                         Performing Arts is appointed by the Executive                             school en Universiteit wederzijds onderwijs en

10                                                                                                  11
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
Board of the Faculty of Humanities of        Interfaculty School for Young Talent          (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directeur       Nadere informatie over de Academie
Leiden University on the nomination of the Ex-    The School for Young Talent prepares students      van de Academie der Kunsten is door het Be-        der Kunsten, de onderwijsprogram-
ecutive Board of the University of the Arts. The   for a future in the world of dance, music or art    stuur van de Faculteit der Geesteswetenschap-       ma’s en andere activiteiten zijn te
members of the Executive Board are:         and design, in combination with a regular primary    pen van de Universiteit benoemd op voordracht       vinden op www.universiteitleiden.nl/
• Henk van der Meulen, chairman           or secondary education. The programme repre-      van het College van Bestuur van de Hogeschool.       en/humanities/academy-of-creative-
• Marieke Schoenmakers, deputy chairman       sents a unique opportunity for up and coming      Het College van Bestuur bestaat uit:            and-performing-arts. Informatie voor
                           artistic talent to combine regular schooling with    • Henk van der Meulen, voorzitter             studenten van het Koninklijk Con-
The Executive Board is responsible for achiev-    classical dance training or a preparatory course    • Marieke Schoenmakers, vicevoorzitter           servatorium die keuzevakken willen
ing the university’s objectives and for its strat-  in music or fine arts and design at a very high                                  volgen op de Universiteit Leiden is
egy, funding and policy. The Board of        level and to an international standard, within a    Het College is belast met het besturen van de       tevens te vinden in hoofdstuk E van
Governors is accountable to the Supervisory     single institute. For that reason, the school is only  Hogeschool, hetgeen onder meer inhoudt dat         deze studiegids.
Board. Executive Board reports on its principal   open to students who meet our stringent admis-     het verantwoordelijk is voor de realisatie van de
activities in the Annual Report.           sion requirements. As different as these talented    doelstellingen van de Hogeschool, de strategie,   Interfaculteit School voor Jong Talent
                           students are, they also have a great deal in com-    de financiering en het beleid. Hierover legt het  De School voor Jong Talent biedt aanstormend
    Further information about the Uni-      mon. They share a pleasure and passion in ex-      College van Bestuur verantwoording af aan de    kunstzinnig jong talent de mogelijkheid om
    versity of the Arts, The Hague can be     ploring and expanding their creative boundaries.    Raad van Toezicht. De hoofdzaken van de acti-    een dansvakopleiding of een voorbereidende
    found at                   They also develop the personal ‘tools’ to deepen    viteiten vermeldt het College in het Bestuurlijk  vakopleiding in muziek of beeldende kunst en
    www.hogeschoolderkunsten.nl          and enhance their particular talent: craftsman-     Jaarverslag.                    vormgeving – op een zeer hoog niveau en naar
                           ship, discipline, dedication and, last but not least,                            internationale standaard – binnen één school te
                           the capacity to share that talent with others.        Nadere informatie over de Hogeschool     combineren met regulier basis- en voortgezet
The Academy of Creative and                                            der Kunsten Den Haag kan worden        onderwijs. Zo verschillend als al die talenten zijn,
Performing Arts                       Further information about the School          gevonden op                  zo veel overeenkomsten tonen leerlingen die
The Academy of Creative and Performing Arts         for Young Talent can be found at            www.hogeschoolderkunsten.nl          over een bijzondere artistieke aanleg beschikken.
is a partnership between Leiden University         www.svjt.nl/en                                            Ze delen het plezier en de passie om hun crea-
and the University of the Arts, The Hague. The                                                          tieve grenzen te verkennen en te verleggen. En
academy brings together the arts and academic                                De Academie der Kunsten               ze ontwikkelen ieder voor zich ook het ‘gereed-
disciplines, providing interesting perspectives   Royal Conservatoire’s Exam Committee          De Academie der Kunsten is een samenwer-      schap’ om hun specifieke talent verder inhoud en
for students, teachers and other researchers in   The Board has appointed an Exam Committee        kingsverband tussen de Universiteit Leiden     vleugels te geven: vakmanschap, discipline, toe-
Leiden and The Hague who wish to explore the     with the task of ensuring that exams, presenta-     en de Hogeschool der Kunsten Den Haag.       wijding en, niet in de laatste plaats, het vermogen
limits of what they know and can do. Education    tions and final presentations are organised and     De Academie werkt aan het samengaan van       om dat talent met anderen te delen.
