FORSKARUTBILDNINGSKURSER VID MEDICINSKA FAKULTETEN

 
FORSKARUTBILDNINGSKURSER
VID MEDICINSKA FAKULTETEN
       2018

    Vårterminen 2018
  Deadline: 27 november 2017
    Höstterminen 2018
   Deadline: 28 maj 2018

   DOCTORAL COURSES
    Spring semester 2018
  Deadline: 27 November 2017
    Fall semester 2018
   Deadline: 28 May 2018

http://www.medfak.umu.se/utbildnin
   g/utbildning-pa-forskarniva/
        1
KURSER VÅRTERMINEN 2018 ................................................................................................. 8
 Advanced biostatistics, Logistic regression (online), 1.5 ECTS ................................ 8
  Analyzing data in qualitative research, part 1 (online), 3 ECTS ............................... 9
  An introduction to multilevel analysis: An epidemiological approach (online),
  3 ECTS ............................................................................................................................................ 10
  Basic tumour biology – from cell biology to personalized medicine, 1.5 ECTS 11
  Bioimaging, 1.5 ECTS ............................................................................................................... 12
  Data collection, database management and quality control in quantitative
  studies, 1.5 ECTS ........................................................................................................................ 13
  Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete, 1 hp .... 14
  Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete, 4,5 hp 15
  Grundläggande forskningsmetodik för läkare i norra sjukvårdsregionen,
  utvidgad kurs, 30 hp................................................................................................................. 16
  Health, environment and sustainability, 5 ECTS ......................................................... 17
  Informationssökning, referenshantering och publicering 1,5 hp ......................... 18
  Qualitative content analysis, 3 ECTS ................................................................................. 19
  Regenerative medicine, 1.5 ECTS........................................................................................ 20
  Research methodology and philosophy of science, 3 ECTS ..................................... 21
  Research methodology with biostatistics, 7.5 ECTS .................................................... 22
  Writing Science: How to write and publish scientific papers, 5 ECTS................. 23
KURSER HÖSTTERMINEN 2018 ............................................................................................ 24
  Design of intervention studies within patient-based research, 3 ECTS .............. 24
  eHealth- Concepts, principles and methods for healthcare in a digital age, 3
  ECTS ................................................................................................................................................ 25
  Equity and health, 3.5 ECTS .................................................................................................. 26
  Evaluation of exercise capacity and level of physical activity in persons with
  cardiorespiratory disease, 1.5 ECTS .................................................................................. 27
  Evidence based public health, 4 ECTS............................................................................... 28
  Health, gender and human rights: An introduction, 3 ECTS................................... 29
  How to write grant applications, 3 ECTS ......................................................................... 30
  Intervjuer och observationer som kvalitativa datainsamlingsmetoder, 3 hp . 31
  Longitudinal Data Analysis 1.5 ECTS ................................................................................. 32
  Metabolic disorders including diabetes mellitus, 1.5 ECTS ..................................... 33
 Methods in social epidemiology, 3 ECTS ........................................................................ 34
  Oral presentation, 1.5 ECTS................................................................................................... 36
  Qualitative data analysis, 7.5 ECTS .................................................................................... 37

                                      2
Regression models in medical sciences, 3 ECTS ........................................................... 38
Research based on quality registries, 2 ECTS ................................................................ 39
Research ethics, 3 ECTS .......................................................................................................... 40
Research methodology and philosophy of science, 3 ECTS ..................................... 41
Research methodology with biostatistics, 7.5 ECTS .................................................... 42
Research writing in the medical sciences, 5 ECTS ....................................................... 43
Synaptic and molecular physiology of brain circuits, 3 ECTS ................................. 44
Writing Science: How to write and publish scientific papers, 5 ECTS................. 45

                                3
FORSKARUTBILDNINGSKURSER ANORDNADE AV
MEDICINSKA FAKULTETEN, UMEÅ UNIVERSITET
ALLMÄN INFORMATION

Forskarutbildningskursernas omfattning och uppläggning varierar. Vissa kurser ges i
form av föreläsningar eller seminarier under dagtid eller kvällstid. Sådana
deltidskurser kan utsträckas under en större del av terminen. Andra kurser ges som
heltidskurser och omfattar då vanligen såväl föreläsningar som laborativa moment
och demonstrationer under en begränsad tid.

Om en planerad kurs ska ges eller inte beror på antalet sökande till kursen. Beslut om
att en kurs inte ska ges fattas av kursledare och ordföranden i Rådet för utbildning på
forskarnivå gemensamt.

Kursort

Umeå där ej annat anges.

Kursutvärdering/kursintyg

Samtliga kurser avslutas med någon form av examination och i samband med
kursens avslutning sker även en kursutvärdering. Kursledaren är ansvarig för såväl
examinationen som kursutvärderingen. Intyg till deltagarna på genomgången kurs
utfärdas av kursgivande institution. Doktoranden lämnar intyget till
institutionssekreteraren (där doktoranden är antagen) som för in uppgifterna i
LADOK.

TILLTRÄDE TILL KURSERNA

Forskarutbildningskurserna står öppna för doktorander inom medicinska fakulteten
och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, samt för
doktorander vid andra medicinska/odontologiska fakulteter. Dessutom får även
personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning, delta i mån av plats.

Ansökan är bindande. Om kursplats av någon anledning ej kan utnyttjas skall detta
meddelas kursledaren senast 14 dagar innan kursen startar.

UPPLYSNINGAR

Allmänna frågor rörande forskarutbildning besvaras av fakultetssekreterare Gunilla

                      4
Mårald, gunilla.marald@umu.se, eller av studierektor Ulrich von Pawel-Rammingen,
ulrich.von.pawel-rammingen@umu.se.

Information om kursernas innehåll lämnas av kursansvarig.

             ***********************

Nedanstående kurser är obligatoriska för doktorander antagna mellan
060701 och 111231

  •  Vetenskapsteori, kunskapsteori och forskningsmetoder, 3 hp
  •  Forskningsmetodik med grundläggande statistik, 7,5 hp
  •  Informationssökning, referenshantering och publicering, 1,5 hp
  •  Etik i forskningen, 3 hp

Kontaktperson       Ulrich von Pawel-Rammingen, studierektor för
             forskarutbildning
             E-post: ulrich.von.pawel-rammingen@umu.se

             ***********************

                     5
GENERAL INFORMATION

The scope and organization of doctoral courses vary. Some courses are offered in the
form of lectures or seminars during daytime or in the evenings. Such part-time
courses can be extended throughout most of the semester. Other courses are offered
as full-time courses during a limited period of time and usually covers both lectures
as well as practical exercises and demonstrations.

