Cracow Arabian Horse Sale 2017

Cracow Arabian Horse Sale 2017

Cracow Arabian Horse Sale 2017

KRAKOWSKa aukcja koni arabskich 2017 CRACOW ARABIAn horse sale 8–9–10/09.2017 Klub Jazdy Konnej Szary

Cracow Arabian Horse Sale 2017

Wydawca EDITOR POLTURF Barbara Mazur Al. Wyścigowa 4-B/84 02-681 Warszawa, Poland T: +48 604 504 199 E: biuro@polturf.pl OPRACOWANIE CATALOGUE EDITORIAL Joanna Krawczyk Scott Benjamin Projekt graficzny Designed by Projekt kropki www.kropki.pl ZDJĘCIA CATALOGUE PHOTOGRAPHY Stuart Vesty Sylwia Iłenda Barbara Mazur Ewa Imielska-Hebda Katarzyna Dolińska April Visel © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk lub kopiowanie materiałów zawartych w niniejszej publikacji, w całości lub częściowo, wymaga pisemnego zezwolenia wydawcy. Wydawca i jego współpracownicy nie odpowiadają za treść materiałów reklamowych zawartych w katalogu. © 2017. All rights reserved.

The copyright of material appearing in this publication is held by Polturf Barbara Mazur. Production of editorial material in whole or part from this publication requires written permission of copyright holder. Polturf Barbara Mazur and their contributors accept no liability for the content of the magazine.

Cracow Arabian Horse Sale 2017

CRACOW ARABIAN HORSE sale 1 Szary Equestrian Riding Club – Michałowice near Cracow 8 września 2017 (Piątek) 8th of September 2017 (Friday) 14.00-18.00 (arena zewnętrzna / outdoor arena): Krakowski Pokaz Koni Arabskich Cracow Arabian Horse Show 18.30-20.00 (hala krytej ujeżdżalni / indoor arena) Krakowska Aukcja Koni Arabskich – pokaz koni aukcyjnych Cracow Arabian Sale horses preview 9 września 2017 (Sobota) 9th of September 2017 (SATURDAY) 10.00-18.00 (arena zewnętrzna / outdoor arena): Krakowski Pokaz Koni Arabskich Cracow Arabian Horse Show 10 września 2017 (Niedziela) 10th of September 2017 (Sunday) 10.00-15.00 Rejestracja Klientów Registration of Buyers 10.00-12.00 (arena zewnętrzna / outdoor arena): Krakowski Pokaz Koni Arabskich Cracow Arabian Horse Show 12.00-15.00 Otwarte stajnie (wyłącznie dla zarejestrowanych klientów) Open stables (registered clients only) 15.00-18.00 (hala krytej ujeżdżalni / indoor arena) Krakowska Aukcja Koni Arabskich – licytacja Cracow Arabian Horse Sale – auction PROGRAM KRAKOWSKa aukcja KONI ARABSKICH 2017 CRACOW ARABIAn HORSE sale

Cracow Arabian Horse Sale 2017

CRACOW ARABIAN HORSE sale 2 WARUNKI KRAKOWSKIEJ AUKCJI KONI ARABSKICH 2017 Udział w licytacji 1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. 2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości EUR 2000,00 (dwa tysiące Euro) na konto Polturf Barbara Mazur lub w biurze aukcji najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji. 3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków aukcji i traktowana jest jako zobowiązanie do ich przestrzegania. Osoby przystępujące do udziału w licytacji zobowiązane są do podpisania regulaminu Aukcji. 4. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji, o ile zakup nie dojdzie do skutku.

5. Wpłacone wadium upoważnia do zakupu tylko jednego konia. Przy zakupie kolejnego konia, wymagane będą dodatkowe gwarancje. Prowadzenie i sprzedaż koni 6. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni. Licytacja prowadzona jest w Euro. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 1000,00 EUR (jeden tysiąc Euro). 7. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej. 8. Osoba akceptowana przez aukcjonera, oferująca najwyższą cenę staje się nabywcą.

9. Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie stosowny podatek VAT (8%). Kwota VAT zostanie zwrócona tym klientom, którzy: a. posiadają numer unijny VAT i potwierdzą dostawę wewnątrzunijną odebranych koni b. przedstawią dokumenty eksportowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza granice Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura celna wywozu zamknięta zostanie w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za zakupione konie. 10. Aukcjoner zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia jakiejkolwiek oferty zakupu, a także do anulowania licytacji, bez podania przyczyny. 11. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez aukcjonera. 12. Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego konia przed lub w trakcie licytacji bez podania przyczyny. Opisy i zdrowie 13. Każdy koń oferowany do sprzedaży ma udokumentowane pochodzenie i wpisany jest do Księgi Stadnej.

14. Każda klacz opisana jako „źrebna” posiada świadectwo pokrycia oraz pisemne oświadczenie lekarza weterynarii stwierdzającego źrebność wraz z datą badania. Świadectwo wraz z kopią dostępne jest do wglądu w biurze Aukcji. Jeżeli Polturf Barbara Mazur nie otrzyma świadectwa pokrycia klaczy przed rozpoczęciem licytacji, zastrzega sobie prawo do ogłoszenia, że świadectwo pokrycia nie zostało przedstawione. Obowiązki nabywcy 15. Nabywca każdego konia ma obowiązek: a. natychmiast po wygraniu w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu podpisać formularz umowy kupna-sprzedaży przedstawiony przez Polturf Barbara Mazur.

b. podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające prowadzenie legalnej działalności (dotyczy nabywców instytucjonalnych). c. wpłacić pełną kwotę zakupu, pomniejszoną o wysokość wadium traktowanego jako zaliczka na zakup konia, gotówką lub przelewem na konto Polturf Barbara Mazur Bank Gospodarki Żywnościowej VII O/ Warszawa nr 30 2030 0045 3110 0000 0006 6890 w terminie czternastu dni od daty licytacji. Przedłużenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie na podstawie gwarancji bankowych przedstawio- nych przez nabywcę.

d. na żądanie Polturf Barbara Mazur złożyć gwarancję pokrycia i pokryć wszelkie koszty związane z utrzymaniem koni po aukcji, wysyłką ekspor- tową koni, w tym koszty badań i testów weterynaryjnych, koszty związa- ne ze spedycją i odprawą celną koni, koszty wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratorium wykonującego badania, etc. e. odebrać na własny koszt każdego konia zakupionego na aukcji w termi- nie i w miejscu określonym przez wystawcę. 16. Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 15: a. traci wadium bez możliwości zwrotu lub negocjacji, b. traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna, c. każdy koń i potomstwo urodzone po aukcji z klaczy opisanej jako „źrebna” może zostać ponownie sprzedane. W każdym przypadku sprzedaż może odbyć się natychmiast lub w późniejszym terminie na licytacji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej.

17. Prawo własności dotyczące zakupionych koni lub potomstwa urodzonego po aukcji z klaczy opisanych jako „źrebne” nie przejdzie na nabywcę, dopóki ten nie uiści pełnej kwoty zakupu łącznie z pozostałymi należno- ściami związanymi z niniejszymi warunkami lub innych należności wobec Polturf Barbara Mazur. 18. Ryzyko związane z zakupionymi końmi oraz z potomstwem urodzonym po aukcji przechodzi na nabywcę wraz z „uderzeniem młotka” podczas licytacji. 19. Jeżeli nabywca odmówi uiszczenia zapłaty za jakiegokolwiek konia w terminie określonym w warunkach, Polturf Barbara Mazur lub wystawca mają prawo do zażądania płatności od nabywcy oraz do znalezienia i wykorzystania wszelkich legalnych środków, aby ją uzyskać. 20. Odebranie zakupionego konia z miejsca licytacji może nastąpić jedynie w przypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu wpłatą gotówkową lub potwierdzonym przelewem na konto Polturf Barbara Mazur. 21. Po zakończeniu licytacji zakupione konie przetransportowane zostaną do macierzystych stadnin, gdzie utrzymywane będą na ryzyko nabywcy i na koszt wystawcy do 30 dni po aukcji. Po tym terminie nabywca pokrywa koszty utrzymania w kwocie EURO 10,-/dzień.

22. Inne rozwiązania kwestii transportu lub utrzymania koni po terminie określo- nym w niniejszych Warunkach nabywcy regulują na podstawie indywi- dualnych umów z wystawcami.

Cracow Arabian Horse Sale 2017

CRACOW ARABIAN HORSE sale 3 WARUNKI KRAKOWSKIEJ AUKCJI KONI ARABSKICH 2017 Zalecenia dla Nabywców 23. Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez Polturf Barbara Mazur w niniejszych przepisach. Obowiązują wszystkie informacje i poprawki dotyczące danych w katalogu ogłaszane podczas aukcji, a co za tym idzie, wszyscy nabywcy zobowiązani są do obecności na początku licytacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia. 24. Zaleca się, aby każdy nabywca dokładnie obejrzał konie przed zakupem. Każdy koń sprzedawany jest w stanie „jak jest” i pod żadnym warunkiem dotyczącym sprzedaży nie gwarantuje się, że dany koń spełnia określone wymagania co do jakości, nadaje się do treningu lub innych zakładanych celów. Nabywca musi upewnić się, że wystawca wyraża zgodę na przeprowa- dzenie oględzin lub badań weterynaryjnych przed ich dokonaniem. 25. Po zakończeniu transakcji i odebraniu zakupionych koni, wszelkie rekla- macje ze strony nabywcy mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do wystawcy, nie później jednak niż do 3 miesięcy po aukcji. Organizator aukcji nie będzie uczestniczył w rozstrzyganiu sporów między wystawcą i nabywcą. Odpowiedzialność za konie 26. Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania aukcji lub imprez z nią związanych.

27. Wystawca ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu przyjazdu na miejsce aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba, że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi na nabywcę wraz z uderzeniem młotka lub w momencie sprzedaży, jeżeli następuje sprzedaż niepubliczna. 28. Polturf Barbara Mazur nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą podczas stacjonowania na terenie aukcji.

29. Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na terenach aukcyjnych i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. Polturf Barbara Mazur nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia. Ubezpieczenie 30. Ubezpieczenie na wypadek śmierci obejmuje każdego konia do wysokości ceny zakupu w momencie „uderzenia młotka”. Ubezpieczenie zakontrakto- wane przez Polturf Barbara Mazur z C. Jarvis Insurance Agency of Aurora, Ohio USA, pozostaje w mocy do czasu, aż klient podpisze kontrakt lub do północy pierwszego roboczego dnia po aukcji, cokolwiek nastąpi wcześniej, i co obliguje nowego właściciela do zapenienia ciągłości polisy, jeśli taka jest jego wola.

CREDITS OGRANIZERS Horse Breeding Adviser – Anna Stojanowska Equine Consulting – Jerzy Białobok Polturf – Barbara Mazur AUCTIONEER Andrew Nolan, Goffs Country (Ireland) RINGMASTERS RIYAN RIVERO (USA) Jeff Wintersteen (USA) ANNOUNCER Anna Stojanowska

Cracow Arabian Horse Sale 2017

CRACOW ARABIAN HORSE sale 4 2017 CRACOW ARABIAN SALE CONDITIONS Participation in the bidding 1. Both individual persons and corporate buyers may participate on equal terms in the bidding without any restrictions. 2. In order to participate in the bidding one must pay the deposit of EUR 2.000,00 (say two thousand EURO) either to the account of Polturf Barbara Mazur or at the Sale Office half an hour before the auction. 3. The payment of the deposit allows one to participate in the bidding of each horse. By paying the deposit the buyer accepts the conditions of the Sale and makes a commitment to abide by them. Persons participating in the bid- ding are obligated to sign the Sale regulations.

4. The paid deposit is treated as an integral part of the contract price for one horse only. Each next purchase requires an additional deposit of EUR 2.000,000 (say two thousand EURO). 5. The deposit will be returned immediately after the auction if the purchase is not effective. Bidding and sale of horses 6. The bidding will be conducted in the usual way practiced at horse auctions. The bidding will be conducted in EURO. The minimum bidding increment is to be EUR 1.000,00 (say one thousand EURO). 7. Each horse has a reserve price. The reserve price will not be made public before, during or after the auction. Each horse sells after achieving its reserve price, unless otherwise stated.

8. The person who the auctioneer recognized the highest bid from becomes the Buyer. 9. The purchase price, being the highest bid recognized by the auctioneer, is the final net price and non-negotiable. The bid purchase price is the price net, which will be increased by VAT at the applicable rate (8 per cent). The VAT amount will be reimbursed to the Customers who: a. possess a European Union VAT registration number and will confirm the intra-community delivery of the collected horses or b. will submit exportation documents, confirming exportation of the pur- chased horses out of the territory of European Union, under the condi- tion, that the customs export procedure will be completed within 6 months from the date of making full payment for the purchased horses. 10. The auctioneer reserves the right to refrain from accepting any bid or to make the particular bidding null and void without giving any reason there- fore.

11. If any dispute arises between two or more bidders the horse in dispute will be immediately put up for advance bidding starting from the highest level reached before the dispute arouse or the dispute will be settled by the auctioneer. 12. Polturf Barbara Mazur reserves the right to withdraw any lot or lots from the auction before or during the bidding without giving any reason therefore. Description and health 13. Each horse offered for sale has a confirmed pedigree and is registered in the Polish Arabian Stud Book.