on art is given primarily at the Royal Academy    conducted properly. Its other responsibilities in-   kunsten en wetenschappen. Dit biedt aller-
of Art and the Royal Conservatoire, while aca-    clude appointing the committees of examiners,      lei interessante perspectieven voor Leidse         Nadere informatie over de School
demic education is offered at the Leiden Uni-    granting exemptions and supervising compli-       en Haagse studenten, docenten en andere          voor Jong Talent is te vinden op
versity. This structure allows students in Leiden  ance with the Education and Examination Regu-      onderzoekers die op zoek zijn naar de grenzen       www.svjt.nl
to follow instrumental and vocal courses with    lations, see intranet.koncon.nl/advisorybodies/     van hun kunnen en kennen. In de Academie
teachers in The Hague through the ‘Practicum     examcommittee. The Exam Committee pre-         der Kunsten komen kunst en wetenschap
Musicae’ programme, as well as Fine Arts and     scribes the guidelines for exams, presentations     samen. Het kunstonderwijs wordt voornamelijk    Examencommissie Koninklijk
Design classes in the ‘Practicum Artium’ pro-    and final presentations. Students may apply for     in Den Haag aan de Koninklijke Academie van     Conservatorium
gramme. There are more than 25.000 students     exemption from a subject in the curriculum on      Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conser-     Het College van Bestuur heeft een Examencom-
and more than 1.500 professors and other aca-    the basis of a previous study or previously ac-     vatorium gegeven en het universitair onderwijs   missie ingesteld die tot taak heeft toe te zien op
demic staff working at Leiden University. The    quired competences. The procedure for granting     wordt aan de Universiteit Leiden gegeven. Zo    de organisatie en het verloop van tentamens, pre-
university’s courses are grouped into six facul-   an exemption is laid down in the Education and     bestaat de mogelijkheid voor Leidse studenten    sentaties en eindpresentaties. De Examencom-
ties: Archaeology, Humanities, Medicine, Law,    Examination Regulations. See chapter L, or go to    om instrumentale en vocale lessen bij Haagse    missie is onder andere verantwoordelijk voor het
Social Studies and Physics and Mathematics;     intranet.koncon.nl/stip.                hoofdvakdocenten te volgen via het ‘Practicum    benoemen van de commissies van examinatoren,
the Academy is part of the Humanities faculty.                                Musicae’ programma; voor geïnteresseerden      het verlenen van vrijstellingen en voor de correcte
                           The members of the Exam Committee are:         in Beeldende Kunst en Vormgeving is er het     toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling
    Further information about the Acad-      • Wouter Turkenburg, Jazz department, chair-      ‘Practicum Artium’ programma. Aan de Univer-    (OER). Voor het goed functioneren van de Exa-
    emy of Creative and Performing Arts,      man                          siteit Leiden studeren ruim 25.000 studenten en   mencommissie is er een Huishoudelijk Reglement
    the curricula and other activities can    • Enno Voorhorst, Classical Music department,      werken ruim 1.500 hoogleraren en academische    Examencommissie KC opgesteld, zie intranet.
    be found at www.universiteitleiden.       vice-chairman                     stafleden. De opleidingen van de Universiteit    koncon.nl/advisorybodies/examcommittee. De
    nl/en/humanities/academy-of-         • Mirjam van den Broek, secretary            Leiden zijn gegroepeerd in zes faculteiten:     Examencommissie formuleert de richtlijnen voor
    creative-and-performing-arts.         • Maria Acda, Vocal department             Archeologie, Geesteswetenschappen, Genees-     de tentamens, presentaties en eindpresentaties.
    Information for students of the Royal     • Ludmilla Molenaar, Dance department          kunde, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschap-    Studenten die vrijstelling wensen voor een in het
    Conservatoire who wish to follow       • Johan van Kreij, Institute of Sonology        pen, en Wiskunde en Natuurwetenschappen;      curriculum opgenomen vak op basis van eerdere
    elective courses at Leiden University     • Arjen Berens, Music Theory department         De Academie maakt deel uit van de faculteit der   studie of eerder verworven competenties, kun-
    can be found in chapter E of this       • Aad de Been, Music Education department        Geesteswetenschappen.                nen vrijstelling aanvragen. De vrijstellingsproce-
    study guide.                 • Ernst Bergmans, KABK                                           dure is opgenomen in de OER. Zie hoofdstuk L,
                                                                                 of ga naar intranet.koncon.nl/stip.