Whether a planned course should be offered or not depends on the number of
applicants.

Course location

Umeå, unless otherwise stated.

Course evaluation/course certificate

At the end of the course an examination is carried out, as well as a course evaluation.
The course leader is responsible for both the examination and the evaluation. Course
certificates are issued by the department responsible for the course. As soon as a
student has successfully completed a doctoral course and received a course certificate
or completed another credit giving item, the administrator at the home department
shall register these activities in LADOK. The student is responsible for informing the
secretary.

ACCESS TO COURSES

Doctoral courses are mainly intended for those admitted to doctoral education at the
Faculty of Medicine and the Faculty of Science and Technology in Umeå. Doctoral
students from other universities, researchers who have defended their thesis, and
doctoral students to be can be eligible for admission, provided that there are
available admission places and that the course requirements are fulfilled.

The application is binding. If you have been admitted but decide not to accept your
place, you must inform the course leader no later than 14 days before the course
starts.

INFORMATION

General questions regarding graduate studies are answered by faculty officer Gunilla

                      6
Mårald, gunilla.marald@umu.se, or by the director of doctoral studies, Ulrich von
Pawel-Rammingen, ulrich.von.pawel-rammingen@umu.se.

Information about the courses is provided by the course leader.

             ***********************

The courses mentioned below are mandatory for students admitted
between 1 July 1996 until 31 December 2011

  •  Research methodology and philosophy of science, 3 ECTS
  •  Research methodology with biostatistics, 7.5 ECTS
  •  Information retrieval, reference management and publication, 1.5 ECTS
  •  Research ethics, 3 ECTS

Introductory courses are arranged every academic year. The courses are arranged in
Swedish or English. If a course is held in Swedish, doctoral students who do not
speak Swedish are given special exercises in English instead.

Contact person:      Ulrich von Pawel-Rammingen, studierektor för
             forskarutbildning
             E-post: ulrich.von.pawel-rammingen@umu.se

             ***********************

                     7
KURSER VÅRTERMINEN 2018

Advanced biostatistics, Logistic regression (online), 1.5 ECTS
Biostatistik, fördjupningskurs, Logistisk regression, 1,5 hp

Course director             Miguel San Sebastián
                     Phone: +46 90 785 12 09
                     Email: miguel.san.sebastian@umu.se

Course administrator           Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 786 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   1 March - 31 March 2018

Language                 English

Number of participants          30

Form of teaching             Net based teaching

Knowledge test              Home examination

Contents of course

Theoretical and practical knowledge in logistic regression.

                        8
Analyzing data in qualitative research, part 1 (online), 3 ECTS
Analys av data i kvalitativ forskning, del 1 (online), 3 hp

Course director              Isabel Goicolea
                     Phone: +46 90 786 54 66
                     Email: isabel.goicolea@umu.se

Course administrator           Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 786 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   Activities 10 – 30 April 2018 (opens 5 April,
                     closes 13 May)

Language                 English

Number of participants          15

Form of teaching             Lectures (online)      20 hours
                     Seminars (online)      10 hours

Knowledge test              Home examination

Contents of the course

Qualitative research is characterized by a wide range of approaches and methods of analysis.
This course covers basic concepts in qualitative analysis in the field of public health and
provides practical application for different methods. We will review common features of
qualitative data analysis approaches including the conceptual basis, steps of the process, and
tools for interpretation. Special attention will be given to thematic analysis. This course is not
dependent on specialized theory, and most appropriate for researchers who are in the
beginning stages of conducting qualitative research.
Participants are welcome to use their own data in the course.

                         9
An introduction to multilevel analysis: An epidemiological approach
(online), 3 ECTS
En introduktion till flernivåanalys: Ett epidemiologiskt perspektiv, 3 hp

Course director             Miguel San Sebastián
                     Phone: +46 90 785 12 09
                     Email: miguel.san.sebastian@umu.se

Course administrator           Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 786 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   26 February – 6 April 2018

Language                 English

Number of participants          20

Form of teaching             Lectures          18 hours
                     Practical training     12 hours
                     Seminars

Knowledge test              Home exam

Contents of the course

This course is designed as an intensive, hands-on learning experience that will foster the
development of basic skills in multilevel analysis with a focus on fundamental
epidemiological concepts and interpretations rather than statistical or mathematical
formulae. It starts with a description of why multilevel models are necessary if the data have
a hierarchical structure. It then covers the basic theory of two level models (intercept and
random slopes) with emphasis on modeling strategies. Next it explains how multilevel
models can be applied to analyze data when the outcome is continuous (linear regression)
and when the outcome is dichotomous (logistic regression). Further topics include defining
area-level variables and sample size calculation.

Denna kurs bygger på intensiv, praktisk tillämpning med målet att främja utvecklingen av
grundläggande färdigheter i flernivåanalys med fokus på grundläggande epidemiologiska
begrepp och tolkningar snarare än statistiska och matematiska formler. En introduktion till
varför flernivåmodeller är nödvändiga om uppgifterna har en hierarkisk struktur inleder
kursen. Kursinnehållet omfattar därefter den grundläggande teorin för två-nivå-modeller
(intercept och random slopes) med tonvikt på modelleringsstrategier; hur flernivåmodeller
kan tillämpas för att analysera data när utfallsvariablerna är kontinuerliga (linjär regression)
och när de är dikotoma (logistisk regression). Ytterligare teman är att definiera området
nivåvariabler och beräkning av stickprovsstorlek.