14. Each mare being described as ”in foal” has a breeding certificate and a veterinary surgeon statement in written form confirming pregnancy with the date of examination. The certificate along with its copy is available to be seen in the Sale Office. If Polturf Barbara Mazur does not obtain the breeding certificate of the mare before the bidding starts, Polturf Barbara Mazur reserves the right to announce that the breeding certificate has not been presented. Buyer’s duties 15. The Buyer of each horse is obliged: a. to sign the contract presented by Polturf Barbara Mazur right after winning the bidding or obtaining the right to purchase; b. to state exact personal data and present an identification document or documents confirming the legal status of his/her business (corporate buyers only); c. to pay the total contract value, deducting the deposit amount, in cash or by unconditional money order to Polturf Barbara Mazur account in Bank Gospodarki Żywnościowej VII O/ Warszawa, Account number 30 2030 0045 3110 0000 0006 6890 within fourteen days counting from the date of the sale. Extension of the payment deadline could be done exclusively on the basis of a bank guarantee presented by the Buyer.

d. to present, on Polturf’s request, the guarantee of covering all the expenses connected with the maintenance of the horses after the auc- tion including stabling costs as well as the export shipment including costs of veterinary tests, forwarding expenses, custom clearance, costs of shipping the blood or serum samples to the laboratories performing the test etc. e. to pick up each horse, purchased during the auction, at his own expense on the date and at the place named by the owner of the horse. 16. If the Buyer would fail to fulfill any of the conditions specified in point 15: a. he loses the deposit without the possibility of its return or any negotiation; b.helosestherighttothehorseasthoughhewouldresignfromthepurchase; c. each horse and the offspring foaled after the auction out of the mare described as ”in foal” may be sold once again. In any case the sale might be effected right away or later on during a public auction or direct sale. 17. The title of possession concerning either the horse being purchased or the offspring being foaled after the auction of the mares described ”in foal” would not be transferred to the Buyer unless he should pay the total amount of money being due including all the remaining expenses connected with the present conditions or other dues towards Polturf Barbara Mazur.

18. Risk connected with the horses being purchased and the offspring being foaled after the auction is being transferred to the Buyer with ”the fall of hammer” during the auction. 19. If the Buyer would refuse to pay the money due for any horse within the time being stated in these conditions either Polturf Barbara Mazur or the owner of the horse has the right to demand the payment from the Buyer as well as to find and use all legal terms to obtain that. 20. Picking up the horse being purchased from the place of the auction would be possible only in case of immediate payment of the total contract value in cash, by confirmed check or by confirmed money order to Polturf Barbara Mazur account.

21. Right after the auction is finished all the horses being sold should be shipped back to the stables of the owner of the horse in order to be main- tained there at the Buyer’s risk and the expense of the owner up to 30 days after the Sale. Further stabling is possible at the Buyer’s expense of EURO 10,– per day. 22. Other solutions of the transportation or the maintenance of the horses after the time being stated in these conditions may be settled directly between the Buyers and the owners of the horses on the basis of separate agreements. .

Cracow Arabian Horse Sale 2017

CRACOW ARABIAN HORSE sale 5 2017 CRACOW ARABIAN SALE CONDITIONS GUIDE TO CATALOGUING DETAILS Notice for the purchasers 23. All the horses are being sold on the conditions stated by Polturf in these rules. All statements and corrections concerning the data in the catalogue announced during the auction are in force and due to that all the Buyers are obliged to be present at the beginning of the bidding of a particular horse in order to learn all announcements concerning this horse. 24. It is highly recommended for each purchaser to carefully inspect the horses before the purchase. Each horse is sold as it stands and there is no term implied in any sale that any horse is of satisfactory quality or is fit for training or any particular purpose. Purchasers must ensure that the owner’s approval is obtained before a veterinary inspection is made. 25. Upon completion of the transaction and collection of the purchased horses any and all complaints from the buyer shall be made directly and only to the exhibitor, however not later than 3 months from the end of the auction. The organizer of the auction will not participate in settling disputes between the exhibitor and buyer.

Responsibility for the horses 26. All persons present at the ground of the event throughout the entire time are doing so at their own responsibility. Organizers of the auction will not be held responsible for any loss or damage, which could happen to any persons during the whole event. 27. The owner of the horse is responsible for the damage of the horse as a result of any disease, accident or any other cause, from the moment of entering the ground of the auction and during the whole stay unless the particular horse would be sold which should result in transferring the risk concerning the horse to the Buyer with ”the fall of hammer” or in the moment of sale if a direct sale is effective.

28. Polturf is not responsible for any horse, neither for any damages nor for any bruises, which could occur during stabling the horses at the ground. 29. Polturf reserves the right to inspect a particular horse or all the horses entering and/or stabled at the ground of the event and to forbid the entrance or to decide to isolate any horse conside red to be not suitable for sale due to any reason. Insurance 30. Immediate full mortality insurance coverage is effective upon the fall of the hammer, for the total purchase price. The insurance arranged by Polturf Barbara Mazur, with C. Jarvis Insurance Agency of Aurora, Ohio USA, will remain in effect until the purchaser signs the contract or until midnight of the first business day after the sale, whichever occurs first, by which time it is the obligation of the new owner to arrange permanent insurance if desired.

HORSE NAME: Breeder and Owner Horse registered in Polish Arabian Stud Book: Volume / supplement on page number colour, sex, foaled on (day – month – year) three basic measurements (in centimetres) Sire line: founded by SIRE (d.b. imp. 1817 to Weil – desert bred imported in 1817 to Weil) Dam line: founded by MARE FOUR-GENERATION PEDIGREE: First two generations in the pedigree include basic data regarding progenitors of the horse (colour, year of birth, breeder and racing record). Racing records in pedigree include: number of seasons / number of starts (first – second – third – fourth – and fifth if placed) number of stake wins the most important races are: D Derby Stakes O Oaks Stakes AP Arabian Produce / Janów Podlaski Stakes C Criterium Stakes / Porównawcza EC International Europa Cup In 1995-2001 the first five horses were in the money in all Polish races RACING RECORD: Year(s) and number of starts: wins and places BREEDING RECORD: Includes progeny of the mare with sex, sire name, colour, racing records and destination. Includes year and places of stabling the sire. BREEDING STATUS: The mare is covered by SIRE – date of last service (day, month) All data in the catalogue is correct as of day of print and is subject to change. Any change regarding a Lot will be announced during the CRACOW ARABIAN HORSE SALE to and during the bidding of each Lot and therefore it is the responsibility of all bidders to be in attendance at the commencement of the Sale or Lot to hear any such announcements.

Cracow Arabian Horse Sale 2017
Cracow Arabian Horse Sale 2017

7 KRAKOWSKa aukcja koni arabskich 2017 CRACOW ARABIAn horse sale lot 1. DELLMARA SW 8 lot 2. ALINA PS (IT) 9 lot 3. EL VERMENTINA 10 lot 4. ECLISS (IT) 11 lot 5. EL ENDILA 12 lot 6. H EMBITION H (US) 13 lot 7. ELMANDA 14 lot 8. WENTISCA 15 lot 9. H PATRICIA H (US) 16 lot 10. MINERVA J (BE) 17 lot 11. GAJA WENUS 18 lot 12. VA MAGNIFICA (IT) 19 lot 13. PERTESA 20 lot 14. GAJA REA 21 lot 15. PASCALLA 22 lot 16. ZLOTA ODESSA (FR) 23 lot 17. LAYZA OF MARWAN 24 lot 18. HABIBI STAR (IT) 25 lot 19. GODAIVA 26 lot 20. E-SAWANNA 27 lot 21. TIFFANJ (IT) 28 lot 22. EL ESTRADA 29 lot 23. ENERINA 30 lot 24. VALENCIA AL SHAQAB (QA) 31 lot 25. WARMA 32 lot 26. LADY SERENADA 33 lot 27. NASIRA 34 lot 28. GAJA RAMZES 35 lot 29. EUROGRANT OZ (IL) 36

Cracow Arabian Horse Sale 2017

The ultimate combination of both beauty and regal heritage come together perfectly in DELLMARA SW, a fitting tribute to the progressive and impressive quality bred by Nina Suskevicova in the Czech Republic. Blessed with the superb balance, strong compact structure and engaging show attitude of her multi-international champion sire GZAVI, DELLMARA is a direct beneficiary of the incomparable collection of highly desirable attri- butes of universally renowned World Champions AJA JUSTIFIED & EKSTERN. The best of Brazil is present in abundance on the distaff side of her pedigree through her ethereal dam DELLZYRA SA, full sister to multi-inter- national champion mare ATHENA SA. Maternal grandsire & Haras Santo Andre chief sire NUZYR HCF, twice Brazilian National Reserve Champion and one of the most perfectly conformed stallions in the breed, is highly regar- ded for his prolific daughters, including SIBERIA SA, dam to international sensations AJ SAWAHI & AJ SAWARI. Further feminine elegance and aristo- cratic refinement is attributed to respected South American sire DELMAR, descendant of iconic US National Champions MARSIANIN, ALADDIN & BASK MELODY. Tail female, DELLMARA traces to important Polish-Crabbet foun- dation mare AF ENTOCADA, the source of several internationally esteemed show & breeding horses, including MISS EL POWER JQ & MARSAL AL SHAQAB. Show Record: Horse in show training Bred and owned by Nina Suskevicova – Suweco Stud (CZ) PASB Vol. XVII-5 grey filly, foaled on 17th of March, 2016 measurements: 143-160-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Rodania d.b. imp. 1881 to Crabbet Park (GB) CRACOW ARABIAN HORSE sale 8 GZAVI grey, 2011 D.B. Arabians Belgium AJA JUSTIFIED grey, 2007 Aja Arabians Great Britain WH Justice Magnum Psyche Vona Sher-Renea Aja Beneja FS Bengali G Estarreja Ekstern Monogramm Ernestyna Gwana Pasat Gwanda GWANDOLYN grey, 2006 D.B. Arabians Belgium NUZYR HCF bay, 1995 Haras Capim Fino Brasil AF Don Giovani Aladd Wind Charm NV Ali Bey Ali Jamaal Mystical Bey Delmar Marsianin Love Melody AF Entocada Belfast AF Santa Fe DELL TOUCH bay, 1991 Jairo Queiroz Jorge Brasil DELLZYRA SA grey, 2006 Haras Santo Andre MT Brasil lot 1. DELLMARA SW

A tall, feminine and dynamic young daughter of the Champion Maker WH JUSTICE, ALINA PS possesses all the qualities necessary to succeed both as a high level show horse and a respectable breeding prospect. Bred in Italy, as many of the best WH JUSTICE progeny, ALINA is blessed with star-making power of her superstar sire, whose ultra-exotic, elegant and glorious daughters have dominated the international show ring in the new millennium, the likes of BESS FA’IZAH, CR JASMEENAH, FM GLORIAA, OM EL AISHA AL JASSIMYA, ABHA OPALINA & AJA APHRODITE. Like AJA APHRODITE, ALINA shines as a charming chestnut, reminiscent of legendary paternal grandsire MAGNUM PSYCHE, with the added allure of a flaxen mane & tail. Maternally, ALINA boasts a rare straight Russian pedigree, genetics renow- ned for size, substance and athleticism, all of which are manifest in ALINA’s phenotype. Her maternal grandsire KUBINEC is still revered one of the most unforgettable and respected show horses and sires in the Arabian breed, a masculine, powerful and commandingly charismatic blend of invaluable Russian icons BALATON & MUSCAT. Most importantly, ALINA’s granddam is the long-necked alluringly feminine PONOMAREV daughter PETREENA, which makes ALINA a 3/4 sister to one of most beloved and accomplished daughters of WH JUSTICE: US National Champion, Abu Dhabi Gold Champion & World Cup Supreme Gold Champion PANAREA BY PALAWAN. XXXX CRACOW ARABIAN HORSE sale 9 lot 2.

ALINA PS (IT) Show Record: Horse in show training Bred by Silvano Pecorari (IT) and owned by Czesław Gołaszewski – Regina Arabians PASB Vol. XVII-5 chestnut filly, foaled on 10th of July, 2015 measurements: 155-177-18,7 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Rodania d.b. imp. 1881 to Crabbet Park (GB) WH JUSTICE grey, 1999 Wendell Hansen USA MAGNUM PSYCHE chestnut, 1995 J.L. & L.H. Havice USA Padrons Psyche Padron Kilika A Fancy Miracle Sasaki Medina Azahara El Sher-Mann El Shaklan Gazira Renea Jassen Shamilazzan VONA SHER-RENEA grey, 1989 Roland E. & Vona E. Huggins USA KUBINEC chestnut, 1987 Tersk Stud USSR Balaton Menes Panagia Kosmetika Muscat Karta Ponomarev Salon Palitra Nini Aswan Nerpa PETREENA chestnut, 1987 Tersk Arabian Associates USA PS PETRENA chestnut, 2004 Silvano Pecorari Italy

lot 3. EL VERMENTINA An opportunity to acquire a young daughter of the fabulous VITORIO TO, who was recognized National Champion Stallion across three countries: USA, Canada and Brazil. He is sired by one of the most accomplished halter stallions of all time, DA VALENTINO, a triple US National Champion, Canadian National Champion and twice Scottsdale Champion Stallion. DA VALENTINO passed away at the age of just 8, but fortunately left behind rightful successors among which VITORIO TO is considered one of the best. EL VERMENTINA is also lucky to call an EKSTERN daughter – ENYA – her dam. EKSTERN daughters are well known for their incredible produ- cing abilities (as seen in MORION, PUSTYNIA KAHILA, EQUATOR & WIEŻA MOCY) and ENYA is no different. Apart from EL VERMENTINA she has foaled the extremely successful EL PIATZOLLA (Scandinavian Open Junior Reserve Champion, Tulip Cup Junior Champion, Junior Spring Show Bronze Cham- pion, Polish National Junior Top Five, Arabia Polska Warsaw Championship Junior Silver Champion, Autumn Show Junior Bronze Champion & Polish National Senior Top Five Mare) and EL FADO (a class top five finalist from the Junior Spring Show and the Polish Nationals, as well as from the UAE and Fujaira shows in the Middle East). In turn ENYA's sister are also excellent producers: EL ARIA foaled EL SIENA, a Junior Spring Show Top Five & Junior Spring Show Silver Champion Mare; while EGERIANA, a class top five from the Junior Spring Show and the Al Khalediah European Arabian Horse Festival, delivered EL CHAGALL – a class top five from Białka, Warsaw and Berlin.