12                                                                                                        13
Study Guide 16/17 - Royal Conservatoire - Koninklijk Conservatorium
Meetings of the Exam Committee are open to     dents. The members of the two boards elect the   De Examencommissie kent de volgende leden:    het intranet van het conservatorium, waar de
the public and are generally held once a month.   members of the Central Representative Advisory   • Wouter Turkenburg, afdeling Jazz, voorzitter  agenda’s en verslagen van de bijeenkomsten
The Exam Committee has its own page on the     Board. The rules concerning participation by    • Enno Voorhorst, afdeling Klassieke Muziek,  kunnen worden bekeken. Zie intranet.koncon.
conservatoire’s intranet, where you will find    staff and students in the formulation of the uni-   vicevoorzitter                nl/advisorybodies/educationcommittee
the agendas and reports of the meetings. See    versity’s policy are laid down in the Regulations  • Mirjam van den Broek, ambtelijk secretaris
intranet.koncon.nl/advisorybodies/         on Participation of the University of the Arts,   • Maria Acda, afdeling Zang               De Opleidingscommissie kan worden
examcommittee.                   The Hague, see www.hogeschoolderkunsten.nl.     • Ludmilla Molenaar, Dansvakopleiding          bereikt via oc@koncon.nl
                          The regulations provide a framework for com-    • Johan van Kreij, Instituut voor Sonologie
   The Exam Committee can be           munication between the Executive Board and     • Aad de Been, afdeling Muziekeducatie
   contacted via                 the Central Representative Advisory Board and    • Arjen Berends, afdeling Theorie        Deelmedezeggenschapsraad Koninklijk
   examencommissie.kc@koncon.nl         between the faculty directors and their respec-   • Ernst Bergmans, KABK              Conservatorium
                          tive advisory boards.                                        De Hogeschool heeft twee deelmedezeggen-
                                                    De bijeenkomsten van de Examencommissie     schapsraden, één voor de Koninklijke Academie
Royal Conservatoire’s Education           The members of the KC Representative Advi-     zijn openbaar en vinden over het algemeen één  van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK, en één
Committee                      sory Board are:                   keer per maand plaats. De Examencommissie    voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC.
The Education Committee provides advice       • Peter Csuka, chairman (ST)            heeft een eigen pagina op het intranet van het  De deelraden bestaan uit vertegenwoordigers
about the Education and Examination Regula-     • Detlev Boenders, vice chairman (NTS)       conservatorium, waar de agenda’s en verslagen  van personeel en studenten. Uit beide deelra-
tions and can provide solicited and unsolicited   • Frederico Forla, secretary (ST)          van de bijeenkomsten kunnen worden bekeken.   den wordt de Centrale Medezeggenschapsraad
advice about any other matters relating to     • Anja Bakker (NTS)                 Zie intranet.koncon.nl/advisorybodies/      gekozen. De regelgeving rondom de medezeg-
education. The committee’s members include     • Wouter Verschuren (TS)              examcommittee                  genschap is vastgelegd in het Reglement Mede-
representatives of the teaching staff and      • Eric Ineke (TS)                                          zeggenschap van de Hogeschool der Kunsten
students. The Education committee’s statutory                                 De Examencommissie kan worden       Den Haag, zie www.hogeschoolderkunsten.nl.
tasks and the rules governing the composition    The members of the Central Representative         bereikt via:                Het reglement fungeert als kader voor de com-
and procedures of the education committee are    Advisory Board are:                    examencommissie.kc@koncon.nl        municatie tussen het College van Bestuur en
laid down in the Charter of the Education Com-   • Detlev Boenders, vice chairman, Royal Con-                             de Centrale Medezeggenschapsraad en tussen
mittees of the University of the Arts, see      servatoire (NTS)                                          de faculteitsdirecties en de respectievelijke
www.hogeschoolderkunsten.nl             • Aparajita Dutta, Royal Academy of Art (NTS)    Opleidingscommissie Koninklijk          deelraden.
