#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za

Page created by Kelly Rodriguez
 
CONTINUE READING
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
#MYNWU
 GUIDE/GIDS/KAEDI
    2020

It all starts here ®
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
#bestbookshop
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
NWU OFFICE BEARERS / AMPSDRAERS

    Dr Anna Mokgokong              Prof Dan Kgwadi             Prof Linda du Plessis            Prof Marlene Verhoef
    Chancellor / Kanselier        Vice-Chancellor and Principal /      Vice-Principal and Deputy Vice-         Registrar / Registrateur
                        Visekanselier en Prinsipaal       Chancellor: Planning and Campus
                                            Operations Vanderbijlpark campus /
                                          Adjunk-visekanselier: Toewysbare Funksies
                                             en Vanderbijlparkkampusbedryf

  Prof Marilyn Setlalentoa            Prof Daryl Balia          Prof Refilwe Phaswana-Mafuya            Prof Robert Balfour
    Deputy Vice-Chancellor:          Deputy Vice-Chancellor:           Deputy Vice-Chancellor:           Deputy Vice-Chancellor:
   Community Engagement and          Information Technology and         Research and Innovation /          Teaching and Learning /
Campus Operations Mahikeng Campus /   Campus Operations Potchefstroom Campus /  Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie  Adjunk-visekanselier: Onderrig en Leer
 Adjunk-visekanselier: Toewysbare         Adjunk-visekanselier:
 Funksies en Mahikengkampusbedryf        Toewysbare Funksies en
                        Potchefstroomkampusbedryf

  Mr/Mnr Clement Manoko           Ms/Me Elmarie de Beer              Dr Mala Singh              Dr Sibusiso Chalufu
     Executive Director:            Executive Director:            Executive Director:             Executive Director:
 Corporate Relations and Marketing /       Finance and Facilities /           People and Culture /              Student Life /
 Uitvoerende Direkteur: Korporatiewe    Uitvoerende Direkteur: Finansies en   Uitvoerende Direkteur: Mense en Kultuur   Uitvoerende Direkteur: Studentelewe
   Verhoudinge en Bemarking              Fasiliteite

                                                                                      3
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
STUDENT CAMPUS COUNCIL / KAMPUSTUDENTERAAD
            2019/2020 POTCHEFSTROOM

   Heinz          Pieter Hattingh      Cheney Acker        Francis Berg       Bianca Visagie
 Schoeman-Struwig        Vice Chairperson /    Secretary General /    Finances / Finansies   Academic Council /
 Chairperson / Voorsitter    Adjunkvoorsitter     Sekretaris-Generaal                  Akademiese Raad

  Matthew van Wyk        Johan Nel       Adrienne Bartlett      Zakumi Mtsweni      Theunis van Wyk
   Residence Council /     Current Affairs /    Marketing and Public      Media and      Arts Council / Kunsteraad
     Koshuisraad       Aktuele Sake     Relations / Bemarking en  Communication / Media en
                            Openbare Betrekkinge     Kommunikasie

   Danielle Giorgi     Tristen Bourne      Benjamin Truter       Ruandro Minnaar        Zané Botha
Legal Officer / Regsbeampte  Council of Societies /  Sport and Recreation /     SRCS / SJGD         RAG / JOOL
                Verenigingsraad     Sport en Rekreasie

4
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
BOODSKAP VAN / MESSAGE FROM / MOLAETSA GO TSWA GO

                            PROF DAN KGWADI
          V I S E K A N S E L I E R | V I C E - C H A N C E L L O R | M O T L AT S A M O K A N S E L I R I

Boodskap van Visekanselier aan                 Message from Vice-Chancellor to first-year           Molaetsa wa Motlatsamokanseliri ho
eerstejaarstudente 2020                     students 2020                         baithuti ba etsang selemo sa pele ka 2020

Baie welkom by die Noordwes-Universiteit! Ons wil jou      A warm welcome to all of you to the North-West University!   Lo amogetswe lotlhe mo Yunibesiting ya Bokone-
hier laat tuis voel en ons wil hê jy moet ʼn sukses maak     Our aim is to make you feel at home here and for you to    Bophirima. Boikaelelo jwa rona ke go dira gore lo ikutlwe
van hierdie gedeelte van jou opvoeding.             make a success of your education.               lo amogelesegile le gore lo atlege mo dithutong tsa lona.