Show Record: Horse in show training Bred and owned by ZPH Strusinianka Ltd. PASB Vol. XVII-4 grey filly, foaled on 23rd of May, 2015 measurements: 147-176-18 cm Sire line: Mirage d.b. 1919 Dam line: Milordka 1810 Sławuta CRACOW ARABIAN HORSE sale 10 VITORIO TO bay, 2008 Thirteen Oaks Arabians USA DA VALENTINO bay, 2003 Dolorosa Arabians Ltd. USA Versace Fame FV Precious as Gold Da Love Padrons Psyche Magnifficaa FA Solstice Salon Passionate Natique Nabor Ruzica SOL NATIQUE grey, 1993 Interfund Corporation USA EKSTERN grey, 1994 Michałów Stud 1/10 (0-0-1-1-3) Monogramm Negatraz Monogramma Ernestyna Piechur Erwina Pamir Probat Parma Eulalia Eufrat Emilia ELIZKA grey, 1991 Michałów Stud 1/5 (1-0-1-1) ENYA grey, 2002 ZPH Strusinianka Ltd.

lot 4. ECLISS (IT) Another lovely young import from Italy, ECLISS represents a deci- dedly international heritage of respected show & breeding horses from four continents and some of the world’s most accomplished breeding programs. Her dam, AISA B, was bred in Hungary at the renowned Bábolna Stud, one of Europe’s oldest and most influential breeding programs. Straight Egyptian in pedigree, AISA is sired by the dynamic and exotic EMIRATUS B, a widely admired son of EL THAY MAMELUK and 223 IBN GALAL I-13, making him a maternal sibling to the inspiring 218 ELF LAYLA WALAYLA B – World Reserve Champion Mare and dam of international sensation EL NABILA B. Uniquely, AISA is blessed with a second cross to NAZEER grandson IBN GALAL, sire of Simeon Stud foundation mare & Arabian legend 27 IBN GALAL V, as well as a second cross to his son best son, IGN GALAL I, whose dam, Katharinenhof Stud matriarch HANAN, remains one of the most celebrated mares in the history of the breed. ECLISS’ sire, the exotic multi-international champion DON LUCIANO, is an impressive blend of bloodlines from Brazil, Russia, Spain & the United States. His sire PSYRASIC, is one of the best sons of the globally successful PSYTADEL, out of a powerful daughter of the legendary KUBINEC. His dam, MATA HARI HY, blends the esteemed genetics of South American super sires LUMIAR AMADEUS & US National Champion EXCELADDINN. Bred by Cristiano Fiesoli (IT) and owned by Tomasz Tarczyński PASB Vol. XVII-5 grey filly, foaled on 13th of April, 2015 measurements: 149-162-16,5 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Bint El Bahreyn d.b. 1898 Show Record: Horse in show training CRACOW ARABIAN HORSE sale 11 DON LUCIANO grey, 2011 Marco Franchini Italy PSYRASIC bay, 2003 Gestüt Osterhof Germany Psytadel Padrons Psyche Bint Bey Shah Karoba Kubinec Bookra Lumiar Amadeus RSD Dark Victory CA Sabrina Kursk HG Exceladdinn HF Joia Victor MATA HARI HY grey, 2002 Haras Itajahy Brasil EMIRATUS B chestnut, 1995 Bábolna Stud Hungary El Thay Mameluk Ibn Nazeema El Thay Mansoura 223 Ibn Galal I-13 Ibn Galal I 23 Ghalion-2 Ibn Galal I Ibn Galal Hanan 14 Bint Azza I Tuhotmos Azza I 228 IBN GALAL I-11 chestnut, 1982 Bábolna Stud Hungary AISA B chestnut, 1999 Bábolna Stud Hungary

lot 5. EL ENDILA An elegant young mare rich with an exceptional pedigree of inter- national icons, EL ENDILA shines as one of the main attractions amongst the promising collection of show & breeding prospects. Very represen- tative of the quality that has been bred with remarkable consistency by Józef & Małgorzata Pietrzak – Minnesota Arbians, EL ENDILA is blessed with the ultra-exotic type of her internationally respected sire JUSTIFY. Widely considered one of the best sons of living legend MAGNUM PSYCHE, JUSTIFY is most importantly the premier son of S JUSTADREAM, the long- necked feminine beauty who still holds the record as the winningest mare in United States history. Maternally, EL ENDILA is a pure Polish power- house, with crosses to many of the most celebrated mares in Polish breeding history. Her dam, EDELMIRA, is a treasured daughter of Polish National & European Champion EMIGRANT, who brings the incomparable influences of EMIGRANTKA, EMIGRACJA, ARRA, BANDOLA, EUNICE, ARFA & ESTOKADA to her pedigree. Her granddam, ELATEA, is a rare daughter of Polish National Reserve Champion ANGOR, who adds further feminine fortune to EL ENDILA’s pedigree with ALGERIA, ANGOLA & ALGONKINA. EL ENDILA’s great-granddam is the celebrated show mare EBERIA, one of the most successful daughters of international icon ECAHO, who traces not only tail-female to most famous “E” family foundress ESTOKADA, but weaves together the ethereal beauty of the unforgettable World Champion ETRURIA with the maternal merit of breeding cornerstones PIEWICA, ETNA, ELA & PARMA.

Bred and owned by Józef Pietrzak PASB Vol. XVII-4 grey filly, foaled on 9th of April, 2015 measurements: 149-180-17 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Milordka 1810 Sławuta CRACOW ARABIAN HORSE sale 12 JUSTIFY chestnut, 2003 Michael & Rachela Wilmet USA MAGNUM PSYCHE chestnut, 1995 J.L. Havice & L.H. Havice USA Padrons Psyche Padron Kilika A Fancy Miracle Sasaki Medina Azahara Justafire DGL Afire Bey V Mc Justa Kate Acquaintance Eukaliptus Acquanetta S JUSTADREAM chestnut, 1998 Resting S Ranch Inc. USA EMIGRANT grey, 1991 Michałów Stud 2/22 (1-3-5-3) Ararat Palas Arra Emigrantka Eukaliptus Emigracja Angor Alegro Angola Eberia Ecaho Ebola ELATEA grey, 2001 Michałów Stud EDELMIRA grey, 2006 Ataman Arabians

lot 6. H EMBITION H (US) An exciting young filly from the Hennessey breeding program, H EMBITION H is brimming with potential as both a show horse and young breeding prospect of the highest caliber. Already a show champion in the United States, H EMBITION H is unmistakably a daughter of multi-National Champion BEY AMBITION, abounding with the same dynamic charisma and ambitious show attitude of all his best get. Tall, powerful and irresistibly commanding, with a long lean elegant neck, and exceptional forehand and an exhilarating animated trot, BEY AMBITION has proven himself a respected sire of high quality show and breeding horses around the world. Geneti- cally, BEY AMBITION perfectly combines the positive influences from many of the greatest names of the past half century, including ALI JAMAAL, MUSCAT, ALADDINN, BEY SHAH, BASK & NABORR. EMBITION’s dam, Arabian Celebration Champion RD ENZARRA, is a tall, well-constructed athletically talented daughter of multi-US National Champion ENZO, a leading son of living legend PADRONS PSYCHE. She in turn is out of beloved Rae-Dawn Arabians foundation mare & Aristocrat Dam GF SIMPLY MAGIC, an inspired combination of leading ALI JAMAAL son MAGIC DREAM with the Pure Polish power of multi-champion halter & performance mare GF PROVIDENCE. Through GF SIMPLY MAGIC, H EMBITION H shares a common maternal heri- tage with RD FABREANNA, one of the leading international Aristocrat Dams in the breed with highly influential champion descendants on five conti- nents, including Brazilian National Champion LLC FASARIO & the reigning World Gold Senior Champion DONNA MOLTA BELLA SRA.

Show Record: 2017 Region 12 Top Five Two Year Old Filly – USA 2017 Region 12 Top Five Spotlight Futurity Two Year Old Filly ATH – USA Bred and owned by Hennessey Arabian LLC (US) AHR*659733 bay filly, foaled on 8th of April, 2015 measurements: 151-167-17 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Milordka 1810 Sławuta CRACOW ARABIAN HORSE sale 13 BEY AMBITION bay, 2006 Lucy Whittier USA REGAL ACTOR JP bay, 1998 JP Martins Aviacao Ltds Brasil Encore Ali Ali Jamaal My Mavica More Pretty JP Laddin BA Rose of Shaklan Bey Shah Bay El Bey Star of Ofir Elegance of Taask Taask Le Elegance BEY SHAHS LADY bay, 1996 Cedar Ridge Farm USA ENZO chestnut, 1999 Philip Del Pozzo & Brent Stone USA Padrons Psyche Padron Kilika RD Bey Shahmpane Bey Shah Bey Shahdar Magic Dream Ali Jamaal The Dreamspinner GF Providence Errostotle Poco Poco GF SIMPLY MAGIC bay, 1997 Mariane S. Adamson Canada RD ENZARRA bay, 2007 M. & S. Popplewell Canada

lot 7. ELMANDA ELMANDA is a gloriously bred daughter of European Junior Triple Crown winner AJA JUSTIFIED. Since his junior years AJA JUSTIFIED has just recently added senior titles to his ever growing collection in the shape of Dubai Silver Champion, Bruges International Gold Champion, European Silver Champion, Abu Dhabi Gold Champion, All Nations Bronze Champion & World Top Ten Stallion. AJA JUSTIFIED himself bears a spectacular pedigree being the son of “Champion Maker” WH JUSTICE and a dam by World Reserve Champion, Scottsdale Champion & US National Champion FS BENGALI. ELMANDA's maternal heritage is the E damline of champions from Michałów Stud, tracing to the family's most prominent broodmatron – EMIGRACJA. This Polish National Senior Reserve Champion Mare and WAHO Trophy honoree is key to the damline's worldwide success. Her daughters are none other than the iconic EMIGRANTKA (dam of EL DORADA & EMIGRANT), EMANACJA (with an entire family of her own champion descendants as EMANDA, EMANDORIA, EMILDA, EMBRA, EMMONA, EMIRA, EL SAGHIRA, EMPIRE etc.), ERLANDA (dam of ELANDRA), ELLADA, ETENTA (dam of HS ETIQUETTE) and EMOCJA, ELMANDA's granddam. EMOCJA is best known for her daughter EJRENE – twice World Junior Top Ten, Junior Spring Show Champion, Polish National Junior Champion, twice Wels International Senior Champion, Polish National Senior Reserve Champion, Tulip Cup Senior Bronze Champion, Arabian Horse Weekend Senior Champion and high-seller of the 2012 Pride of Poland at 440 thousand Euro. Another EMOCJA produce is the Tulip Cup Senior Reserve Champion, Scandinavian Open Senior Champion, Swedish National Senior Champion & Rio Arabian Show Senior Champion Stallion EMILIUSZ and EL DAHMA – dam of ELMANDA and Star of Five Mountains Junior Champion Stallion EL FARID. Bred and owned by Waldemar Bąk – Salima Arabians PASB Vol. XVII-34 bay filly, foaled on 7th of January, 2015 measurements: 151-165-17,5 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Milordka 1810 Sławuta CRACOW ARABIAN HORSE sale 14 AJA JUSTIFIED grey, 2007 Aja Arabians Great Britain WH JUSTICE grey, 1999 Wendell Hansen USA Magnum Psyche Padrons Psyche A Fancy Miracle Vona Sher-Renea El Sher-Mann Renea FS Bengali Kubinec Om El Sanadiva G Estarreja Carmargue Estasha Bint Masri AJA BENEJA grey, 1999 Aja Arabians Great Britain WERBUM grey, 1995 Michałów Stud 2/23 (4-4-3-2-5) Wojsław Tallin Wilejka Werda Piechur Wendeta Monogramm Negatraz Monogramma Emigracja Palas Emisja EMOCJA chestnut, 1992 Michałów Stud 1/8 (1-0-1-2-1) EL DAHMA grey, 2002 Michałów Stud

lot 8. WENTISCA A pleasantly designed filly sired by the handsome GAZAL AL SHAQAB son ERYKS, WENTISCA is a perfect opportunity for a future broodmare. An Autumn Show Senior Champion & Best in Show, Polish National Senior Bronze Champion, ERYKS is actually a further a son of two World Cham- pions – the afore mentioned GAZAL and EMMONA, descending from the E-dynasty of champions from the barns of Michałów Stud. EMMONA is a full sister to Arabian Breeders World Cup Senior Reserve Champion Mare EMBRA, dam of champion stars EMMBLA, EL OMARI, EMIRA – the further dam to EL SAGHIRA & champion chief sire EMPIRE. ERYKS remains the best producing son of GAZAL, having sired Junior Spring Show Champion, Polish National Junior Top Five & Autumn Show Junior Top Five Stallion CHIMERYK and Junior Spring Show Reserve Champion & European Junior Bronze Champion Mare DIARA. On the distaff side WENTISCA is a maternal sister to Autumn Show Junior Champion Mare WERSJA. Both sisters are out of the Canadian National Top Ten Stallion EMPRES daughter WENTA, whose as many as 5 produce were winners at the race track. The entire damline hails from founding mare and Oaks St. winner WERBENA. Her line has especially grown and thrived in Michałów with the likes of WILEJKA, WOJSŁAW, WIZJA, WIAŹMA, WILGA, WILDA, WIEŻA RÓŻ, US Triple Crown winner, Polish National, European & World Champion Mare WIEŻA MOCY and superb race horses: WILIAM, WIENERVA, WESTIM & WARES. Show Record: Horse in show training Bred and owned by Kurozwęki Stud – J.M. Popiel PASB Vol. XVII-4 grey filly, foaled on 1st of January, 2015 measurements: 148-169-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Szweykowska 1800 Sławuta CRACOW ARABIAN HORSE sale 15 ERYKS bay, 2003 Michałów Stud 1/6 (0-0-1-1) GAZAL AL SHAQAB bay, 1995 Al Shaqab Stud Qatar Anaza El Farid Ruminaja Ali Bint Deenaa Kajora Kaborr Edjora Monogramm Negatraz Monogramma Emilda Pamir Emanacja EMMONA grey, 1998 Michałów Stud 1/8 (0-0-0-1-4) EMPRES bay, 1995 Michałów Stud 1/8 (0-2-0-2-2) Monogramm Negatraz Monogramma Empressa Probat Emfaza Partner Eleuzis Parma Warzecha Burkan Warynka WALIA grey, 1985 Kurozwęki Stud WENTA grey, 2000 Kurozwęki Stud – J.M. Popiel 1/3 (1-1-0-0) fot. Barbara Mazur