                          • Eden Latham, Royal Academy of Art (ST)      Conservatorium
The members of the Education Committee are:     • Eric Ineke, Royal Conservatoire, (TS)       De Opleidingscommissie brengt advies uit     De Deelmedezeggenschapsraad KC kent de
• Marthe Varenhorst, chairman (ST)         • Kolja Meeuwsen, School for Jong Talent (TS)    over de Onderwijs- en Examenregeling en kan   volgende leden:
• Mirjam van den Broek, secretary, (NTS)      • Marijke Appelman, Royal Academy of Art (TS)    gevraagd en ongevraagd adviseren over alle    • Peter Csuka, voorzitter (ST)
• Yvonne Smeets (TS)                • Vasiliki Giakoumi, Royal Academy of Art (ST)   andere zaken betreffende het onderwijs. De    • Detlev Boenders, vicevoorzitter (NOP)
• Roger Regter (TS)                                           commissie bestaat uit vertegenwoordigers van   • Frederico Forla, secretaris (ST)
• Pete Saunders (TS)                ST = Student                    het onderwijzend personeel en de studenten. In  • Anja Bakker (NOP)
                          TS = Teaching Staff
• Benno Torrenga (TS)                NTS = Non-teaching staff              het Statuut Opleidingscommissies HdK, zie    • Wouter Verschuren (OP)
• Thomas Dulfer (ST)                                          www.hogeschoolderkunsten.nl, worden de      • Eric Ineke (OP)
• Lévi Cox (ST)                   The Royal Conservatoire’s Representative      wettelijke taken van de Opleidingscommissie
• Kent Moussault (ST)                Advisory Board has its own page on the con-     beschreven alsmede het reglement rondom de    De Centrale Medezeggenschapsraad kent de
• Doris Veldman (ST)                servatoire’s intranet where general information,  samenstelling en werkwijze van de Opleidings-  volgende leden:
                          news items and the agendas and reports of      commissie.                    • Detlev Boenders, KC, vicevoorzitter (NOP)
The meetings of the Education Committee are     meetings are published:                                       • Aparajita Dutta, KABK (NOP)
open to the public and are generally held on the  intranet.koncon.nl/advisorybodies.         De Opleidingscommissie kent de volgende     • Eden Latham KABK (ST)
second Tuesday of the month. The Education                               leden:                      • Eric Ineke, KC (OP)
Committee has its own page on the conserva-         The Royal Conservatoire’s Representa-    • Marthe Varenhorst, voorzitter (ST)      • Kolja Meeuwsen, School voor Jong Talent (OP)
toire’s intranet, where you will find the agendas      tive Advisory Board can be contacted    • Mirjam van den Broek, secretaris (NOP)    • Marijke Appelman, KABK (OP)
and reports of the meetings. See intranet.kon        via dmr@koncon.nl              • Yvonne Smeets (OP)              • Vasiliki Giakoumi, KABK (ST)
con.nl/advisorybodies/educationcommittee                                 • Roger Regter (OP)
                                                     • Pete Saunders (OP)              ST = student
                                                                             NOP = niet-onderwijzend personeel
   The Education Committee can be        Research Group                    • Benno Torrenga (OP)              OP = onderwijzend personeel
   contacted via oc@koncon.nl          At the Royal Conservatoire the research group    • Thomas Dulfer (ST)
                          ‘Research in the Arts’, with professor (‘lector’)  • Lévi Cox (ST)                 De DMR-KC heeft een eigen pagina op het
                          Henk Borgdorff, constitutes a link between the    • Kent Moussault (ST)              intranet, waar allerlei informatie, nieuws en de
Royal Conservatoire’s Representative        bachelor’s, master’s and PhD levels. Borgdorff    • Doris Veldman (ST)              agenda’s en verslagen van de bijeenkomsten
Advisory Board                   therefore initiates, facilitates and promotes                            wordt gepubliceerd:
The University of the Arts has two Representa-   permanent or ad hoc research at each of these    De bijeenkomsten van de Opleidingscommis-    intranet.koncon.nl/advisorybodies
tive Advisory Boards, one for the Royal Academy   levels tailored to the specific discipline. By   sie zijn openbaar en vinden over het algemeen
of Art and one for the Royal Conservatoire. Both  conducting research within the framework of     plaats op de tweede dinsdag van de maand. De       De Deelmedezeggenschapsraad KC
boards include representatives of staff and stu-  the research group, teachers contribute to the   Opleidingscommissie heeft een eigen pagina op      kan worden bereikt via dmr@koncon.nl