Die Registrasie- en Oriënteringsprogram is ontwerp om      This Reception and Orientation programme is designed to    Kamogelo eno le Lenaneo leno la Go Tlwaediwa Mafulo
jou toetrede tot die NWU te vergemaklik. Dit is belangrik    equip you to adapt as quickly as possible to life at NWU.   ga lona le diretswe go lo tlhomelela gore lo tlwaele
om te besef dat jy nuwe verantwoordelikhede sal moet      It is important to realise that you will need to accept new  botshelo jwa mo YBB ka bonako jo go ka kgonegang ka
aanvaar en baie meer selfstandig sal moet word as dit      responsibilities and develop much greater self-reliance    jone. Go botlhokwa go lemoga gore lo tla tshwanelwa ke
waaraan jy dalk gewoond was tot nou toe.            than you may have been used to in the past.          go sikara maikarabelo a maša gore lo kgone go itshepa ka
                                                                tsela e kgolwane go feta ka fa lo neng lo dira ka teng pele.
Diversiteit en insluiting is sleutelfasette van die studente-  Diversity and inclusion are key facets of the student
ervaring by die NWU en ons diens word aangebied binne      experience at NWU and our service is offered within an     Dipharologano tsa batho ka ditso tsa bone le go
ʼn sorgsaamheidsetiek. Hier is dus geen toleransie vir      ethic of care. This means that we have zero tolerance for   akarediwa ga lona mo gare ga bone ke nngwe ya dikarolo
enige vorm van ontgroeningspraktyke, gedrag wat indruis     any form of initiation Practices, behavior which contradicts  tse di botlhokwa thata tsa maitemogelo a lo tlileng go nna
teen ons verbintenis tot menseregte, enige vorm van       our commitment to human rights, any form of harassment     le one mo YBB e bile lo tlile go tshwarwa ka mokgwa o o
teistering, en geslagsgebaseerde geweld nie.          or gender based violence.                   bontshang gore re amega ka lona. Seno se raya gore ga
                                                                re letle gotlhelele mokgwa wa go kgerisa ba bangwe re re
Ons rol as akademiese en ondersteuningspersoneel van      Our role as academic and support staff of NWU is to assist   ke yone tsela ya go ba amogela mo setheong ka gonne
die NWU is om jou op jou akademiese reis te ondersteun.     you on your journey. Please access the many resources     boitshwaro joo, bo thulana le maikemisetso a rona a go
Maak asseblief gebruik van al die hulpbronne tot jou      that are available to make this journey as smooth as      tlotla ditshwanelo tsa batho, e bile o thulana le mofuta wa
beskikking om hierdie reis so glad moontlik te laat verloop.  possible.                           tshwaro epe e e makgwakgwa kgotsa tirisodikgoka mo go
                                                                ba bangwe ka ntlha ya bong jwa bone.
Leer ken jou medestudente en wees deel van die         Engage with fellow-students and be part of student life in
studentelewe in al sy fasette. Moet nooit dink dat dit net   all its many facets. Never think that this is only meant for  Seabe sa rona jaaka badiri ba baakatemi le ba
vir ander mense bedoel is nie - gryp elke geleentheid aan    others - make sure that you take every opportunity that    kemonokeng mo YBB ke go lo thusa ka mekgele e e
wat die NWU bied.                        the NWU offers.                        larileng kwa pele ya bokamoso jwa lona. Tsweetswee
                                                                dirisang didirisiwa tsotlhe tse re nang le tsone gore go
Daar sal baie afleidings wees, maar onthou dat jou       There will be many distractions, but remember that your
                                                                gagamalela mekgele ya lona go se nne le matsapa ape.
akademiese sukses altyd prioriteit moet geniet. Ons wil hê   academic success should take priority. We want you to
jy moet suksesvol wees, maar jy moet verantwoordelikheid    succeed, but you have to take responsibility for this. When  Tsalanang le baithuti ka lona mme lo nne le seabe mo
daarvoor aanvaar. As die klasse begin, bly gefokus, en     classes commence, stay focused, participate diligently     dikarolong tsotlhe tsa botshelo jwa baithuti. Lo se ka
neem met oorgawe deel.                     and engage fully.                       lwa akanya gore botshelo joo ke jwa ba ba rileng fela -
                                                                netefatsang gore lo sola molemo tšhono nngwe le nngwe
Onthou, dit begin alles hier.                  Remember, it all starts here.
                                                                e YBB e lo nayang yone.
My beste wense vergesel elke eerstejaarstudent vir ʼn      My best wishes accompany each and every first-year for
                                                                Lo tlile go itewa tsebe ke dilo di le dintsi , mme
suksesvolle jaar en verblyf by die NWU.             a successful year and stay at NWU.
                                                                gakologelwang gore katlego mo dithutong tsa lona ke
                                                                yone e tshwanetseng go tla pele. Re batla gore lo atlege,
                                                                mme ke lona lo tshwanetseng go sikara maikarabelo a
                                                                seo. Fa dithuto di simolola, lo se ka lwa iteega tsebe,
                                                                tsayang karolo ka tlhagafalo lo sa sadise sepe kwa
                                                                morago.