lot 9. H PATRICIA H (US) An alluring young mare inspired by several of the world’s leading breeding programs, H PATRICIA H is a promising package of potential both in the show ring and the breeding barn. Her glamorous appeal and distinctly feminine charm have already made PATRICIA a successful multi- champion in the United States, qualities unquestionably bestowed by her Egyptian Event Gold Champion sire AJ THEE LUCA. Having earned a solid reputation for siring top quality foals capable of succeeding at the highest levels in the international show ring, AJ THEE LUCA masterfully combines the size, stretch, authentic Arabian type and extravagant forehand of his legendary Straight Egyptian sire THEE DESPERADO with the effervescent charm, refined elegance and enchanting charisma of his beloved multi- champion dam HED CARAMBA. Universally regarded as the leading daugh- ter of living legend MAGNUM PSYCHE, HED CARAMBA has earned interna- tional Aristocrat Dam status with an incredible fourteen champion produce to her credit. PATRICIA’s dam, MARSEILLE O, is a tall elegant well- conformed daughter of US National Champion OM EL SHAHMAAN, corner- stone sire of the incomparable Om El Arab breeding program, who is linebred to “mare of the century” ESTOPA. Tail female, PATRICIA is descended directly from Mike Nichols’ treasured NDL MARTINIQUE, an extraordinary daughter of Russian Arabian icons MUSCAT & MARITSA, best remembered as the dam of influential sire and high trotting show horse METROPOLIS NA. Show record 2016 Region 12 Top Five Spotlight Futurity Yearling Fillies Auction AOTH – USA 2016 Region 12 Top Ten Spotlight Futurity Yearling Filly ATH – USA 2016 East Coast Championship Yearling Champion Filly – USA 2017 Region 12 Top Five Spotlight Futurity Two Year Old Filly ATH – USA Bred and owned by Hennessey Arabian LLC (US) AHR*666766 grey filly, foaled on 17th of March, 2015 measurements: 152-167-17 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Sahara d.b. imp. 1845 to Jarczowce CRACOW ARABIAN HORSE sale 16 AJ THEE LUCA bay, 2010 Legacy Partners LLC USA THEE DESPERADO bay, 1989 Tom & Martha Salome USA The Minstril Ruminaja Ali Bahila AK Amiri Asmarr The Egyptian Prince Asmarr Magnum Psyche Padrons Psyche A Fancy Miracle HED Cajun Queen Cajun Prince HCF Zetyra HCF HED CARAMBA bay, 2004 Haras El Dok Argentina OM EL SHAHMAAN grey, 1999 Om El Arab International USA Sanadik El Shaklan El Shaklan Mohena Om El Shaina Carmargue Estopa Muscat Salon Malpia Maritsa Arax Monopolia NDL MARTINIQUE chestnut, 1985 Nichols – De Longpre Arabians USA MARSEILLE O grye, 2006 oOne LLC USA

lot 10. MINERVA J (BE) A gorgeous young filly that perfectly blends her illustrious Straight Egyptian heritage and powerful Pure Polish dam line with the exotic influence of QR MARC, MINERVA J has both the looks and the pedigree to succeed as high end show & breeding horse. Proudly bearing the J namesake bestowed upon the best horses bred by visionary breeder Christine Jamar, MINERVA J is most importantly a member of the Jadem Arabians foundation family of MORNING LIGHT VF, a US-bred daughter of the legendary BANDOS and the champion producer FIRST LIGHT. The “M” descendants of the MORNING LIGHT family at Jadem have been amongst the very best mares in Europe over the last three decades, including inter- national champions MOUNIRA J, MYSTERIOUS LADY J & MISSISSIPI J, as well as invaluable broodmatrons MAUHIBA J, MARTINIQUE J, MORNING BREEZE J & MAGNIFICENT LADY J. MINERVA belongs to the STARLIGHT branch, herself a Belgian National Reserve Champion Filly and multi-champion producer, of the MORNING LIGHT family through the beautiful MALUTKA J, an exotically refined daughter of World Champion super sire QR MARC. MINERVA’s pe- digree is further enhanced by her celebrated Straight Egyptian sire, World Egyptian Event Champion KAIS AL BAIDAA, renowned for his exemplary type and dramatic movement. Line-bred to many of the most influential Straight Egyptian breeding legends, including ANSATA IBN HALIMA, MORAFIC, HADBAN ENZAHI, BUKRA, MAGIDAA & MONIET EL NEFOUS, KAIS adds the breeding genius of Ansata, Imperial, Sakr & Katharinenhof to MINERVA’s infinite bree- ding potential.

Show Record: 2016 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the International Show – Wels (AT) 2016 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Cracow Arabian Horse Show – Cracow (PL) Breeding status: Not bred Bred by Christine Jamar (BE) and owned by Wojciech Parczewski – Best Arabians PASB Vol. XVII-4 grey mare, foaled on 25th of July, 2014 measurements: 152-175-19 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Mlecha d.b. imp. 1845 to Jarczowce CRACOW ARABIAN HORSE sale 17 KAYS AL BAIDAA grey, 2011 Al Baidaa Stud Egypt JAMIL AL RAYYAN grey, 2006 Al Rayyan Farm Qatar Ansata Hejazi Ansata Halim Shah Ansata Sudarra Dana Al Rayyan Alidaar Ansata Samaria El Habiel El Hadiyyah Bint Bint Hamamaa Maha Saqr Imperial Madori Alidarra KAREEMAH SAQR chestnut, 2002 Omar Saqr Stud Egypt QR MARC bay, 2005 V.L. & L.F. Doyle USA Marwan Al Shaqab Gazal Al Shaqab Little Liza Fame Swete Dreams Magic Dream Kouream de Ment Pegaz Palas Pliszka Morning Light VF Bandos First Light STARLIGHT grey, 1995 Jadem Arabians Belgium MALUTKA J grey, 2009 Jadem Arabians Belgium

lot 11. GAJA WENUS GAJA WENUS is a combination of two acclaimed breeding programs – that of Om El Arab International and Chrcynno-Palace Stud, one of the first Polish private breeders to claim successes on an international scale. GAJA WENUS is sired by OM EL SHAHMAAN, a US National Champion Stallion and numerous Scottsdale Top Ten, considered the heir to SANADIK EL SHAKLAN, ranking high among the world's leading sires of national and international champions. OM EL SHAHMAAN further enjoys a linebreeding to ESTOPA, regarded as one of top five influential mares of the 20th century. The dam of GAJA WENUS – GAJA IRIS – is a Senior Bronze Cham- pion Mare from the Berlin Arabian Horse Cup and the Arabia Polska Warsaw Championships, as well as a multi class top five finalist from the Polish National Show, Junior Spring Show and AHO Breeders’ Championship Europe in Chantilly. GAJA IRIS is out of the chestnut beauty GRANADA, one of the stellar MONOGRAMM daughters of Michałów Stud. Like ESTOPA for Om El Arab, GRANADA became a pillar broodmatron for Chrcynno-Palace, blessing them with versatile and handsome produce. GRANADA's other foals include, among others, GAJA SELENE (class winner at the Junior Spring Show, several special awards for Best Horse of private breeding) – dam of GAJA HERA (Breeders' Championship Europe Junior Bronze Champion Mare – Warsaw, Arabia Polska Warsaw Championship Junior Silver Cham- pion Mare), GAJA NIKE – dam of GAJA RAMZES (Arabia Polska Warsaw Championship Yearling Gold Champion Stallion), GANGA (international show competitor, one of the first private bred horses to dazzle on the European arenas) – dam of Arabia Polska Warsaw Championship Junior Silver Champion Stallion GAJA RE and grandam of UAE National Junior Champion Mare SEHER AL JAMAL. And last but not least – GRANADA is the dam of the extremely versatile athlete GALAHAD – a medalist in dressage, show jumping, Classic Pleasure from the Polish National Sport Arabian Horse Championships, Lower Austrian Championships and Open Austrian Championship for Sport Horses.

Show Record: Horse in show training Breeding status: Not bred Bred and owned by Krzysztof Poszepczyński – Chrcynno-Palace Stud PASB Vol. XVII-3 grey mare, foaled on 17th of March, 2014 measurements: 152,5-173-18,2 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Gazella d.b. imp. 1845 to Jarczowce CRACOW ARABIAN HORSE sale 18 OM EL SHAHMAAN grey, 1999 Om El Arab International USA SANADIK EL SHAKLAN grey, 1983 Om El Arab Germany El Shaklan Shaker El Masri Estopa Mohena Hadban Enzahi Morisca V Carmargue White Lightning Velvet Shadow Estopa Tabal Uyaima OM EL SHAINA grey, 1989 Om El Arab Germany POGANIN grey, 2001 Janów Podlaski Stud 1/11 (0-5-1-2) Laheeb Imperial Imdal AK Latifa Pohulanka Pepton Pestka Monogramm Negatraz Monogramma Grenlandia Eukaliptus Getynga GRANADA chestnut, 1996 Michałów Stud 2/14 (1-2-2-1-1) GAJA IRIS chestnut, 2007 Chrcynno-Palace Stud

lot 12. VA MAGNIFICA (IT) Exotic and ingeniously bred, VA MAGNIFICA shows great promise as show horse of international quality and a breeding mare of limitless value. She is unmistakably a daughter of the ultra exotic MAGIC MAGNIFIQUE, a celebrated international champion and Most Beautiful Head winner at the Salon du Cheval, who continues to prove himself an important sire of beautifully designed heads and elegant outlines. Most intriguingly, MAGNIFICA possesses an incredible five crosses to THEE DESPERADO, the leading Straight Egyptian sire of the new millennium, and a reliable source of size, stretch, fantastic forehands, breed standard toplines and exceptio- nal Arabian type. MAGNIFICA, in her predominantly Straight Egyptian pedi- gree, is also blessed with an astounding eighteen crosses to breed corner- stone MORAFIC, considered the most prolific of all the legendary sons of NAZEER and the essential ingredient to breed progress in every corner of the globe. More exotic type is added with TRUE COLOURS, esteemed sire of twice World Champion ROYAL COLOURS, as well as through the alluring black stallion WINDSPREES MIRAGE. The genius of the Ansata program, with both the brilliance of ANSATA HALIM SHAH & PRINCE FA MONIET, is present in maternal grandsire ANSATA SHAAMIS, best known as the sire of internationally influential stallion SHAEL DREAM DESERT. Through the direct tail female line of her sire, MAGNIFICA is a direct beneficiary of one of the breed’s most important dam lines, that of Tersk legend MAMMONA, through the German-bred matrons of merit NESCHI & MENASCHA. Show record 2016 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Gran Premio Purosangue Arabo – Citta di Busto Arsizio (IT) Breeding status: Bred to ZUNDANCE JAMIL (PL) grey 2013 (AB Jamil La Piana (IT) – LL Zamira (US)/Enzo (US)) bred by Tomasz Tarczyński (PL) Bred by Victor Arabians (IT) and owned by Tomasz Tarczyński PASB Vol. XVIII-1 grey filly, foaled on 28th of February, 2014 measurements: 153-175-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: El Dahma ca.1879 Ali Pasha Sherif CRACOW ARABIAN HORSE sale 19 MAGIC MAGNIFIQUE black, 2009 Fontanella Magic Arabian Team Italy TRUE COLOURS chestnut, 1997 F.J. Waring Canada Thee Desperado The Minstril AK Amiri Asmarr Daheda Dalul Nahed Windsprees Mirage Thee Desperado GL Lady Mirage Al Amrya BJ Thee Mustafa Krushinka MAGIC MON AMOUR bay, 2004 Fontanella Magic Arabian Team Italy ANSATA SHAAMIS grey, 1994 Judith & Donald L. Forbis USA Ansata Halim Shah Ansata Ibn Halima Ansata Rosetta AK Faressa Prince Fa Moniet AK Nameesa Windsprees Mirage Thee Desperado GL Lady Mirage Desperados Stella Thee Desperado RA Darda MAGIC VALENTINA grey, 2002 Fontanella Magic Arabian Team Italy MARILYN MONROE STAR grey, 2010 M. Rocchino Italy