14                                                                                                   15
research culture at the conservatoire, which     The main underlying idea in developing the new    Lectoraat                       Kwaliteitszorg
also stimulates students to acquire an inquisitive  quality concept at the Royal Conservatoire is to   Op het Koninklijk Conservatorium is het lecto-    Het Koninklijk conservatorium hanteert een
attitude. Teachers learn to supervise research by  achieve a close link between the internal and    raat ‘Onderzoek in de Kunsten’ van lector Henk    visie op kwaliteit waarin de twee componen-
students, and some decide to study for a PhD.    external perception of quality and the accompa-   Borgdorff actief. Het lectoraat is een schakel    ten ‘artistic standards’ en ‘educational quality’
                           nying instruments. More than ever the results    tussen bachelor-, master- en PhD-niveau, en      samen komen. Hierbij wordt de essentie van
The research group also arranges for the results   of internal quality reviews should constitute    vervult daarmee bij het onderzoek op al deze     de opleidingen (de artistieke standaarden op
of research to be circulated, externally by giving  input for those carried out externally and vice   niveaus op discipline-eigen wijze, structureel of   basis waarvan studenten worden onderwezen)
lectures and presentations, through publica-     versa.                        incidenteel, een initiërende, faciliterende en sti-  expliciet verbonden met de onderwijskundige
tions and by organising seminars, and internally                             mulerende rol. Docenten doen in het kader van     kwaliteit en de monitoring daarvan. Daarmee
by actively participating at relevant meetings.   The internal perception of quality is monitored   het lectoraat onderzoek en dragen zo bij aan     wordt het uitgangspunt van kwaliteitszorg ver-
The results of its research are disseminated to   in this model by various instruments most of     de onderzoekscultuur van het conservatorium,     legd naar een kwaliteitscultuur op het KC in een
the wider public via the website of the Royal    which have been implemented.             waardoor ook studenten gestimuleerd worden      breder perspectief.
Conservatoire.                    • Student satisfaction survey            tot een onderzoekende houding. Docenten le-
                           • Subject and project evaluations          ren het onderzoek van studenten te begeleiden     De belangrijkste achtergrondgedachte hierbij is
Henk Borgdorff has been professor of Research     • Staff satisfaction surveys            en in sommige gevallen beginnen zij zelf aan     om een sterke verbinding te realiseren tussen
in the Arts at the conservatoire since Septem-    • Feedback from the Examination Committee      een promotietraject.                 de interne en de externe perceptie van kwaliteit
ber 2010. The focus of Borgdorff’s own research     and the Education Committee                                       en de hieraan gerelateerde instrumenten. De
is on the political and theoretical rationale of   • Management information              Tevens zorgt het lectoraat voor de kenniscircu-    resultaten van interne kwaliteitstoetsen vormen
artistic research. This is research where the                               latie van de onderzoeksresultaten. Extern door    input voor die op het externe vlak en vice versa.
making of art (creating, designing, composing,    The results and reports on the internal percep-   middel van lezingen, presentaties, publicaties
performing) is central to the research process,   tion of quality together constitute an important   en het organiseren van seminars, en intern door    De interne perceptie van kwaliteit wordt gemo-
and the outcomes of the research are also art-    source of opportunities for making improve-     deel te nemen aan en een rol te spelen in voor    nitord door middel van diverse instrumenten.
works and art practices (images, compositions,    ments which if possible can be directly imple-    onderzoek relevante bijeenkomsten. De resul-     • Studententevredenheidsonderzoek (STO)
installations, performances).            mented but which in conjunction with each      taten van het onderzoek worden via de website     • Vak- en projectevaluaties
                           other serve as input for improvement plans      van het KC publiek gemaakt.              • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
In The Hague Borgdorff co-founded the        or campaigns that can have an impact on the                                • Jaarplannen van de afdelingen.