                        10
Basic tumour biology – from cell biology to personalized medicine, 1.5
ECTS
Grundläggande tumörlära – från cellbiologi till skräddarsydd behandling, 1.5 hp

Course director             Emma Persson
                    Phone: +46 90 785 14 25
                    Email: emma.e.persson@umu.se

Course administrator          Maria Wing
                    Phone: +46 90 785 27 09
                    Email: maria.wing@umu.se

Department               Department of Radiation Sciences, Oncology

Date                  14 – 18 maj 2018

Language                Swedish or English

Number of participants         20

Form of teaching            Lectures          16 hours
                    Case, seminars,      20 hours
                    Oral presentations

Knowledge test             Oral presentation

Contents of the course

The course will give an introduction to basic tumour biology and cancer diagnostics,
prognostics and treatment strategies. The course includes lectures on tumour cell biology as
well as cellular and molecular mechanisms behind establishment of primary tumours,
disease progression and metastatic development. In addition to tumour cell biology, the
course also includes lectures on diagnosis and prognosis of cancer, as well as present and
future treatment strategies. Challenges and opportunities with future personalized medicine
are also discussed. Besides lectures, the students will work with case seminars in groups and
the work will be presented at an examining seminar.

                       11
Bioimaging, 1.5 ECTS
Visualisering inom medicin och biologi, 1.5 hp

Course director             Richard Lundmark
                     Phone number: +46 70 620 2464
                     Email: richard.lundmark@umu.se

                     Ulf Ahlgren
                     Phone number: +46 70 220 9228
                     Email: ulf.ahlgren@umu.se

Course administrator           Anita Dreyer Perkiömäki
                     Phone: +46 90 786 5117
                     Email: anita.dreyer-perkiomaki@umu.se

Department                Department of Integrative Medical Biology
                     Umeå Centre for Molecular Medicine

Date                   12 – 16 February 2018

Language                 English

Number of participants          12

Form of teaching             Lectures         26 hours
                     Practical demonstrations 4 hours

Knowledge test              Presentation of take home assignment

Contents of the course

The course is aimed to introduce a variety of bioimaging techniques to provide course
participants with sufficient knowledge to navigate in the field of Bioimaging. It will introduce
the concepts and practice use of advanced techniques within light-, and electron-microscopy,
optical reconstruction tomography, vibrational spectroscopy, atomic force microscopy,
positron emission tomography, magnetic resonance imaging as well as multi-modal and
correlative imaging techniques. The course will give an insight to what instruments and
imaging facilities that are available today. Students will also learn how to design imaging
experiments, ethical considerations, data processes and analysis, figure presentation. The
work will be presented at an examining seminar.

                        12
Data collection, database management and quality control in quantitative
studies, 1.5 ECTS
Databashantering och kvalitetsrutiner för insamling av kvantitativa data, 1.5 hp

Course directors             Joacim Rocklöv
                     Phone: + 46 90 786 55 55
                     Email: joacim.rocklov@umu.se

                     Wolfgang Lohr
                     Phone: + 46 90 786 52 05
                     Email: wolfgang.lohr@umu.se

Course administrator           Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 786 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   7 - 11 May 2018

Language                 English

Number of participants          Maximum 20

Form of teaching             Lectures          12 hours
                     Data exercise       12 hours

Knowledge test              Practical assignment

Contents of the course

Data management, relational databases, and handling of data formats, data input and quality
control of collected data is of primary interest in high quality and reproducible research. Its
important to understand how to the research process can achieve high data quality and data
integrity. This course will focus on:

Data management
  • Handling and transforming of different file types/data types
  • Data collection, data entry, design of data collection forms
  • Data validation, quality control
  • Documentation
  • Storage, back-up and archiving
Databases
  • Introduction to relational databases
  • Introduction to MS Access
  • Database design
Labs
  • Working with data management tools (MS Excel, text editors, data validation tools)
  • Exercises in planning data collection, building data structures, design of data
   collection forms, documentation
  • Data entry software
   Working with MS Access databases

                       13
Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete, 1
hp
Basic Good Clinical Practice pertaining to clinical research, 1.0 ECTS

Kursledare          Anders Blomberg
               Telefon: 090 - 785 22 34
               Email: anders.blomberg@umu.se
Kursadministratör      Meddelas senare

Institution         Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Datum            Meddelas senare

Språk            Svenska
Deltagarantal        25
Undervisningsform      Föreläsningar      8 timmar
Kunskapskontroll       Närvaro
Kursens innehåll

I kursen ges den studerande grundläggande kunskap om gällande regelverk vid klinisk
forskning; Good Clinical Practice (GCP). Vidare ges en orienterande information om de lagar
och förordningar som reglerar medicinsk forskning. Inspektioner och audits av kliniska
läkemedelsprövningar. Efter genomförd kursdag får den deltagande ett certifikat som bevis
på erhållen kunskap om GCP och möjliggör medverkan vid klinisk läkemedelsprövning /
klinisk forskning som projektledare/deltagare. Denna kurs täcker inte ensam de mål som är
uppsatta för GCP-utbildning inom forskarutbildningen utan måste för forskarstuderande
kompletteras med ytterligare moment.

                       14
Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete, 4,5 hp
Basic Good Clinical Practice pertaining to clinical research, 4.5 ECTS

Kursledare         Anders Blomberg
              Telefon: 090 - 785 22 34
              Email: anders.blomberg@umu.se
Kursadministratör      Meddelas senare

Institution         Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Datum            Meddelas senare

Språk            Svenska
Deltagarantal        25
Undervisningsform      Föreläsningar      20 timmar
              Seminarier        12 timmar
Kunskapskontroll      Skriftlig hemuppgift, redovisning i grupper i seminarieform.
Kursens innehåll

I kursen ges den studerande grundläggande kunskap om gällande regelverk vid klinisk
forskning; Good Clinical Practice (GCP). Vidare ges en orienterande information om de lagar
och förordningar som regler medicinsk forskning liksom etisk och statistisk värdering av ett
forskningsprojekt. Kursen ger kunskap i hur ett studieprotokoll ska vara skrivet samt hur
data samlas in och dokumenteras i strukturerad form. Analys av begrepp och regelverk i
relation till det egna forskningsområdet fokuseras under kursen och i grupparbeten.