lot 13. PERTESA The youngster PERTESA is a combination of Janów's and Michałów's leading damlines: P of PIEWICA and E of ESTOKADA. Her sire EMARC, Polish National Junior Reserve Champion, Wrocław Summer Show Junior Reserve Champion, Junior Spring Show Top Five & Arabia Polska Warsaw Cham- pionship Senior Silver Champion, is the son of World Champion QR MARC and Polish National Junior Reserve Champion Mare EKSTERNA, tracing to breed icons EMANACJA & EMIGRACJA. Maternally PERTESA descends in a direct line from the famous “P” family founder PIEWICA, a progenitor of several generations of champions, including the biggest names of the modern era, PIANISSIMA, PINGA & POGROM. The direct link between PERTE- SA and PIEWICA is also abundant in accomplished show horses. PERTESA's dam PERTISA placed third at the Polish Nationals (with a total of three “20s” for head and movement) and fourth at the European Championships. PERTISA's sister, PERLAHABA, is a Polish National Junior Top Five & Kuwait National Senior Bronze Champion Mare. PERTISA's & PERLAHABA's dam PERNACJA is out of the Falborek Senior Reserve Champion (private bree- ding) PERTURBACJA, who also produced Junior Spring Show Reserve Cham- pion (private breeding) & Falborek Junior Champion (private breeding) PERELDON. In turn PERTURBACJA is the daughter of Austrian National Cham- pion, Biella Senior Champion & Bábolna International Reserve Champion PETARDA, one of the five outstanding female produce of Polish National Senior Reserve Champion PENTODA. Apart from PETARDA this incredible group consists of US National Champion PENICYLINA (for many years the highest priced Polish-bred Arabian at 1,5 million dollars), PENTOZA (pillar brood- matron of Białka Stud from whom stem multi champion PESAL & PERFINKA), PESTKA (progenitor of as many as eight chief sires active in breeding today, including POGROM) and Polish National Junior Champion PEREŁKA (proge- nitor of sub-line of “PSYCHE” champions: KREUZA, VICTORIA & KERET). Show Record: Horse in show training Breeding status: Not bred Bred and owned by Krzysztof Goździalski – Falborek Arabians PASB Vol. XVII-3 grey filly, foaled on 19th of January, 2014 measurements: 150-176-17 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Szamrajówka 1810 Biała Cerkiew CRACOW ARABIAN HORSE sale 20 EMARC grey, 2009 Falborek Arabians QR MARC bay, 2005 V.L. & L.F. Doyle USA Marwan Al Shaqab Gazal Al Shaqab Little Liza Fame Swete Dreams Magic Dream Kouream de Ment Ekstern Monogramm Ernestyna Emanta Pamir Emanacja EKSTERNA grey, 2005 Falborek Arabians WH JUSTICE grey, 1999 Wendell Hansen USA Magnum Psyche Padrons Psyche A Fancy Miracle Vona Sher-Renea El Sher-Mann Renea Ekstern Monogramm Ernestyna Perturbacja Eukaliptus Petarda PERNACJA grye, 2003 Falborek Arabians PERTISA grey, 2008 Falborek Arabians fot. Barbara Mazur

lot 14. GAJA REA GAJA REA is a delightful filly combining the excellence of the Saklavi sire line through breed standard-setter GAZAL AL SHAQAB with the highly acclaimed Polish damline of GASTRONOMIA, the best producing, most versatile daughter of legendary OFIRKA. For their breeding program, Chrcynno-Palace Stud had acquired GRANADA, one of the exquisite Michałów-bred mares sired by game-changer MONOGRAMM, whose other very much notable get include KWESTURA, FALLADA, ZAGROBLA, ESKALOPKA, GEORGIA, PALESTYNA, EGZONERA, ELANDRA and PALMIRA. GRANADA, out of Bábolna Senior, Polish National Senior, UK International Senior & Arabian Masters Senior Reserve Champion Mare GRENLANDIA, established her own well-known branch at Chrcynno, producing among others the filly GANGA, one of the first Polish private-bred international show stars, who paved the way for others. GANGA's most notable performances are her class wins at the Tulip Cup in Deurne and the Scandinavian Open Championships in Blommeröd. GANGA also took placed in class top fives in Ströhen, Towerlands, Brecht, Frankfurt, Middelfart and just this year – at the International Qatar Arabian Horse Show and the Prince Sultan Arabian Horse Festival (title show) in Saudi Arabia. GANGA has also been a great producer, making GAJA REA a sibling to: Arabia Polska Warsaw Championship Junior Silver Champion Stallion GAJA RE and class top fives GAJA LILIT, GAJA BACHUS & GAJA VALENTINA – who has continued the family's excellent breeding tradition and produced SEHER AL JAWAL (AE), UAE National Junior Champion Mare and multi class top five honoree from Ajman, Sharjah and Fuhairah. GAJA REA's sire is FA EL SHAWAN, son of World Champion MARWAN AL SHAQAB and grandson of GAZAL AL SHAQAB. But FA EL SHAWAN does not need to promote himself through his champion lineage, as he has his own successes to speak for themselves with the titles of US National Champion, Brazilian National Champion and Arabian Breeders World Cup Gold Supreme Champion Stallion. Breeding status: Not bred Bred and owned by Krzysztof Poszepczyński – Chrcynno-Palace Stud PASB Vol. XVII-4 grey filly, foaled on 22nd of March, 2014 measurements: 151-176-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Gazella d.b. imp. 1845 to Jarczowce CRACOW ARABIAN HORSE sale 21 FA EL SHAWAN bay, 2005 Marlene Ann Rieder USA MARWAN AL SHAQAB bay, 2000 Al Shaqab Stud Qatar Gazal Al Shaqab Anaza El Farid Kajora Little Liza Fame Fame VF Katahza ZT Shakfantasy El Shaklan RH Light Fantasy Selket Mirrot Furno Khamal Preferred Time FOXBRIAR SHAKITA chestnu, 2001 Selket Arabians USA EMIGRANT grey, 1991 Michałów Stud 2/22 (1-3-5-3) Ararat Palas Arra Emigrantka Eukaliptus Emigracja Monogramm Negatraz Monogramma Grenlandia Eukaliptus Getynga GRANADA chestnut, 1996 Michałów Stud 2/14 (1-2-2-1-1) GANGA grey, 2004 Chrcynno-Palas Stud

lot 15. pascalla A well-designed showy young mare possessing a pedigree teeming with international champions, PASCALLA promises to be a valuable addition to the aspiring breeding program. First and foremost, PASCALLA is undeniably a daughter of Living Legend EKSTERN, the undefeated World Champion, European Triple Crown Winner, & Mercedes Cup ‘Champion of Champions’. Universally acclaimed as one the greatest show horses of all time, EKSTERN has more importantly earned a stellar reputation as an international sire of significance, consistently transmitting his exce- ptional phenotypic attributes – exotic Arabian type, a beautifully sculpted face, a strong well coupled body, a breed standard topline, enthusiastic tail carriage, a show stopping trot and an effusive zest for life – to his accomplished descendants with consistency and affluence. Not only are type, trot and tail carriage the gifts of EKSTERN through his MONOGRAMM & “E” Family heritage, they are also the rewards of PASCALLA’s maternal grandsire PIAFF, twice Polish National Champion, and his incomparable ancestors: European Champions ELDON & PENITENT, Polish breeding legend PIPI, and the unparalleled World Champion PILARKA. Tail-female, PASCALLA traces directly to World Reserve Champion PASSA, one of the most beautiful, superbly constructed and boldest moving daughters of the legendary EUKALIPTUS. With multiple crosses to Poland’s most venerated “E” (to ESTOKADA) & “P” (to PIEWICA) dam families as well as to the breed’s most accomplished sires, PASCALLA offers unlimited breeding opportunity in one complete package.

Breeding record: 2017 a filly by Gazal Al Shaqab, at the Stud Breeding status: Bred to EQUIBORN K.A. (BE) grey stallion 2012 (QR Marc (US) – Espadrilla (PL)/Monogramm (US)) bred by Knocke Arabians – Paul Gheysens (BE) Bred and owned by Lech Błaszczyk PASB Vol. XVII-2 bay mare, foaled on 8th of April, 2013 measurements: 148-180-19 cm Sire line: Kuhailan Haifi d.b. imp. 1931 to Gumniska Dam line: Selma d.b. 1865 Abbas Pasha I CRACOW ARABIAN HORSE sale 22 EKSTERN grey, 1994 Michałów Stud 1/10 (0-0-1-1-3) MONOGRAMM chestnut, 1985 Patterson Arabians USA Negatraz Bask Negotka Monogramma Knippel Monopolia Piechur Banat Pierzeja Erwina Palas Elegancja ERNESTYNA grey, 1989 Michałów Stud 1/4 PIAFF grey, 1997 Janów Podlaski Stud 2/20 (2-4-3-2-3) Eldon Penitent Erotyka Pipi Banat Pilarka Wachlarz Arbil Warsowia Passa Eukaliptus Pascha PASYWA bay, 2005 Lech Błaszczyk PASYMA bay, 2005 Lech Błaszczyk

lot 16. ZLOTA ODESSA (FR) A special treat – an internationally successful young show mare with a regal heritage of breed elite, ZLOTA ODESSA represents the rare opportunity for the visionary breeder and show home to start at the top. Her sire, EDEN C, is one of the most internationally accomplished stallions of the new millennium, having been named US National Champion, World Cup Supreme Champion, All Nations Cup Gold Champion, PSIAHF Gold Champion & World Silver Champion Stallion. Tall, imposing, powerfully moving and charismatic, EDEN C passes all of these exceptional attributes onto his get with great consistency, including his distinctive type and elegant, upright forehand. His intense line-bred BEY SHAH pedigree, combined with the double PADRON and important link to Spanish breed pillar AN MALIK, have helped to make EDEN C one of the most important progenitors of the PADRONS PSYCHE sire line in the world. Maternally, ZLOTA ODESSA is blessed with a golden heritage of meritorious matrons, including European Champions EMIGRANTKA & ARRA, All Nations Cup Champion ZAZULA and the invaluable aristocrats EMIGRACJA, PERFORACJA, ESKAPADA, PARMA, EUNICE, PENTODA, BANDOLA, ESTOKADA, ARFA & MONOGRAMMA. A proud member of Michałów’s venerated “Z” of golden champions, ZLOTA ODESSA bears a striking resemblance, with alluring feminine charm, her long elegantly shaped neck, well balanced harmo- nious build and strong level topline, to her universally adored great-grand- dam ZAGROBLA, World & US National Champion, and unquestionably one of the most captivating and inspiringly athletic daughters of the paradigm- shifting sire MONOGRAMM.

Show record: 2014 Class Top Five (Yearling Fillies) at the Emerald Trophy – Brecht (BE) 2015 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Tulip Cup – Deurne (NL) 2015 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Arabian Horse Weekend – Sint-Oedenrode (NL) 2015 Emerald Trophy Junior Bronze Champion Mare – Brecht (BE) 2016 Class Top Five (Three Year Old Fillies) at the Deauville Arabian Cup – Deauville (FR) 2017 Class Top Five (4-6 Year Old Mares) at the International Arabian Horse Days – Ströhen (DE) Breeding status: Not bred Bred and owned by Lutetia Arabians (FR) FASB Vol. 16 grey mare, foaled on 25th of March, 2013 measurements: 163-193-21 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Selma d.b. 1865 Abbas Pasha I CRACOW ARABIAN HORSE sale 23 EDEN C chestnut, 1995 Coleal Horse Farm USA ENZO chestnut, 1999 Philip Del Pozzo & Brent Stone USA Padrons Psyche Padron Kilika RD Bey Shahmpane Bey Shah Bey Shahdar Genesis C Bey Shah Passionn Touch O Mink AN Marretto Hallanys Mizahn SILKEN SABLE grey, 1997 Richard & Virginia Howard USA EMIGRANT grey, 1991 Michałów Stud 2/22 (1-3-5-3) Ararat Palas Arra Emigrantka Eukaliptus Emigracja Pesal Partner Perforacja Zagrobla Monogramm Zguba ZŁOTA ORDA grey, 1999 Michałów Stud 1/1 ZŁOTA ORCHIDEA grey, 2004 Michałów Stud 1/9 (0-0-3-0)

lot 17. LAYZA OF MARWAN A powerfully moving, substantial and well constructed young mare in her prime, LAYZA OF MARWAN is a sterling example of the wisdom of crossing the blood of GAZAL AL SHAQAB with the daughters of MONO- GRAMM. As her name implies, LAYZA is a prized daughter of thrice World Champion and unrivalled Living Legend MARWAN AL SHAQAB, a sire whose sons are rewriting the history books as show horses and sires with each succeeding generation of excellence, and whose daughters continue to raise the standard of beauty & feminine elegance throughout the world, while simultaneously producing foals of extraordinary quality and potential. While LAYZA is blessed with a compact harmonious build and strong level topline, both of which are universally esteemed as MARWAN hallmarks, she bears, in nearly every respect, a striking resemblance to her multi- champion dam LIZA MONELLI, a US-bred daughter of the incomparable Living Legend MONOGRAMM. With explosively purposeful, long strided athleticism, a strongly coupled, broody design and a confident, comman- ding presence, LAYZA is very reminiscent of MONOGRAMM in her overall appeal, with the added advantage of sires of significance EL SHAKLAN, SHAREM EL SHEIKH, PADRON, GAMARR, GARIS & IVANHOE TSULTAN through her granddam WC AMARIGE. Given the extraordinary success of the female descendants of GAZAL AL SHAQAB, MARWAN AL SHAQAB & MONOGRAMM, and the fact that she is in foal to World Champion EXCALIBUR E.A., one can expect LAYZA OF MARWAN to be an invaluable asset for any breeding pro- gram seeking the definitive edge.