‘Research Catalogue’, an international online    internal perception of quality. This completes    Henk Borgdorff is vanaf 1 september 2010       • Focusgroepen/studentenpanels.
multi-media database and workspace for the      the internal circle.                 lector Onderzoek in de Kunsten aan de         • Feedback vanuit de Examencommissie en de
archiving and exposition of artistic research.                              Hogeschool. Borgdorff legt zich in het eigen       Opleidingscommissie.
The Research Catalogue is employed by the      The source of opportunities for improvement     onderzoek toe op de politieke en theoretische     • Management informatie.
conservatoire as a platform for collaboration be-  also feed into the cycle of external percep-     rationale van artistiek onderzoek. Bij deze
tween master’s students and their supervisors    tion of quality. Knowledge about what is going    vorm van onderzoek staat het maken van kunst     De resultaten en rapportages over deze interne
and for the publication and dissemination of the   well and what can be done better is a sound     (creëren, ontwerpen, componeren, uitvoeren)      perceptie van kwaliteit vormen samen een
research outcomes of students and faculty.      basis for various external documents such as     centraal in het onderzoeksproces en zijn de      belangrijke bron van verbetermogelijkheden die
                           self-evaluation reports, but also annual reports   kunstwerken en -praktijken (beelden, compo-      waar mogelijk direct worden doorgevoerd, maar
Besides his function as a lector at the University  and other publications, and this therefore has    sities, installaties, uitvoeringen e.d.) ook deels  ook in samenhang met elkaar input vormen
of Applied Science, Borgdorff is professor at the  an impact on external perception. Instruments    het resultaat van het onderzoek.           voor verbeterplannen/acties die daarmee de
Academy of Arts at University of Leiden and is    which often already exist can therefore be                                 interne perceptie van kwaliteit beïnvloeden. De
president of the Society for Artistic Research.   used to measure, verify and monitor external     In Den Haag heeft Borgdorff mede leiding ge-     interne cirkel is daarmee rond.
Borgdorff is involved in education in the KC at   perception.                     geven aan de totstandkoming van de ‘Research
Master level, the Master Artistic Research and    • Professional stakeholders meeting         Catalogue’, een internationale online multimedi-   Daarnaast wordt met deze bron van verbeter-
the doctoral education docARTES and PhDArts.     • Alumni surveys                  ale database en werkomgeving voor de archive-     mogelijkheden ook cyclus van externe perceptie
                           • Accreditation processes              ring en expositie van artistiek onderzoek. Deze    van kwaliteit gevoed. De kennis van wat goed
                           • External (international) members of commit-    Research Catalogue wordt door het KC gebruikt     gaat en wat beter kan vormt een belangrijke ba-
Quality assurance                    tees of examiners                 als platform voor de samenwerking tussen mas-     sis van diverse externe verantwoordingsdocu-
At the Royal Conservatoire ‘artistic standards’    • Annual visits by ‘Critical Friends’ (external   terstudenten en hun research coaches en voor     menten, zoals zelfevaluatierapporten, maar ook
and ‘educational quality’ are brought together     reviewers at departemental level)         de publicatie van de onderzoekresultaten van     jaarverslagen en andere publicaties, en heeft
in the vision on quality.                                         studenten en docenten.                daarmee ook invloed op de externe perceptie.
                           The results of these and other quality instru-                               Door middel van veelal bestaande instrumenten
The essence of the study programmes (the       ments constitute input for the accreditation     Naast zijn functie als lector aan de Hogeschool    kan deze externe perceptie worden gemeten,
artistic standards underlying what the students   cycle (which brings external perception full     is Borgdorff hoogleraar bij de Academie der      getoetst en gemonitord.