                       15
Grundläggande forskningsmetodik för läkare i norra sjukvårdsregionen,
utvidgad kurs, 30 hp
Introduction to research methodology for doctors in northern Sweden, extended course, 30
ECTS
Kursledare        Olov Rolandsson
             Telefon: 090-785 35 71
             E-mail: olov.rolandsson@umu.se
Kursadministratör     Karin Hedlund
             Telefon: 090-785 68 21
             E-mail: karin.hedlund@vll.se
Institution        Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för
             allmänmedicin
Tid            Januari 2018 – maj 2019
Språk           Svenska
Deltagarantal       25
Pris           36 000 kr
Undervisningsform     Föreläsningar
             Seminarier
             Dataövningar
             Grupphandledning
             Grupparbete
Kunskapskontroll     Examination av kursen sker individuellt genom hemtentamen,
             presentationer och opponentskap samt inlämningsuppgifter.
Kursens innehåll
Målet för kursen är att ge sådana grundläggande kunskaper och färdigheter att deltagarna
skall kunna genomföra FoU-arbete på sina arbetsplatser. Godkänd kurs kan räknas som 30
hp inom forskarutbildningen och uppfyller då kurskravet för kurser i etik och vetenskapsteori
samt kraven för GCP-kurs motsvarande 4,5 hp i forskarutbildningen.Ingående ämnen är
vetenskapsteori, forskningsetik, genusvetenskap, epidemiologi, statistik med dataövningar,
kvalitativ metodik, Good Clinical Practice (GCP, 4,5hp), Evidence based medicine,
metaanalys, informationssökning och referenshantering, intervju- och enkätstudier,
biobanksforskning, hur man skriver projektplan, ansökan om forskningsmedel samt
vetenskaplig artikel. Vetenskapligt skrivande inkl projektplan ingår i form av
studerandeaktivt arbete.Kritisk granskning och presentation inkl opposition/försvar tränas i
grupp under handledning samt i seminarieform utgående från kursdeltagarens eget
forskningsprojekt.
Kursen genomförs som uppdragsutbildning och vänder sig till läkare (ST och specialister) i
Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region
Jämtland Härjedalen såsom en forskningsförberedande kurs. Kursen bekostas av respektive
sjukvårdshuvudman som förutsätts ge kursdeltagarna ledigt 10 % under terminstid,
motsvarande en dag varannan vecka under tre terminer för denna utbildning.
Ansökningsblankett och ett preliminärt schema hittar Du på vår hemsida,
http://www.phmed.umu.se/enheter/allmanmedicin/utbildning/utbildning-pa-
forskarniva/-forskarutbildningskurs/

                       16
Health, environment and sustainability, 5 ECTS
Hälsa, miljö och hållbarhet, 5 hp

Course director             Barbara Schumann
                     Phone: +46 90-786 62 42
                     Email: barbara.schumann@umu.se

Course administrator           Angelica Johansson
                     Phone: +46 90 786 59 54
                     Email: angelica.johansson@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   15 January – 2 February 2018

Language                 English

Number of participants          5

Form of teaching             Lectures           25 hours
                     Seminars           10 hours
                     Lab/practical sessions    20 hours

Knowledge test              Take home assignment

Contents of the course

Environmental and climate change are global threats to public health. They pose also risk for
sustainability and development, in particular in low and middle-income countries.
The aim of this course is to explore interrelations between population health, dynamics in the
environment, and opportunities for promoting sustainability in the context of an ever-
changing world. Lectures and seminars will provide students with a comprehensive survey of
the interconnectedness between health, environment and sustainability. Teaching will cover
an introduction to environmental health/epidemiology, climate change and health, aspects of
sustainability, environmental impact assessment, as well as policies and international efforts
towards global solutions for sustainability. Research methods in the field of environmental
epidemiology will be addressed in lectures and exercises.
The course will constitute lectures, practical exercises, seminars, critical article readings and
an individual student project.

                        17
Informationssökning, referenshantering och publicering 1,5 hp
Information retrieval, reference management and publication 1.5 ECTS
Please note! Compulsory for students admitted between 1 July 1996 until 31
December 2011
Kursledare               Helene Rova
                    Telefon: 090 – 786 96 98
                    Email: helene.rova@umu.se

Institution               Medicinska biblioteket

Tid                   Grupp 1 (på svenska): 13 - 14 mars 2018
                    Group 2 (in English): 22 - 23 March 2018

Språk                  Svenska/English

Antal deltagare             76

Undervisningsform            Föreläsningar        16 timmar

Kunskapskontroll            Hemtentamen / exam questions

Kursinnehåll

Informationssökning, referenshantering och publicering
Kursen ger en orientering i olika metoder för informationssökning. Kursens tonvikt ligger på
litteratursökningsteknik inom biomedicin, odontologi, omvårdnad och evidensbaserad
medicin – både via databaser och Internet. Undervisning i referenshanteringssystemet
EndNote utgör en del av kursinnehållet. Kursen lär också ut hur den medicinska
publiceringen fungerar både via ordinarie tidskriftsutbud och via Open Access. För de som
önskar ingår en visning av Medicinska biblioteket.

The aim of this course is to learn different methods in information retrieval for biomedicine,
dentistry, nursing and evidence based medicine – via databases as well as the Internet. We
also teaches the reference management software EndNote. The course includes how the
medical publication system works, both through ordinary journals and through Open Access.
A tour of the Medical Library is offered for those who are interested.

                       18
Qualitative content analysis, 3 ECTS
Kvalitativ innehållsanalys, 3 hp

Course director                Ulla Hällgren Graneheim
                        Phone: + 46 90 786 9258
                        Email: ulla.hallgren.graneheim@umu.se

                        Britt-Marie Lindgren
                        Phone: + 46 90 786 9261
                        Email: britt-marie.lindgren@umu.se

Course administrator              Birgitta Nilsson
                        Phone: +46 90 786 7718
                        Email: birgitta.nilsson@umu.se

Department                   Department of Nursing

Date                      5-7 of February and 19-20 of April 2018

Language                    English

Number of participants             20

Forms of teaching               Lectures; 10 hours
                        Hands-on exercise; 8 hours
                        Examination seminars; 10 hours

Knowledge test                 Individual papers

Contents of the course

This course focus on qualitative content analysis and covers the method’s epistemological
base, basic concepts and steps in the analysis process, and provides hands-on exercise of
the method. Further we discuss concepts of importance for trustworthiness. Examples on
various data (e.g. texts, pictures, video recordings) are discussed. Participants are welcome
to use their own data in the course.