Breeding record: 2017 a filly by Shanghai E.A., at the Stud Breeding status: Bred to EXCALIBUR E.A. (ES) grey 2011 (Shanghai E.A.(ES) – Essence of Marwan E.A. (ES)/Marwan Al Shaqab (QA)) bred by Albert Sorocca – Equus Arabians (ES) Bred and owned by Wojciech Parczewski – Best Arabians PASB Vol. XVII-2 chestnut mare, foaled on 5th of January, 2013 measurements: 150-190-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Dajania d.b. imp. 1878 to Crabbet Park CRACOW ARABIAN HORSE sale 24 MARWAN AL SHAQAB bay, 2000 Al Shaqab Stud Qatar GAZAL AL SHAQAB bay, 1995 Al Shaqab Stud Qatar Anaza El Farid Ruminaja Ali Bint Deenaa Kajora Kaborr Edjora Fame VF Bey Shah Raffoleta-Rose Katahza Aza Destiny Afhar Rahza LITTLE LIZA FAME bay, 1987 Horseshoe Lake Farms USA MONOGRAMM chestnut, 1985 Patterson Arabians USA Negatraz Bask Negotka Monogramma Knippel Monopolia Sstanding Ovation Sharem El Sheikh With Love Padron WC Tshalimaar Tsulybration Jessica Rose WC AMARIGE grey, 1993 Wally & Carolyn Wagamon USA LIZA MONELLI chestnut, 2001 Wally & Carolyn Wagamon USA

lot 18. Habibi star (it) An attractive young mare from the Arabian Stars program of Massimiliano Rocchino, HABIBI STAR represents an internationally appealing heritage of industry icons. As a daughter of World Cup Supre- me, UKIAHS Gold & All Nations Cup Silver Champion STIVAL, HABIBI STAR shares a paternal heritage with some of the most successful show horses and influential breeding horses of the modern era, including US National Champion TRUSSARDI, twice US National & World Cup Supreme Champion BARZAN AL SHAHANIA, and British National Gold Champion STIVALLERY BJ. Through STIVAL, HABIBI STAR is blessed with two influential links, through World Champion GAZAL AL SHAQAB & twice US National Champion ALI JAMAAL, to Straight-Egyptian breed pillar RUMINAJA ALI, unquestionably one of the most important sires worldwide. Even more impressively, HABIBI STAR possesses an additional three crosses to the RUMINAJA ALI through her predominantly Straight Egyptian dam AIDHA STAR. A double granddaughter, through both sire and dam, to World Champion & respec- ted sire BJ THEE MUSTAFA, AIDHA STAR traces directly to the RUMINAJA ALI daughter ALI SAMEERAAH, whose appeal is further enhanced by male ancestors KAISOON & multi-champion show stopper MASHOUR, as well as Egyptian Agricultural Organization-bred tail female ancestress SALHA. Given the significant influence of her aristocratic Straight Egyptian ance- stors, in combination with the high-profile Spanish, Polish, Russian & American heritage of STIVAL, one can expect HABIBI STAR to be a source of world-class genetics and promising breeding potential. Breeding record: 2016 filly HILKE (Shams El Ashiraf) bay, at the Stud 2017 a colt by Magic Magnifique Breeding status: Bred to EL SHANTI (PL) grey stallion (Kahil Al Shaqab (US) – Elwia (PL)/El Nabila B (HU)) bred by Andrzej Wójtowicz (PL) Bred by Massimiliano Rocchino (IT) and owned by Farhang Fazeli (IR) ANICA Vol XIV bay mare, foaled on 2nd of May, 2012 measurements: 154-175-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Ghazieh d.b. 1850 Anazeh Ruala CRACOW ARABIAN HORSE sale 25 STIVAL light bay, 2006 Jennifer & Michael Wilson USA GAZAL AL SHAQAB bay, 1995 Al Shaqab Stud Qatar Anaza El Farid Ruminaja Ali Bint Deenaa Kajora Kaborr Edjora Soho Carol Ali Jamaal RSD Stndg Ovation Palomara Barich de Washoe WN Sweetvalentine PALOMA DE JAMAAL bay, 2000 Judith & Randall Perry USA MAGIC SOURMAN bay, 2000 Fontanella Magic Arabian Team Italy BJ Thee Mustafa Thee Desperado Khalili El Bahar AG Eloise Hadidi Bint Rahmaa BJ Thee Mustafa Thee Desperado Khalili El Bahar Ali Sameeraah Ruminaja Ali Tarong Sugaa AMIRA MAGIC bay, 1998 Fontanella Magic Arabian Team Italy AIDHA STAR black, 2006 Massimiliano Rocchino Italy fot. Barbara Mazur

lot 19. GODAIVA A young broodmare with an incredibly interesting and rare pedigree (ESPARTO & SANADIK EL SHAKLAN) and the daughter of Galilee Show (C Nat.) Senior Gold Champion Mare GIOCONDA, GODAIVA is a perfect fit for any breeding program focused on showing. She is sired by the ESPARTO, who had been dubbed the successor to EKSTERN as his best son. Having proved his dominance on the show arena in Poland, Europe and the Middle East claiming multi champion titles, ESPARTO returned home and fathered a slew of champions, including the finest horse in Białka’s history – PER- FINKA, the All Nations Cup Junior Champion, European Junior Silver Cham- pion, World Junior Silver Champion, PSAIAHF Junior Champion & Qatar International Arabian Horse Show Junior Silver Champion Mare. Unfortu- nately ESPARTO untimely passed away, making his daughters now even more valuable than before. Tail female GODAIVA belongs to the versatile G-line of GASTRONOMIA, through the spectacular GIZELA. A representative of the “bold and beautiful” concept of the Polish Arabian with racing victories and a Salon du Cheval class win to her name, GIZELA remains the dam of six notable daughters, who definitely contributed to putting Michałów on the Arabian map: GARONNA (dam of chief sire GANGES), multi stakes winner GENEZA Polish National Champion GASKONIA (dam of champion sires GASKOŃCZYK, GASPAR & GRAFIK), World & Polish National Senior Silver Champion GEORGIA (dam of South African super star GEORGETOWN, as well as World & Polish National Champion GALILEA, the latter in turn dam of 2014 Junior Spring Show Yearling Champion GA- LERIDA), GWARANCJA (dam of Derby winner GWARO) and GIZA (dam of Race Horse of the Year GEPARD and direct female ancestress to GODAIVA). Show Record: 2014 Class Top Five (Two Year Old Fillies) Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) 2015 Class Top Five (Three Year Old Fillies) Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) Breeding record: 2016 colt GORI OZ (Eurogrant OZ) grey, 2017 Class Top Five (Yearling Colts) at the International Wels Show – Wels (AT); in show training 2017 a filly by Eurogrant OZ, at the Stud Breeding status: Bred to ATIUS O (US) grey 2012 (Shahim Al Nakeeb (GB) – Atia oOne (BR)/Johann El Jamaal (BR)) bred by oOne LLC (US) Bred and owned by Ofer Meiri & Yitzhak Dror (IL) PASB Vol. XVII-1 grey mare, foaled on 26th of January, 2012 measurements: 143-176-17,1 cm Sire line: Kuhailan Haifi d.b. imp. 1931 to Gumniska Dam line: Gazella d.b. imp. 1845 to Jarczowce CRACOW ARABIAN HORSE sale 26 ESPARTO grey, 2002 Michałów Stud 1/4 EKSTERN grey, 1994 Michałów Stud 1/10 (0-0-1-1-3) Monogramm Negatraz Monogramma Ernestyna Piechur Erwina Eukaliptus Bandos Eunice Esperanca Set Espaniola EKSPOZYCJA chestnut, 1992 Michałów Stud 1/7 (0-0-0-1-3) SANADIK EL SHAKLAN grey, 1983 Om El Arab Germany El Shaklan Shaker El Masri Estopa Mohena Habdan Enzahi Morisca V Ekstern Monogramm Ernestyna Girlanda Eukaliptus Giza GAILARDIA grey, 2002 Michałów Stud 1/6 (0-1-1-2) GIOCONDA grey, 2007 Michałów Stud

CRACOW ARABIAN HORSE sale 27 lot 20. E-SAWANNA All daughters of EKSTERN are highly sought after broodmares and E-SAWANNA is your opportunity to acquire one for your breeding program. An undefeated show champion and European Triple Crown winner, EKSTERN wowed the public and judges alike with his invincible charisma, later wowing breeders with his get in the breeding barn. He is still wowing Arabian enthusiasts today, but this time through the produce of his daugh- ters. Only recently dams sired by EKSTERN foaled such heavy hitters as MORION, PUSTYNIA KAHILA, EQUATOR & WIEŻA MOCY (among many others). This season Michałów Stud limited the number of outside breedings to this superb stallion, making his female get increase in worth even more. E-SAWANNA's dam ESIKA benefits from both of Poland's leading E dam- lines through their two WAHO Trophy recipients: EMIGRACJA from Micha- łów and ETRURIA from Janów Podlaski. EMIGRACJA brought fame to the E damline through her champion EUKALIPTUS daughters, among them twice Polish National, European, World Reserve & All Nations Cup Cham- pion Mare EMANACJA. Her descendants (and E-SAWANNA's close kin) inclu- de such champion names as EKSTERNA, EMLAHABA, EMARC, ETERNIS, as well as the further EMANOR, EMANDA, EMANDORIA, EMILDA, EMBRA, EMMO- NA, EMPIRE and EL SAGHIRA. The link to World, Polish National & European Reserve Champion Mare ETRURIA comes through E-SAWANNA’s maternal sire, Polish National Champion Stallion ESCULAP. ETRURIA is known for her male descendants, as other champion chief sires stemming from her line include ETOGRAM, ECAHO, EKSPORT & ESPADERO.

Show Record: 2016 Class Top Five (Mares 4-6 Years Old) at the Kauber Platte Championship – Kaub (DE) 2016 Class Top Five (Mares 4-6 Years Old) at the Cracow Arabian Horse Show – Cracow (PL) Breeding status: Bred to EMPIRE (PL) grey 2009 (Enzo (US) – Emira/Laheeb (IL)) bred by Michałów Stud (PL) Bred by Wojciech Parczewski and owned by Dawid Borowiec PASB Vol. XVII-1 chestnut mare, foaled on 5th of January, 2012 measurements: 149-160-16,5 cm Sire line: Ilderim d.b. imp. 1900 to Sławuta Dam line: Milordka 1810 Sławuta EKSTERN grey, 1994 Michałów Stud 1/10 (0-0-1-1-3) MONOGRAMM chestnut, 1985 Patterson Arabians USA Negatraz Bask Negotka Monogramma Knippel Monopolia Piechur Banat Pierzeja Erwina Palas Elegancja ERNESTYNA grey, 1989 Michałów Stud 1/4 ESCULAP grey, 1999 Janów Podlaski 2/9 (0-1-1-1) Primo Engano Polka Esparceta Fawor Etruria Eukaliptus Bandos Eunice Emanta Pamir Emanacja EMANTKA grey, 1996 Michałów Stud 1/7 (1-0-1-1-1) ESIKA grey, 2005 Michałów Stud 1/5 (1-1-0-0)

lot 21. TIFFANJ (IT) The charming chestnut TIFFANJ uniquely blends the Italian-bred influence of WH JUSTICE with a celebrated Russian/Crabbet dam line, as well as a dash of quality Straight Egyptian and the show ring appeal of ESSTEEM. A tail-female descendant of the globally influential Crabbet dam line of SELMA, TIFFANJ is most impressively the eighth generation to be named with a “T”, an honour bestowed to the successive generations of the TAKTIKA family. An invaluable broodmatron of exceptional structure and uncommon athletic ability, the Tersk-bred TAKTIKA can be found in the pedigrees of many of the breed’s most successful show horses and breeding horses through two influential sons – PIETUSZOK & TOPOL, and four dominant daughters – PLATINA, POTENCJA, PTASHKA & TRAPECIA. TIFFANJ’s direct ancestress, TRAPECIA, is best remembered as the dam of TAMERLAN, maternal grandsire to global supersire PADRONS PSYCHE. TIFFANJ’s maternal grandsire is show sensation ESSTEEM, the first Euro- pean Triple Crown winner, who adds the world-renowned genetics of FAME VF & EL SHAKLAN close-up in the pedigree. Type and elegance are the consistent gifts of WH JUSTICE, who influences TIFFANJ through one of his most look-alike sons AMIR ASHIRAF, as successful sire with quality get in both Europe & South America. One of his most exotic and appealing sons is multi-champion HASSAN ASHIRAF, chief sire at Nana Arabians and the sire of TIFFANJ, who represents the very successful combination of WH JUSTICE with daughters of important sire PADRONS GHIBLI, the same combination responsible for international icons PANAREA BY PALAWAN & AJMAN MONISCIONE.

Breeding record: 2016 colt TOLEDO (Pollux) grey, at the Stud Breeding status: Bred to EMPIRE (PL) grey 2009 (Enzo (US) – Emira/Laheeb (IL)) bred by Michałów Stud (PL) Bred by Francesco Rizzo (IT) and owned by Alicja Najmowicz – Nana Arabians PASB Vol. XVII-1 chestnut mare, foaled on 14th of September, 2011 measurements: 148-168-17,5 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Selma d.b. 1865 Abbas Pasha I HASSAN ASHIRAF grey, 2008 Giacomo Boscarino Italy AMIR ASHIRAF grey, 2004 Giacomo Boscarino Italy WH Justice Magnum Psyche Vona Sher-Renea Guendalina Valentyno APS Beauty Odessa Padrons Ghibli Padron Santanas Dalight Tamira Ibn Shahal Reterra Receta CO PASHMIRA chestnut, 2002 Ornella Caldera Italy ESSTEEM chestnut, 1991 Intara Arabians & La Mirada Arabians USA Fame VF Bey Shah Raffoleta-Rose Espressa El Shaklan China Moon Or Ibn Halim Halim Raquim Bint Masuya Tina Aloes Titina TILIMA bay, 2000 Mario Fermi Italy TIHANJ chestnut, 2005 Mario Fermi Italy CRACOW ARABIAN HORSE sale 28