are taught) is explicitly tied to educational    circle), but also feed into the internal cycle and  Kunsten aan de Universiteit Leiden en president    • Werkveldoverleg
quality and its monitoring. The remit of quality   the development of ongoing improvement.       van de Society for Artistic Research. Hij is be-    • Alumni enquêtes
assurance is therefore shifting to a quality     Internal and external feedback are thus brought   trokken bij het onderwijs in de master van het     • Accreditatie processen
culture at the Royal Conservatoire in a broader   into much better balance.              KC, de Master Artistic Research en de docto-      • Externe (internationale) leden van de com-
perspective.                                               raatsopleidingen docARTES en PhDArts.          missies der examinatoren
                                                                                 • Jaarlijks (of tweejaarlijks) visitatiebezoek op
                                                                                  afdelingsniveau door een ‘critical friend’

16                                                                                                       17
Results of all surveys are published on the     respect for others and inappropriate behaviour    De resultaten van deze en andere beschreven     Integriteitscode Hogeschool der Kunsten
Quality Assurance department’s intranetpage.     should be avoided. Inappropriate behaviour      kwaliteitsinstrumenten vormen niet alleen      In deze gedragscode worden de uitgangspunten
Intranet.koncon.nl/qualityassurance and on      should always be addressed, either by directly    input voor de accreditatiecyclus (waarmee de     vastgelegd die gelden voor de wijze waarop me-
regular basis in the internal newsletter.      confronting the individuals concerned or by     cirkel van externe perceptie weer rond is), maar   dewerkers en studenten binnen de Hogeschool
                           bringing their conduct to the attention of oth-   voeden daarnaast ook de interne cyclus, waar-    der Kunsten Den Haag met elkaar omgaan. De
   Further information about the Quality     ers. All employees and students are explicitly    mee de ontwikkeling van continue verbetering     gedragscode is bedoeld als kader voor een
   Assurance department is available       informed of the basic rules and expectations     tot stand komt. Interne en externe feedback     stimulerend en veilig studie- en werkklimaat
   from: Janneke Ravenhorst and          with regard to how people should treat each     worden op deze wijze met elkaar in balans      binnen de Hogeschool. In een stimulerend en
   Frederique Luijten               other within the university through this code    gebracht.                      veilig studie en werkklimaat behoren aandacht
   qualityassurance@koncon.nl           of conduct. The code of conduct is part of                                voor de ander tot de normale, goede omgangs-
   Tuinkamer 2 (T002)               the university’s policy to create a stimulating,   De resultaten van alle onderzoeken worden gepu-   vormen en wordt ongewenst gedrag vermeden.
                           safe and discrimination free environment in     bliceerd op de intranetpagina van kwaliteitszorg,  Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde
Student Counsellor                  which to work and study. Other elements of      intranet.koncon.nl/qualityassurance en regelmatig  te worden gesteld, hetzij door betrokkenen
Students can contact the counsellor on a       this policy are the Inappropriate Behaviour     besproken in de interne nieuwsbrief van het KC    rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden
range of issues. These can be practical prob-    Complaints Procedure and the Protocol for the                               in te schakelen.
lems relating to matters such as study financ-    Confidential Contact Persons.            Nadere informatie kan worden verkregen
ing and the possibilities of applying for grants,                             bij Bureau Kwaliteitszorg door: Janneke       De uitgangspunten en verwachtingen met
but also personal matters. Students can          Further information about the Code       Ravenhorst en Frederique Luijten           betrekking tot de omgangsvormen binnen de
approach the student counsellor themselves.        of Ethics can be found at           kwaliteitszorg@koncon.nl               Hogeschool worden door middel van deze
The counsellor also maintains close contact        www.hogeschoolderkunsten.nl.          Tuinkamer 2 (T002)                  gedragscode expliciet onder de aandacht
with the tutors, departmental coordinators                                                           gebracht van alle medewerkers en studenten.
and main subject teachers. The latter are                                                           De gedragscode omgangsvormen is onder-
the first point of contact for study-related     Inappropriate Behaviour Complaints          Studentendecaan                   deel van het beleid van de Hogeschool op
problems. In the event of personal problems,     Procedure and the Protocol for the          Studenten komen met uiteenlopende onder-       het gebied van een stimulerende, veilige en
students are referred to the counsellor. Natu-    Confidential Contact Persons             werpen naar de decaan: praktische zaken,       discriminatievrije studie- en werkomgeving.
rally, the final decision on this always lies with  Inappropriate Behaviour Complaints Commit-      zoals studiefinanciering en mogelijkheden voor    Andere onderdelen van dit beleid zijn de klach-
the student. Interviews between the students     tee:                         financiële ondersteuning via fondsen, maar ook    tenregeling Ongewenst Gedrag en het Protocol
and the counsellor are confidential. Practical    • Suzanne Konings, head of Music Theory,      persoonlijke zaken. Studenten kunnen op eigen    Vertrouwenspersoon.