                       19
Regenerative medicine, 1.5 ECTS
Regenerativ medicin, 1,5 hp

Course directors       Paul Kingham
               Phone: 090-786 97 54
               Email: paul.kingham@umu.se
               Peyman Kelk
               Phone: 090-786 63 81
               Email: peyman.kelk@umu.se

               Mikko Lammi
               Phone: 090-786 54 52
               Email: mikko.lammi@umu.se

Course administrator     Anita Dreyer-Perkiömäki
               Phone number: 090-786 51 17
               Email: anita.dreyer-perkiomaki@umu.se

Department          Department of Integrative Medical Biology

Date             Meddelas senare

Language           English

Number of participants 20

Form of teaching       Lectures
               Student-led group seminars
Knowledge test        Written assignment

Contents of the course

The course covers key concepts in translational research in the area of regenerative medicine.
Topics include cell and tissue development, stem cell biology and tissue regeneration,
biomaterials and scaffolds, clinical trials and regulatory framework. Students are taught the
principles of tissue engineering and regenerative medicine by academic staff members giving
cutting edge examples of new developments in the field and emerging concepts and
technologies as well as clinical implementation. The students also work in groups to discuss
scientific reviews and research articles about a specific topic in the field and present this to
their peers, thereby improving their communication and analytical skills.

                       20
Research methodology and philosophy of science, 3 ECTS
Vetenskapsteori, kunskapsteori och forskningsmetoder, 3 hp

Please note! Compulsory for all doctoral students

Course director             Klas-Göran Sahlén
                     Phone: +46 90 785 13 91
                     Email: klasse.sahlen@umu.se

Course administrator           Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 785 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   29 January– 2 February 2018

Language                 English

Number of participants          45

Form of teaching             Lectures          29 hours
                     Data exercise        20 hours

Knowledge test              Presentations of take home assignment

Contents of the course

This course is an introduction to philosophy of science and common concepts and theories
used in research, corresponding to national goals. The course gives an insight in the variation
of methods used concept at the Medical Faculty including quantitative and qualitative
methods.

The educational format is a mixture of plenary lectures, group discussion, participant’s own
presentations and an assignment to work with in two steps, before and during the course.
During the week we will have some presentations of the students’ own research projects.
Using the variety as point of departure, lectures on philosophy of science will give different
perspectives of knowledge in medical research. Generic knowledge, research as part of
society and how to communicate research will be in focus. Later lectures focusing on
different in research methods used in pre- and clinical research is presented. Gender,
equality and the importance of research in society will be discussed.

                       21
Research methodology with biostatistics, 7.5 ECTS
Forskningsmetodik med grundläggande statistik, 7,5 hp

Please note! Compulsory for students admitted between 1 July 1996 until 31
December 2011

Course director             Joacim Rocklöv
                    Phone: +46 90 785 12 95
                    Email: joacim.rocklov@umu.se

Course administrator          Ulrika Järvholm
                    Phone: +46 90 786 71 43
                    Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department               Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                  9 – 12 and 23 – 26 April 2018

Language                English

Number of participants         35

Form of teaching            Lectures          32 hours
                    Practical exercises    16 hours

Knowledge test             Home exam

Contents of the course

The course is an introduction to epidemiology and biostatistics. Basic epidemiological and
statistical concepts are covered, and issues of study design and validity discussed. In
biostatistics, lectures focus on sampling, descriptions of data and common tools for data
analysis. Practical exercises are also included.

                       22
Writing Science: How to write and publish scientific papers, 5 ECTS
Vetenskapligt skrivande: Att skriva och publicera vetenskapliga artiklar, 5 hp

Course directors             Martin Rosvall
                     Phone: 070-239 19 73
                     Email: martin.rosvall@umu.se
                     Ryan Sponseller
                     Phone: 090-786 65 50
                     Email: ryan.sponseller@umu.se

Course administrator           Lisa Hed
                     Phone: 090- 786 52 16
                     Email: lisa.hed@umu.se

Department                Physics and Ecology and environmental sciences,
                     Faculty of science and technology

Date                   13, 20 and 27 March, 3, 10 and 17 April 2018

Language                 English

Number of participants          30

Form of teaching             Lectures
                     Writing group discussions and exercises
                     Concluding classroom discussions

Knowledge test              Mandatory attendance. Writing/editing/reviewing
                     exercise for each meeting that builds on the same
                     short article. Analysis and peer review of a set of
                     published papers.

Contents of the course

This is an advanced course in scientific writing. To succeed as a scientist the ability to write
scientific papers is a central and very important skill. The aim of the course is that students
should acquire tools and learn the craft to become skilled scientific writers. It includes the
three components of effective communication: content, structure and language. We present
the purpose and significance of the major general structures of a scientific paper. Here we
highlight why an article must contain the topic of the research, a knowledge gap, a clear
research question, a description of methods, results, discussion and conclusions. We present
different narrative techniques and analyse how they can be used for better flow and
continuity within and between sections. We develop writing skills down to the detailed level
of internal structures of paragraphs and sentences.
We meet once a week for six weeks. Each meeting starts with a short lecture focused on
scientific writing in practice and based on experience with, for example, journals and editors.
Then we make a short introduction to the writing exercise and split into small writing groups
of three students. Each student has prepared a text, or revised the text according to the
specific exercise, and the other students in the group have commented on the result. Together
the students analyze, discuss, and revise the texts to further improve them. The exercises
derive from the book Writing Science, which from chapter to chapter provides new tools to
better tell the story. Each week, we cover three chapters and the corresponding exercises.
Finally we reunite, summarize, conclude, and present the exercise for the next meeting.

                        23
KURSER HÖSTTERMINEN 2018

Design of intervention studies within patient-based research, 3 ECTS
Design av interventionsstudier inom patientnära forskning, 3 hp

Course directors             Erik Rosendahl
                     Phone: +46 90 786 91 37
                     Email: erik.rosendahl@umu.se

                     Lillemor Lundin-Olsson
                     Phone: +46 90 786 91 35
                     Email: lillemor.lundin-olsson@umu.se

Course administrator           Chatarina Carlén
                     Phone: +46 90 786 65 09
                     Email: chatarina.carlen@umu.se

Department                Department of Community Medicine and
                     Rehabilitation

Date                   3-4 October & 14-15 November 2018

Language                 English (or Swedish, if only Swedish-
                     speaking students)

Number of participants          30

Form of teaching             Lectures: 12 hours
                     Seminars/Work-Shops: 20 hours
                     Assignment: 48 hours

Examination                Written assignment about study design relevant
                     to own research project, and active participation
                     in workshops and seminars.