CRACOW ARABIAN HORSE sale 29 lot 22. EL ESTRADA Polish breeders look far and wide for the best stallions and EL ESTRADA is a result of such an amazing search. She is sired by JUSTIFY, a AHBA Vegas Futurity Stallion, Sweepstakes Nominated Sire, MAHB Nomi- nated Sire & Scottsdale Signature Nominated Sire. A close look at his pedigree reveals that his foundations for good looks are strong. JUSTIFY comes from a line of six generations of breed icon sires, whose names are known to every serious breed, beginning with MAGNUM PSYCHE, PADRONS PSYCHE, PADRON, PATRON, ASWAN and up to NAZEER, Egypt's most influe- ntial and valuable breeding stallion of the past. JUSTIFY's dam S JUSTA- DREAM is perhaps the single most decorated Arabian mare in history as a ten time National Champion. Her dam ACQUAINTANCE is a result of the finest breeding program of the 20th century, Lasma Arabians, and a direct product of two of Poland's epoch-making sires utilized by the LaCroix family: EUKALIPTUS & BASK. If that wasn't enough EL ESTRADA descends from Michałow's E line of champions. Her link to family founder ESTOKADA comes through Polish National Junior Champion, European Junior Reserve Champion & All Nations Cup Senior Reserve Champion Mare EGINA and UK International Senior Reserve Champion & World Senior Top Ten Mare EBERIA. EL ESTRADA has further contributed to her glorious E damline with son EL SHAAD, Ströhen Junior Silver Champion, Al Khalediah European Arabian Horse Festival Yearling Silver Champion, European Junior Top Five Stallion, Białka Junior Spring Show Junior Gold Champion Stallion & Ströhen International Arabian Horse Days Junior Silver Champion Stallion. Show Record: 2012 Class Top Five (Yearling Fillies) at the Junior Spring Show – Białka (PL) 2012 Class Top Five (Yearling Fillies) at the Polish National Show – Janów Podlaski (PL) 2012 Top Five Junior Mare at the Breeders' International Championships Europe – Warsaw (PL) Breeding record: 2015 colt EL SHAAD (FA El Shawan) chestnut, at the Stud: S 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Junior Spring Show – Białka (PL) S 2016 Junior Silver Champion Stallion – Ströhen (DE) S 2016 Al Khalediah European Arabian Horse Festival Yearling Silver Stallion – Nowe Wrońska (PL) S 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the All Nations Cup – Aachen (DE) S 2016 European Top Five Junior Stallion – Lier (BE) S 2017 Junior Spring Show Gold Champion Stallion – Białka (PL) S 2017 International Arabian Horse Days Junior Silver Champion Stallion – Ströhen (DE) 2017 a filly by WH Justice, at the Stud Breeding status: Bred to WADEE AL SHAQAB (US) bay 2010 (Marwan Al Shaqab (US) – OFW Mishaahl (US)/Mishaah (US)) bred by Al Shaqab Stud (QA) Bred and owned by Józef Pietrzak PASB Vol. XVI-5 grey mare, foaled on 5th of May, 2011 measurements: 155-177-18,5 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Milordka 1810 Sławuta JUSTIFY chestnut, 2003 Michael & Rachela Wilmet USA MAGNUM PSYCHE chestnut, 1995 J.L. Havice & L.H. Havice USA Padrons Psyche Padron Kilika A Fancy Miracle Sasaki Medina Azahara Justafire DGL Afire Bey V Mc Justa Kate Acquaintance Eukaliptus Acquanetta S JUSTADREAM chestnut, 1998 Resting S Ranch Inc. USA EMIGRANT grey, 1991 Michałów Stud 2/22 (1-3-5-3) Ararat Palas Arra Emigrantka Eukaliptus Emigracja Angor Alegro Angola Eberia Ecaho Ebola ELATEA grey, 2001 Michałów Stud EDELMIRA grey, 2006 Ataman Arabians

lot 23. ENERINA ENERINA is a young broodmare who is quite fond of traveling – she is a class top five finalist from shows in Sweden, Germany, Poland and a bronze medalist from Russia. She is sired by the invincible EKSTERN, who enjoys living legend status in Poland. Undefeated in the show ring, EKSTERN's daughters have proven themselves to be superior producers: suffice to say that such stars as MORION, WIEŻA MOCY, PUSTYNIA KAHILA & EQUATOR are all out of EKSTERN broodmares. EKSTERN get has always been very much valuable, but their worth has increased even more when Michałów Stud announced that it will only sell a limited number of five breedings to the extraordinary stallion in 2017. Tail female ENERINA descends from Michałów's E-dynasty of champions through their most decorated subline established by EMANACJA, ENERINA's great-granddam. This Polish National Junior Champion, European Junior Champion, World Junior Reserve Champion, Polish National Senior Reserve Champion, All Nations Cup Senior Champion, Polish National Senior Champion Mare has contributed to the breed with four generation of champion horses and superb breeding material: EMILDA, EMBRA, EMMONA, EMIRA, EL SAGHIRA, EMMONA, EKSTERNA, EMANDA, EMANDORIA, ESPADRILLA, EMPIRYKA, EL LA- RINERA and chief sires EL OMARI, ERYKS, EMARC, EMANOR & EMPIRE. Through her maternal sire ENERINA also benefits greatly from Michałów's hardy W family of handsome athletes through WERBUM. A Warsaw Su- mmer Show Senior Champion Stallion, WERBUM combines a double dose of WERBENA's damline via Polish National Senior Champion & Blommeröd Reserve Champion Stallion WOJSŁAW and dam WERDA. This family is most noted for the likes of WILEJKA, WIEŻA MOCY, WIEŻA RÓŻ, WIAŹMA, WIZJA, WILGA, WILDA and super race horses WILIAM, WIENERVA, WESTIM & WARES. Show record: 2013 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Arabhäst i Väst Show – Skövde (SE) 2013 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Arabische Pferde in Westfalen Show – Salzkotten (DE) 2014 Class Top Five (Three Year Old Fillies) at the Polish National Show – Janów Podlaski (PL) 2015 St. Petersburg International Cup Senior Bronze Champion Mare – St. Petersburg (RU) Breeding record: 2016 filly EMIRINA (Shanghai E.A.) grey, at the Stud 2017 a filly by Ascot DD, at the Stud Breeding status: Bred to AJA ANGELO (GB) grey stallion 2009 (WH Justice (US) – Aja Aaisha (GB)/Ruger AMW (BR)) bred by Aja Arabians (GB) Bred and owned by Stanisław Sławiński – Czeple Arabians PASB Vol. XVI-5 grey mare, foaled on 14th of April, 2011 measurements: 153-175-17,5 cm Sire line: Kuhailan Haifi d.b. imp. 1931 to Gumniska Dam line: Milordka 1810 Sławuta EKSTERN grey, 1994 Michałów Stud 1/10 (0-0-1-1-3) MONOGRAMM chestnut, 1985 Patterson Arabians USA Negatraz Bask Negotka Monogramma Knippel Monopolia Piechur Banat Pierzeja Erwina Palas Elegancja ERNESTYNA grey, 1989 Michałów Stud 1/4 WERBUM grey, 1995 Michałów Stud 2/23 (4-4-3-2-5) Wojsław Tallin Wilejka Werda Piechur Wendeta Monogramm Negatraz Monogramma Emanacja Eukaliptus Emigracja EMBELLA grey, 1995 Michałów Stud 1/7 (0-0-1-2) ENERGIDA grey, 2003 Michałów Stud CRACOW ARABIAN HORSE sale 30

CRACOW ARABIAN HORSE sale 31 lot 24. VALENCIA AL SHAQAB (QA) A royally-bred young daughter of the indomitable Living Legend MARWAN AL SHAQAB, VALENCIA AL SHAQAB proudly represents the inhe- rent quality and unrivalled global success of Al Shaqab Stud. Elegance, refinement and aristocratic quality are all gifts of her iconic sire, as are VALENCIA’s smooth harmonious build and clean upright forehand. All of the best MARWAN get possess the inspiring ability to effortlessly trans- form themselves into world class competitors in the show ring, reliably displaying an abundance of type and enthusiasm on the move and posing with incredible poise, balance and intense effort. The daughters of MAR- WAN AL SHAQAB are prized the world over as world-class producers, having blessed the breed with the likes of World Champion FADI AL SHAQAB, US National Champion TRUEST, Dubai Gold Champion KANZ AL BIDAYER & Scottsdale Champion GODDESS OF DA VINCI. VALENCIA’s dam is a powerful daughter of another living legend, PADRONS PSYCHE, a sire whose influence pervades breeding and show ring success in every corner of the globe. Strong, well-built and good moving, Australian National Cham- pion PSYNECIA SPA descends from the universally respected program of Peter & Vivienne Hall’s Fariview Arabians, through a daughter of AMIR EL SHAKLAN, one of the eldest and most prolific sons of the invaluable EL SHAKLAN, who still tops the all-time leading sire charts in terms of both show ring and breeding success in Australia.

Show record 2011 Class Top Five (Yearling Fillies) at the Qatar National Arabian Horse Show – Doha (QA) 2012 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Qatar International Arabian Horse Show – Doha (QA) BREEDING STATUS Not bred Bred and owned by Al Shaqab Stud (QA) QAHR#4791 bay mare, foaled on 12th of December, 2009 Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: El Dahma ca.1879 Ali Pasha Sherif MARWAN AL SHAQAB bay, 2000 Al Shaqab Stud Qatar GAZAL AL SHAQAB bay, 1995 Al Shaqab Stud Qatar Anaza El Farid Ruminaja Ali Bint Deenaa Kajora Kaborr Edjora Fame VF Bey Shah Raffoleta-Rose Katahza Aza Destiny Afhar Rahza LITTLE LIZA FAME bay, 1987 Horseshoe Lake Farms USA PADRONS PSYCHE chestnut, 1988 McPherson Family Trust USA Padron Patron Odessa Kilika Tamerlan Kilifa Amir El Shaklan El Shaklan Sascha Robali Arlette Simeon Sa'Ar Jadara FAIRVIEW AMIRA NIKITA chestnut, 1991 Fairview Arabian Stud Australia PSYNECIA SPA chestnut, 1997 John & Barbara Marsden Australia

lot 25. WARMA An proven broodmare in the very prime of her life with a lovely show colt on the ground by the name of WARRIOR, WARMA is the obvious offer for the serious breeder. Sired by QR MARC, WARMA benefits from the superb genetic make-up of the Saklavi sire line through its currently most famous father-son duo: GAZAL AL SHAQAB–MARWAN AL SHAQAB. WARMA is a maternal sister to WASA, a Junior Spring Show Reserve Champion, an Arabia Polska Warsaw Championship Senior Bronze Champion and multiple class top five finalist, including at the European & World Champion- ships. WASA went on to produce Prague Intercup Junior Bronze Champion Mare WABIA and Junior Spring Show Bronze Champion, Austrian Interna- tional Junior Silver Champion & Arabia Polska Warsaw Championship Ju- nior Gold Champion Mare WERSA. Both WARMA & WASA out of WARESA, a Junior Champion Mare (private breeding) from the International Show held at Falborek. The entire family traces to foundress JASKÓŁKA II (via Stockholm Gold Medalist & Blommeröd International Reserve Show Cham- pion WIORSTA), who gave root to several different lettered sub-branches in Polish breeding: "C" in Białka with CAMILIA, CELSJUSZ & CALATEON, "K" in Michałów with KWESTURA & KABSZTAD, "A" in Janów with ALERT, AXARA & ANDROMEDA and our "W" in the hands of private breeders. Show Record: 2010 Class Top Five (Yearling Fillies) at the Wels International Show – Wels (AT) 2016 Class Top Five (Mares 7 Years Old and Older) at the Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) Breeding record: 2013 colt WAHIL (Kahil Al Shaqab) bay, unraced, sold in Poland 2014 colt WASHILLES (Kahil Al Shaqab) brown, in racing training 2015 colt WARRIOR (El Omari) brown, at the Stud; S 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Polish National Show – Janów Podlaski (PL) S 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) Breeding status: Bred to EMPIRE (PL) grey 2009 (Enzo (US) – Emira/Laheeb (IL)) bred by Michałów Stud (PL) Bred and owned by Krzysztof Goździalski – Falborek Arabians PASB Vol. XVI-3 dark bay mare, foaled on 9th of February, 2009 measurements: 155-195-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Gazella d.b. imp. 1845 to Jarczowce QR MARC bay, 2005 V.L. & L.F. Doyle USA MARWAN AL SHAQAB bay, 2000 Al Shaqab Stud Qatar Gazal Al Shaqab Anaza El Farid Kajora Little Liza Fame Fame VF Katahza Magic Dream Ali Jamaal The Dreamspinner Kouream De Ment Kouros Rawhides Amenda SWETE DREAMS chestnut, 1995 Virginia Petta USA EMPRES bay, 1995 Michałów Stud 1/8 (0-2-0-2-2) Monogramm Negatraz Monogramma Empressa Probat Emfaza Borek Fawor Borowina Włodarka Algomej Wiorsta WŁÓCZNIA bay, 1995 Kurozwęki Stud 1/5 (0-0-0-0-2) WARESA bay, 2002 Falborek Arabians CRACOW ARABIAN HORSE sale 32

CRACOW ARABIAN HORSE sale 33 lot 26. LADY SERENADA An exceptional opportunity to purchase a proven champion-produ- cing daughter of World Champion EKSTERN, LADY SERENADA represents the stellar combination of the world’s most celebrated Arabian bloodlines. Not only is LADY SERENADA blessed with one cross to the legendary sire MONOGRAMM through EKSTERN, she traces directly tail female for second cross to perhaps his best American-bred daughter, MONOGRAMMED LADY, the invaluable foundation mare for Dirk de Jonckheere’s DD Arabians in Belgium. With PADRONS PSYCHE, and especially his celebrated son PSY- TADEL, MONOGRAMMED LADY has produced a dynasty of champion show horses and influential breeding horses that continue to positively impact the breed, the likes of ASCOT DD, MONARCOS DD, LADY ADELINA DD, LADY NINA DD, PSYMPLY RED DD, LADY AYMONA DD, RICARDO DD & RA EMPRESSA. As a premier daughter of living legend EKSTERN, LADY SERENADA adds his extraordinary type, enchanting charisma & animated athleticism to all her exemplary produce. Her first foal, LORD EL SHAWAN, has proven himself one of the best young stallions in the breed, winning several important titles in Europe & the Arabian Gulf. Selling in foal to RFI FARID, the most popular sire in Europe, and given the fact the daughters of EKSTERN continue to con- sistently produce foals of world-class caliber, LADY SERENADA is unquestio- nably one of the main attractions in the 2017 offer.