issues can generally be resolved with one or      Royal Conservatoire                initiatief contact opnemen met de studentende-
two meetings. For personal issues, a number      • Elleke Bijsterveld, teacher School for Young   caan. Daarnaast is er nauw contact tussen de        Nadere informatie over de Integriteit-
of one-hour consultations (usually between       Talent                      decaan en respectievelijk tutor, coördinator en      code is te vinden op
two and eight) are arranged. Sometimes a       • Eric Hirdes, lecturer Graphic Design, Fine Art,  hoofdvak-docent. De laatstgenoemden zijn het        www.hogeschoolderkunsten.nl.
longer period of coaching is prescribed for       Textiles & Fashion, Royal Academy of Art     eerste aanspreekpunt bij studie-gerelateerde
students with, for example, ADHD, Asperger                                problemen. Indien het om student-gerelateerde
syndrome, dyslexia, etc., who are entitled to    Deputy members:                   problemen gaat, wijzen zij op de mogelijkheid    Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en
additional help under the Equal Treatment Act.    • Julia Stegeman, teacher Music Education      om de decaan te consulteren. Natuurlijk ligt in   Protocol Vertrouwenspersonen
The counsellor’s recommendation can also        department, Royal Conservatoire          alle gevallen de beslissing bij de student. De    Klachtencommissie Ongewenst Gedrag:
take the form of finding out, together with the   • Johan van Oord, head of the Fine Arts course,   gesprekken die de studenten met de decaan      • Suzanne Konings, hoofd afdeling Theorie, KC
student, what help outside of school might be     Royal Academy of Art                voeren zijn vertrouwelijk. Als het om praktische   • Elleke Bijsterveld, docent School voor Jong
of use.                       • Peter de Graaf, teacher School for Young      zaken gaat, zijn deze meestal in een of twee      Talent
                            Talent                       ontmoetingen te bespreken. Bij persoonlijke     • Eric Hirdes, docent Grafisch Ontwerpen Beel-
   Further information is available                                  kwesties vindt er een aantal gesprekken plaats     dende Kunst Textiel & Mode, KABK
   from the counsellor: Paul Deneer        The university’s Confidential Contact Persons    van een uur (meestal tussen twee en acht
   p.deneer@koncon.nl               are:                         gesprekken). In een aantal gevallen vindt er     Plaatsvervangende leden:
   Tuinkamer 3 (T003)               • Paul Deneer, student counsellor, Royal Con-    langere tijd coaching plaats, als er sprake is van  • Julia Stegeman, docent afdeling Muziekedu-
   Open office hours on Tuesday and         servatoire and Royal Academy of Art        bijvoorbeeld ADHD, Asperger, dyslexie, etc.       catie, KC
   Wednesday from 12.00 pm. to          • Pauline Schep, coordinator Graphic Design,     Studenten kunnen door de Wet Gelijke Behan-     • Johan van Oord, hoofd opleiding Beeldende
   12.45 pm.                    Royal Academy of Art                deling een beroep doen op extra begeleiding.      Kunst, KABK
                           • Gerda van Zelm, teacher Vocal department,     Het advies van de decaan kan overigens ook      • Peter de Graaf, docent School voor Jong Talent
                            Royal Conservatoire                bestaan uit het samen met de student bekijken
University of the Arts’ Code of Ethics                                  welke hulp buiten school adequaat kan zijn.     De vertrouwenspersonen van de Hogeschool zijn:
This code of conduct lays down the basic rules                                                         • Paul Deneer, studentendecaan, KC en KABK
on how staff and students of the University of    Student Charter of the University of the          Nadere informatie kan worden          • Pauline Schep, coördinator Grafisch
the Arts should treat one another. It provides    Arts, The Hague                      verkregen bij decaan Paul Deneer         Ontwerpen, KABK
a framework designed to create a safe and      The University of the Arts, The Hague has a        p.deneer@koncon.nl               • Gerda van Zelm, docent Zang, KC
stimulating environment in which to work       Student Charter setting out the rights and         Tuinkamer 3 (T003)
and study. In such an environment, proper      obligations of the students. The Student Char-       open spreekuur op dinsdag en woens-
behaviour requires courtesy towards and       ter contains information about enrolment,         dag van 12.00 – 12.45 uur

18                                                                                                     19
You can also read