Contents of the course

The course includes theoretical and practical aspects of planning, conducting and evaluating
randomized controlled trials, as well as studies with other designs aiming at evaluating
interventions within patient-based research. The course will also give an insight into
Participatory Action Research, Patient and Public Involvement, and the concept of ”Complex
Interventions”. After the course, the PhD student will be able to evaluate study designs
relevant to own research project and to critically review the methodological quality of studies
with various designs.

                        24
eHealth- Concepts, principles and methods for healthcare in a digital age,
3 ECTS
eHälsa- Koncept, principer och metoder för vård och omsorg i en digital tid, 3 hp

Course Director             Helena Lindgren
                     Phone: +46 90 786 77 73
                     Email: helena.lindgren@umu.se

                     Marlene Sandlund
                     Phone: +46 90 786 9530
                     Email: marlene.sandlund@umu.se

Course Administrator           Chatarina Carlén
                     Phone: +46 90 786 65 09
                     Email: chatarina.carlen@umu.se

Department                Department of Community Medicine and
                     Rehabilitation

Date                   24-25 September & 22-24 October 2018

Language                 English

Number of participants          20

Form of teaching             Lectures          10 hours
                     Laboratory assignments
                     and workshops        10 hours
                     Seminars          15 hours

Knowledge test              Presentations of assignments relevant to their
                     research topics, and active participation in
                     workshops and seminars

Contents of the course

The course will give an overview of the foundations of eHealth and Medical Informatics
including research methodologies. The purpose of the course is to provide the student the
opportunity to apply new knowledge in theme discussions and explore, partly hands-on, the
potentials in developing and applying digital tools, which are relevant to their research topic.
The following themes will be included: ICT-based interventions; design and development of
”behaviour change systems” and decision-support systems; the professional’s perspective:
change of work practices when introducing new digital tools; and the citizen’s perspective on
digital aids for health, e.g., ethics, equality, equity, autonomy, self-management.

                        25
Equity and health, 3.5 ECTS
Den jämlika hälsan, 3.5 hp

Course directors            Anna-Karin Hurtig
                    Phone: +46 90 785 11 64
                    Email: anna-karin.hurtig@umu.se

                    Lars Lindholm
                    Phone: +46 90 785 29 34
                    Email: lars.lindholm@umu.se

Course administrator          Angelica Johansson
                    Phone: +46 90 786 59 54
                    Email: angelica.johansson@umu.se

Department               Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                  20 September - 3 October 2018

Language                English

Number of participants         20

Form of teaching            Lectures         20 hours
                    Seminars         8 hours
                    Group-discussions
                    Home assignments
                    (Seminars, group-discussions and home
                    assignments are mandatory)

Examination               Written assignment

Contents of the course

Inequities in health have got more and more attention, both in the national and global
agendas. However, there are different opinions both regarding the definition of equity, and
regarding which polices that are appropriate and justified to increase equity. This course
introduces the theories which so far have been most influential in health care and public
health – utilitarianism, Rawl’s theory of justice, communitarianism and feminism. The
course investigates how these theories have influenced both research and policy-making.

                       26
Evaluation of exercise capacity and level of physical activity in persons
with cardiorespiratory disease, 1.5 ECTS
Bedömning av fysisk förmåga och fysisk aktivitetsnivå hos personer med hjärt- och/eller
lungsjukdom, 1.5 hp
Course director             Karin Wadell
                     Phone: +46 90 786 98 87
                     E-mail: karin.wadell@umu.se

Course administrator           Chatarina Carlén
                     Phone: +46 90 786 65 09
                     E-mail: chatarina.carlen@umu.se

Department                Department of Community Medicine and
                     Rehabilitation
Date                   10-11 and 25 October 2018
Language                 Swedish or English
Number of participants          15
Form of teaching             Lectures          8 hours
                     Practical training     6 hours
                     Seminars          5 hours

Knowledge test              Presentation of take home assignment

Contents of the course
The course will give an introduction to exercise capacity and level of physical activity and
evaluation of these parameters in patients with different cardiorespiratory diseases. It will
give an insight to what instruments that are available today. The students will learn how to
critically evaluate and practice different test methodologies of functional physical capacity
and level of physical activity. The student chose one method to explore validity and reliability
for the chosen patient category. The work will be presented at an examining seminar.

                        27
Evidence based public health, 4 ECTS
Evidensbaserat folkhälsoarbete, 4 hp

Course directors            Lars Lindholm
                    Phone: +46 90 785 29 34
                    Email: lars.lindholm@umu.se
Course administrator          Angelica Johansson
                    Phone: +46 90 786 59 54
                    Email: angelica.johansson@umu.se
Department               Department of Public Health and Clinical Medicine
Date                  3 September – 19 September 2018

Language                English

Number of participants         20
Form of teaching            Lectures   30 hours
                    Seminars   10hours
Knowledge test             Take home assignment
Contents of the course

It is desirable to found public health policies on best possible evidence. Almost no potential
policy can meet the conditions necessary for randomized control trials. On the other hand,
too low evaluations standards can imply that ineffective or even harmful policies are
implemented. Research aimed at a foundation for policy-making further requires an
understanding of the decision-making process in public organizations. Decision-makers have
to balance more or less legitimate interest of different stakeholders, and even make decisions
when the evidence is far from perfect. They commonly act under economic and legitimate
constraints, such as respect for human rights. Frameworks for compiling available evidence
from different sources such as realistic synthesis and Markov-modelling will be presented
and discussed. Most of the practical experience of compiling different aspects of health
technologies can be found in the health technology assessment literature. Concrete and
timely examples will be studied.