Show Record: 2011 Class Winner (Two Year Old Fillies) at the Arabia Polska Warsaw Championship – Warsaw (PL) 2011 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Polish National Show – Janów Podlaski (PL) Breeding record: 2013 colt LORD EL SHAWAN (FA El Shawan) bay, unraced, exported to UAE: 2014 Junior Spring Show Yearling Bronze Champion Stallion – Białka (PL) S 2014 Class Top Five (Yearling Colts) at the Arabia Polska Warsaw Championship – Buksza (PL) S 2014 Al Khalediah European Arabian Horse Festival Junior Silver Champion Stallion – Nowe Wrońska (PL) S 2014 All Nations Cup Yearling Bronze Champion Stallion – Aachen (DE) S 2014 Class Top Five (Yearling Colts) at the European Championships – Lier (BE) S 2015 Ajman Arabian Horse Show Junior Silver Champion Stalion – Ajman (AE) S 2015 International Arabian Horse Championship Junior Bronze Champion Stalion – Abu Dhabi (AE) S 2015 Class Top Five (Two Year Old Colts) at the International Arabian Horse Festival – Sharjah (UAE) S 2015 Class Top Five (Two Year Old Colts) at the International Arabian Horse Championship – Dubai (UAE) S 2016 International Arabian Horse Championship Junior Gold Champion Stalion – Abu Dhabi (AE) S 2016 Class Top Five (Three Year Old Colts) at the International Arabian Horse Championship – Dubai (UAE) S 2017 Class Winner (Stallions 4 Years Old) at the National Championship – Abu Dhabi (UAE) S 2017 Class Winner (Stallions 4-7 Years Old) at the International Arabian Horse Championship – Abu Dhabi (UAE) Bred and owned by Małgorzata & Józef Pietrzak PASB Vol. XVI-3 grey mare, foaled on 18th of January, 2009 measurements: 148-182-18 cm Sire line: Kuhailan Haifi d.b. imp. 1931 to Gumniska Dam line: Gazella d.b. imp. 1845 to Jarczowce 2014 filly LADY MAURA (FA El Shawan) grey, unraced, at the Stud 2017 a filly by Abha Qatar, at the Stud Breeding status: Bred to RFI FARID (BR) bay 2007 (RFI Maktub (BR) – RFI Fayara El Shiraz (BR)/Shiraz El Jamaal (BR)) bred by RFI Cavalos Árabe (BR) EKSTERN grey, 1994 Michałów Stud 1/10 (0-0-1-1-3) MONOGRAMM chestnut, 1985 Patterson Arabians USA Negatraz Bask Negotka Monogramma Knippel Monopolia Piechur Banat Pierzeja Erwina Palas Elegancja ERNESTYNA grey, 1989 Michałów Stud 1/4 PADRONS PSYCHE chestnut, 1988 McPherson Family Trust USA Padron Patron Odessa Kilika Tamerlan Kilifa Monogramm Negatraz Monogramma Agracious Lady Aladdin Gradacja MONOGRAMMED LADY bay, 1996 Thirteen Oaks Arabians USA LADY APHRODITE DD chestnut, 2002 DD Arabians Belgium

lot 27 . nasira NASIRA is an exemplary daughter of Ariela Arabians’ pride AL MARAAM, a royally bred son of World Champion Stallion IMPERIAL IMDAL & the exotic THE VISION HG, considered one of the top five influential broodmares in the Arabian breed of the 20th century. THE VISION HG is a dam of multi champion chief sires, such as AL LAHAB, AL MARAAM, AL AYAL AA, AL HADI- YAH AA, AL RAHEB AA and several daughters who have also given acclai- med champion produce. NASIRA, herself a class top five from Janów Podlaski, Białka and Prague, likewise has a son to be proud of – the junior NIL NA, A Yearling Bronze Champion Stallion from the Berlin Cup. NASIRA remains in good company of her siblings, with brother NADIN claiming the Korüng (a breeding license show organized by the German VZAP) Reserve Championship and sister NIEBIANKA, dam of Middle Eastern class top five finalists HANEEN AL MAHRAH & SAFEER AL MAHRAH. With that the siblings' dam NANA has become the leading producer out of the famed Kurozwęki broodmatron NEJTYCZANKA. One of the main pillars of the former State Stud, NEJTYCZANKA produced 14 foals, who beside NANA also include Polish National class top five, UK Ridden & Halter Champion NIMB, Polish National Endurance Champion NENUFAR and proven broodmares: NIWA (dam of twice European Arabian Show Jumping Champion NINIWA) and Polish National class top five NOSTALGIA (progenitor of Kuwaiti National Senior Gold Champion Mare NIMBA, in turn dam of NADER ZAMAN AL SHAJER, Kuwaiti National Senior Silver Champion Stallion). Show Record: 2009 Class Top Five (Two Year Old Fillies) at the Polish Natonal Show – Janów Podlaski (PL) 2010 Class Top Five (Three Year Old Fillies) at the Junior Spring Show – Białka (PL) 2010 Class Top Five (Three Year Old Fillies) at the InterCup Show – Prague (CZ) Breeding record: 2011 colt NASIR (Envision DH) black, unraced, sold in Poland 2012 colt NA-FUKS (Fluke) bay, unraced, sold to Italy 2013 filly NA TILCHE (Fluke) bay, unraced, sold to Italy 2015 colt NIL NA (Equator) bay; 2016 Berlin Cup Yearling Bronze Champion Colt – Berlin (PL) S 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Junior Spring Show – Białka (PL) S 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) S 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Cracow Arabian Horse Show – Cracow (PL) S 2016 Gold Medalist at the Cracow Arabian Horse Show Amateur-Handler Championships – Cracow (PL) S 2017 Class Top Five (Two Year Old Colts) at the All-Polish Arabian Horse Championships – Radom (PL); sold to Kuwait, in show training in Poland 2016 colt NAMIESTNIK NA (Ekstern) grey, sold in Poland 2017 a colt by Empire, at the Stud Bred and owned by Alicja Najmowicz – Nana Arabians PASB Vol. XVI-1 brown mare, foaled on 30th of April, 2007 measurements: 155-180-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Rodania d.b. imp. 1881 to Crabbet Park Stud (GB) AL MARAAM bay, 1998 Ariela Arabians Israel IMPERIAL IMDAL grey, 1982 Imperial Egyptian Stud Egypt Ansata Imperial Ansata Ibn Sudan Ansata Delilah Dalia Morafic Romanaa II Thee Desperado The Minstril AK Amiri Asmarr Belle Staar The Minstril Alia-Aenor THE VISION HG black, 1994 Hamilton Gates Arabians USA FAWOR brown, 1981 Michałów Stud 2/15 (2-1-1-3) 1 Probat Pohaniec Borexia Fatma Anarchista Forta Banat El Azrak Bandola Newada Grand Noma NEJTYCZANKA chestnut, 1975 Kurozwęki Stud 2/11 (4-2-1-0) NANA bay, 1998 Kurozwęki Stud 1/6 (1-1-0-0-2) CRACOW ARABIAN HORSE sale 34 Breeding status: Bred to EMPIRE (PL) grey 2009 (Enzo (US) – Emira/Laheeb (IL)) bred by Michałów Stud (PL)

CRACOW ARABIAN HORSE sale 35 lot 28. GAJA RAMZES It is a great feat to breed a champion, but when you are the breeder of that horse's dam, sire and dam of that sire – the achievement is that much greater and you know your breeding program is on the right track. The young colt GAJA RAMZES is already an Arabia Polska Warsaw Cham- pionship Yearling Gold Champion Stallion, with an entire career ahead of him. His dam, multiple class top five finalist GAJA NIKE, is the daughter of GRANADA, which took up the post of pillar broodmatron in the Chrcynno- Palace breeding program. GRANADA’s contribution to Chrcynno includes Junior Spring Show class winner GAJA SELENE (dam of Breeders’ Cham- pionship Europe Junior Bronze Champion Mare – Warsaw, Arabia Polska Warsaw Championship Junior Silver Champion Mare GAJA HERA), interna- tional show competitor GANGA (dam of Arabia Polska Warsaw Champion- ship Junior Silver Champion Stallion GAJA RE and grandam of UAE National Junior Champion Mare SEHER AL JAMAL) and all-round athlete GALAHAD – a medalist in dressage, show jumping, Classic Pleasure from the Polish National Sport Arabian Horse Championships, Lower Austrian Champion- ships and Open Austrian Championship for Sport Horses. The sire of GAJA RAMZES is the highly experienced PSYCHE KERET, whose title collection consists of Junior Spring Show Silver Champion, World Yearling Top Ten, Erlan Cup Junior Gold Champion, European Breeders' Championship Junior Gold Champion, twice World Junior Top Ten, Arabia Polska Warsaw Cham- pionship Senior Gold Champion, AHO Breeders' Championship Europe Senior Bronze Champion & Al Khalediah European Arabian Horse Festival Senior Bronze Champion Stallion. In turn PSYCHE KERET is out of the show stunning PSYCHE VICTORIA, also bred by Chrcynno, from the acclaimed P-line of PIEWICA from Janów Podlaski. PSYCHE VICTORIA's list of accolades surpasses those of her son with twice World Junior Top Ten, Wels International Junior Reserve Champion, Dansk Selskab For Arabisk Hesteavl Junior Champion, Polish National Junior Bronze Champion, Wels International Senior Gold Cham- pion, Erlan Cup Senior Bronze Champion, Arabia Polska Warsaw Champion- ship Senior Gold Champion & Best in Show, Breeders’ Championship Europe (Chantilly) Senior Gold Champion & Polish National Senior Top Five Mare. Show Record: 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Junior Spring Show – Białka (PL) 2016 Arabia Polska Warsaw Championship Yearling Gold Champion Stallion – Buksza (PL) 2016 Class Top Five (Yearling Colts) at the Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) 2017 Class Top Five (Two Year Old Colts) at the Junior Spring Show – Białka (PL) 2017 Class Top Five (Two Year Old Colts) at the All-Polish Arabian Horse Championships – Radom (PL) Bred and owned by Krzysztof Poszepczyński – Chrcynno-Palace Stud PASB Vol. XVII-4 grey colt, foaled on 20th of June, 2015 measurements: 148-168-17,5 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Gazella d.b. imp. 1845 to Jarczowce PSYCHE KERET grey, 2011 Chrcynno-Palace Stud KHIDAR grey, 1997 R. Verrijdt Belgium Ansata Sinan Prince Fa Moniet Ansata Nefara Elizja Esta-Ghalil Aica Ekstern Monogramm Ernestyna Pallas-Atena Ecaho Pelisa PSYCHE VICTORIA grey, 2006 Chrcynno-Palace Stud EMIGRANT grey, 1991 Michałów Stud 2/22 (1-3-5-3) Ararat Palas Arra Emigrantka Eukaliptus Emigracja Monogramm Negatraz Monogramma Grenlandia Eukaliptus Getynga GRANADA chestnut, 1996 Michałów Stud 2/14 (1-2-2-1-1) GAJA NIKE grey, 2006 Chrcynno-Palace Stud

lot 29. EUROGRANT OZ (IL) A bold moving, charismatically commanding young stallion with a proven show and siring record, EUROGRANT OZ blends the best of the breed’s bloodlines from around the world in one complete package. As a colourfully marked rich liver chestnut, EUROGRANT OZ is unmistakably a son of AJMAN MONISCIONE, a multi-international champion show horse as a colt, who has since proven himself one of the most successful and highly sought after sires in the world. As the most influential son of Cham- pion Maker WH JUSTICE, AJMAN MONISCIONE is one of the most reliable sources of exotic type in the breed. AJMAN’s strong Polish, Russian & Cra- bbet influenced pedigree through his dam have also made him a con- sistent source of balance, strength, substance and structure, all of which are readily apparent in the phenotype of EUROGRANT. Further beauty, aristocratic quality and noble presence are the gifts of the sires on the distaff side of his pedigree, especially EMIGRANT, MONOGRAMM, PROBAT, NABOR, EUKALIPTUS, PALAS & BANDOS. The powerful long-strided exhila- rating trot, which has become the EUROGRANT OZ trademark, is evident throughout his maternal line. Some of the best moving horses in Polish breeding history contribute to this inherent gift, including European Cham- pions EMIGRANTKA, ARRA & EMIGRANT, unrivalled breed pillar BASK, and his grandson the universally admired Living Legend MONOGRAMM. Tail female, EUROGRANT OZ is a proud member of Michałów’s illustrious “E” family through foundation mare ELA, the source of abundant power and anima- tion at the trot readily apparent in celebrated descendants EGZONERA, ESKALOPKA, ESKADRA & ELDON.

Show Record: 2013 Junior Spring Show Yearling Bronze Champion Stallion – Białka (PL) 2014 Junior Spring Show Gold Champion Stallion – Białka (PL) 2014 Arabia Polska Warsaw Championship Junior Gold Champion Stallion – Buksza (PL) 2014 Class Winner (Two Year Old Colts) at the Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) 2015 Junior Spring Show Top Five Stallion – Białka (PL) 2015 Class Top Five (Three Year Old Colts) at the Al Khalediah European Arabian Horse Festival – Nowe Wrońska (PL) 2016 Class Top Five (Stallions 4-6 Years Old) at the Cracow Arabian Horse Show – Cracow (PL) Breeding record: 2015-2016 Białka Stud Bred and owned by Ofer Meiri & Yitzhak Dror (IL) PASB Vol. XVII-1 chestnut stallion, foaled on 29th of February, 2012 measurements: 148-168-18 cm Sire line: Saklavi I 1886 Anazeh Ruala Dam line: Milordka 1810 Sławuta AJMAN MONISCIONE chestnut, 2003 Azienda Agricola Buzzi Giancarlo Italy WH JUSTICE grey, 1999 Wendell Hansen USA Magnum Psyche Padrons Psyche A Fancy Miracle Vona Sher-Renea El Sher-Mann Renea Padrons Ghibli Padron Santanas Dalight Armonia Aktszn Anette ANTHEA MONISCIONE chestnut, 1996 Azienda Agricola Buzzi Giancarlo Italy EMIGRANT grey, 1991 Michałów Stud 2/22 (1-3-5-3) Ararat Palas Arra Emigrantka Eukaliptus Emigracja Monogramm Negatraz Monogramma Erudycja Probat Etola EKLEZJA chestnut, 1996 Michałów Stud MonogrammNegatraz EKSPIACJA chestnut, 2000 Lech Błaszczyk CRACOW ARABIAN HORSE sale 36

www.cracow-show.arabians.pl