                       28
Health, gender and human rights: An introduction, 3 ECTS
Hälsa, genus och mänskliga rättigheter: en introduktion, 3 hp

Course directors                Isabel Goicolea
                        Phone: + 46 90 786 54 66
                        Email: isabel.goicolea@umu.se
                        Kerstin Edin
                        Phone: +46 90 786 92 55
                        Email: kerstin.edin@umu.se

Course administrator              Ulrika Järvholm
                        Phone: +46 90 786 71 43
                        Email: Ulrika.järvholm@umu.se

Departments                   Department of Public Health and Clinical
                        Medicine, Epidemiology and Global Health
                        Department of Nursing

Date                      19-23 November 2018

Language                    English

Number of participants             20

Forms of teaching                Lectures
                        Group discussions and exercises

Knowledge test                 Take home assignment and essay

Contents of the course
This course is an introduction to human rights frameworks, gender and intersectional
theories and their connections with health, health policies and health systems. The main
objectives of the course are: to make the participants aware of the different facets of the
linkages between health, health care, gender, social determinants and human rights; to
develop the knowledge necessary for critical analysis of the existing international and
national policies affecting global health issues and the right to health; and to acquaint the
participants with tools that can be employed in order to mainstream and address issues
concerning health in policy making.
The educational format is a mixture of plenary lectures, individual reading, group
discussions, participants’ own presentations and an assignment to be submitted.

                       29
How to write grant applications, 3 ECTS
Att skriva ansökningar om forskningsanslag, 3 hp

Course director             Karl-Erik Renhorn
                    Phone: +46 70 242 98 58
                    Email: karl-erik.renhorn@umu.se

Course administrator          Karl-Erik Renhorn
                    Phone: +46 70 242 98 58
                    Email: karl-erik.renhorn@umu.se

Department               Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                  20 November – 7 December 2018

Language                English

Number of participants         20

Form of teaching            Lectures         20 hours
                    Practical training    10 hours

Knowledge test             Presentation of take home assignment

Contents of the course

The course will present course participants with tools to enable them to understand research
funding systems; to structure their proposal writing; and to compile high-quality research
applications, thus increasing their chances for success. The content includes policy
background and rationale for public research funding, the procedures and processes of
research funding; preparation and planning of application writing, and language and style. A
large part of the course will be devoted to individual and group exercises.

                       30
Intervjuer och observationer som kvalitativa datainsamlingsmetoder,
3 hp
Interviews and observations as qualitative data collection methods, 3 ECTS

Kursledare                  Britt-Marie Lindgren
                       Tel: + 46 90 786 9261
                       E-post: britt-marie.lindgren@umu.se
                       Ulla Hällgren Graneheim
                       Tel: + 46 90 786 9258
                       E-post: ulla.hallgren.graneheim@umu.se

Kursadministratör               Birgitta Nilsson
                       Tel: +46 90 786 7718
                       E-post: birgitta.nilsson@umu.se

Kursansvarig institution           Institutionen för omvårdnad

Kurstid                    17-19 september och 15-16 november 2018

Språk                     Svenska

Antal deltagare                20

Undervisningsformer              Lektioner; 10 timmar
                       Praktiska övningar; 8 timmar
                       Examinationsseminarium; 10 timmar

Examinationsform               Individuella “paper” som diskuteras vid
                       seminarium

Kursens innehåll

Intervjumetoder som presenteras är: individuella intervjuer som till exempel
strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer, narrativa och
reflekterande intervjuer samt fokusgruppsintervjuer. Vidare omfattar kursen deltagande
och icke-deltagande observationstekniker. Kursen behandlar också tekniker för insamling
och utskrift av data.

                      31
Longitudinal Data Analysis 1.5 ECTS
Longitudinell analys, 1,5 hp

Course directors             Johan Sommar
                     Phone: +46 90 785 34 53
                     Email: johan.sommar@umu.se

Course administrator           Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 786 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   3 – 6 December 2018

Language                 English

Number of participants          20

Form of teaching             Lectures          12 hours
                     Data exercise       9 hours

Knowledge test              Practical assignment

Contents of the course

The course deals with statistical analysis in studies with repeated or time dependent
outcomes.

  -  Introduction to longitudinal data and longitudinal study designs
  -  Characteristics and description of longitudinal data
  -  Introduction to Mixed models with random and fixed effects for longitudinal analysis
  -  Introduction to General Estimation Equation models
  -  Covariance structures and their implementation within longitudinal analysis
  -  Model fitting in longitudinal analysis

The course is given in form of lectures, seminars, and practical computer exercises. The
course is intended for students with practical and theoretical knowledge of biostatistics
corresponding to the course Research methodology with Biostatistics, 7.5 ECTS.

                       32
Metabolic disorders including diabetes mellitus, 1.5 ECTS
Metabola sjukdomar inklusive diabetes, 1,5 hp
Course director             Tommy Olsson
                     Phone: +46 90 785 18 45
                     E-mail: tommy.g.olsson@umu.se

Course administrator           Elin Jakobsson
                     + 46 90 785 26 52
                     Email: elin.jakobsson@umu.se

Department                Public Health and Clinical Medicine, Medicine

Date                   8-12 October 2018

Language                 English

Number of participants          30

Form of teaching             Lectures          12 hours
                     Practical training     6 hours
                     Seminars          12 hours

Knowledge test              Presentation of take home assignment

Contents of the course

The course includes epidemiology, pathophysiology, complications and treatment of type
1 diabetes, obesity and obesity related disorders - notably type 2 diabetes. Aspects on adipose
tissue biology, lipid metabolism, insulin resistance and treatment with lifestyle changes,
pharmacological treatment and surgery will be covered. Lectures also include aspects on
hypertension and cardiovascular disease. The seminars will be related to the course
participants’ ongoing projects. Practical training relates to techniques involved in basic and
clinical research including relevant methods available at the clinical research centre at Umeå
University Hospital.

                       33
Methods in social epidemiology, 3 ECTS
Metoder inom social epidemiologi, 3 hp

Course director             Miguel San Sebastián
                     Phone: +46 90 785 12 09
                     Email: miguel.san.sebastian@umu.se

Course administrator           Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 786 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   10 December – 14 December 2018

Language                 English

Number of participants          5 at PhD-level

Form of teaching             Lectures          18 hours
                     Practical training     12 hours
                     Seminars

Lectures will be held in the mornings and computer sessions with applied exercises will follow
in the afternoon after each lecture session. Hands-on practical session in the computer labs
will use Stata software. Previous knowledge of Stata is required.

Knowledge test              Home exam

Content of the course

Socioeconomic inequalities in health are a major challenge for health policy. Monitoring the
changes in the magnitude of these inequalities is essential to assess the effectiveness of health
policy interventions. There is a wide variety of summary measures for the magnitude of
socioeconomic inequalities in health. These measures choose different perspectives, and it is
recommended to assess the magnitude of health inequalities based on a set of diverse measures
that together cover all the relevant perspectives. Both simple and sophisticated summary
measures are available for each of these perspectives.

This course is designed as an intensive, hands-on learning experience that will foster the
development of theoretical knowledge and basic skills in calculating and interpreting different
health inequality measurements. The different measurements included in the course are: the
relative index of inequality and the concentration index, the principal component analysis
applied to socioeconomic status, the measurement of intersectionality, how to conduct a
decomposition analysis and propensity matching score. Further topic includes methodological
issues when carrying out life course studies and the advantages of multilevel analysis.

Previous knowledge on biostatistics and epidemiology are pre-requisite for taking this
course.

                        34
Expected learning outcomes
Students who successfully complete this course will be able to:
 Differentiate various measures of health inequalities and judge their weaknesses and
strengths.
 Understand the theoretical concepts behind the health inequality measurements.
 Calculate the measures of health inequalities presented in the course.
 Interpret the results of the health inequality measurements.

                     35
Oral presentation, 1.5 ECTS
Muntlig presentation, 1,5 hp

Course Director             Åse Tieva, Centre for Educational Development
                     (UPL)
                     Phone: + 46 90 786 60 89
                     Email: ase.tieva@umu.se

Course administrator           Gunilla Mårald
                     Phone: + 46 90 786 71 78
                     Email: gunilla.marald@umu.se

Department                Board of Doctoral Education, Faculty of Medicine

Date                   to be determined

Language                 English

Number of participants          24

Form of teaching             Lectures, workshops, practical assignments, group
                     work and exercises.

Knowledge test              Oral presentation and feedback on other students
                     presentations

Contents of the course

The goal of the course is to give the students an opportunity to develop skills in oral
presentation, with focus on presentations at conferences. To make this possible, the course
includes sessions about rhetorics and body language. We will work with Power point
presentations, presentation using the headline technique and poster presentations to give the
students the opportunity to develop an array of presentation skills. There will be several
opportunities to practice these methods and the teachers and students will give feedback to the
different presentations that each student will perform. There will also be opportunities to learn
how to respond to feedback and how to use it to improve presentation skills.

The course is built on John Dewey´s concept “learning by doing” and David Kolb´s theories
about experiential learning.

                        36
Qualitative data analysis, 7.5 ECTS
Kvalitativ dataanalys, 7,5 hp

Course Director             Isabel Goicolea
                     Phone: + 46 90 786 54 66
                     Email: Isabel.goicolea@umu.se

Course Director             Kristina Lindvall
                     Phone: + 46 90 786 59 06
                     Email: Kristina.lindvall@umu.se

Course administrator           Angelica Johansson
                     Phone: + 46 90 786 59 54
                     Email: angelica.johansson@umu.se

Department                Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                   4 October – 5 November 2018
Language                 English

Number of participants          10 at PhD-level

Form of teaching             Lectures          22 hours
                     Seminars          12 hours
                     Group works         12 hours
                     Group supervision       5 hours

Examination               Literature seminar, course project, individual paper
                     and article analysis

Contents of the course

The course focuses on the basic principles and steps of qualitative data analysis. Grounded
Theory method is one of the interpretation techniques used in the course. This is aimed at
generating concepts and theories through qualitative data collection and analysis.
Participants will perform the basic steps of analyzing qualitative data (teacher-provided as
well as their own). Moreover, participants will examine and discuss critically various
examples of scientific studies that employ qualitative data analysis. In addition, this course
looks more closely into Grounded Theory method in relation to qualitative methodology
more broadly.

                        37
Regression models in medical sciences, 3 ECTS
Regressionsmodeller för medicinska vetenskaper, 3 hp

Course director             Marie Lindkvist
                    Phone: +46 90 786 61 04
                        +46 90 785 33 46
                    Email: marie.lindkvist@umu.se

Course administrator          Ulrika Järvholm
                    Phone: +46 90 786 71 43
                    Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Department               Department of Public Health and Clinical Medicine

Date                  6 – 25 November 2018

Language                English

Number of participants         20

Form of teaching            Weblectures
                    Lectures
                    Seminars
                    Computer exercises

Knowledge test             Home examination

Contents of the course

The focus in the course is on the understanding of statistical reasoning in analysis of data
and research. The measurement process is discussed in the context of statistical model
choice and basic data management is introduced. Regression analysis is a statistical
technique used for analyzing the relationship between response and explanatory variables
and during the main part of the course different types of regression analyses are described
and discussed. Initially, a short repetition of Linear regression is given and then some other
regression models are introduced; Logistic regression where the response is binary, Poisson
regression where the response is “counts” and Cox regression where the response is “time to
event”. Medical and epidemiological research articles will be discussed with focus on the
statistical methodology. During the course theoretical parts will be illustrated with
discussion exercises and computer exercises.

                       38
Research based on quality registries, 2 ECTS
Registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister, 2 hp

Kursledare                Yulia Blomstedt
                     Phone: +46 90 785 72 80
                     Email: yulia.blomstedt@umu.se

Kursadministratör            Ulrika Järvholm
                     Phone: +46 90 786 71 43
                     Email: ulrika.jarvholm@umu.se

Institution               Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Datum                  15 – 19 oktober 2018

Språk                  Svenska

Deltagarantal              20

Undervisningsform            Föreläsningar         18 timmar
                     Seminarier          12 timmar
                     Praktiska exempel       8 timmar

Kunskapskontroll             Att medverka i och klara av praktiska övningar på
                     seminarier

Kursens innehåll

Detta är en introduktionskurs i registerforskning. Kursen avser att ge generell teoretisk
kunskap om och grundläggande praktiska färdigheter för forskning på kvalitetsregister.

                       39
You can also read