                                                                Gakologelwang gore gotlhe go simolola fano.

                                                                Ke eleletsa mongwe le mongwe wa baithuti ba ngwaga
                                                                wa ntlha katlego le bonno jo bo monate mo YBB.

                                                                                             5
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
BOODSKAP VAN / MESSAGE FROM / MOLAETSA GO TSWA GO

                           PROF DARYL BALIA
              ADJUNK-VISEKANSELIER | DEPUTY VICE-CHANCELLOR |
                  M O T H U S A M O T L AT S A M O K A N S E L E R I
Beste NWU-student                       Dear NWU Student                        Moithuti yo moša Yo o Rategang wa YBB

Ek skryf hierdie persoonlike boodskap aan JOU met ʼn      I am writing this personal message to YOU with a feeling    Ke go kwalela molaetsa o o tswang mo go nna ka
gevoel van afwagting! Ek is nie net opgewonde oor JOU     of great expectation! Not only am I excited about YOUR     tlhamalalo o o yang kwa go WENA ka tsholofelo e
besluit om na die Noordwes-Universiteit toe te kom nie,    decision to come to North-West University, but also      kgolo e ke nang le yone! Ga ke a itumedisiwa fela ke
maar ook omdat JY die Potchefstroomkampus van die       because YOU have chosen the Potchefstroom Campus        tshwetso ga gago ya go tla mo Yunibesiting ya Bokone-
Noordwes-Universiteit gekies het vir hierdie volgende     of North-West University to begin the next phase of your    Bophirima, mme gape ke itumedisitswe ka go bo o
fase van jou lewenspad.                    life’s journey.                        tlhophile Khamphase ya Potchefstroom ya Yunibesiti ya
                                                               Bokone-Bophirima go tla go simolola kgato e e latelang
Laat my dus toe om jou as nuwe NWU-student vir 2020      Let me therefore extend a very warm welcome to you as     ya botshelo jwa gago mo go yone.
te verwelkom. Jy staan nou op die randjie van ʼn totaal    a new NWU student for 2020. You are standing on the
nuwe en opwindende fase in jou lewe waartydens        verge of a completely new and exciting phase in your life   Mme ke go amogele ka diatla tsoopedi jaaka moithuti yo
verdere vorming en opleiding gaan plaasvind. Terwyl jy    during which further moulding and training will take place.  moša wa YBB wa 2020. O eme fa masimologong a kgato
hier is, sal jy oor verloop van tyd toegerus word met die   You will in time, while you are with us, become equipped    e ntšha e e itumedisang thata ya botshelo jwa gago e o
nodige kennis om ʼn beroep te kan beoefen. Dit is dus ʼn    with the necessary knowledge in order to practice a      tlileng go bona kaelo le katiso mo go yone. Fa nako e ntse
opwindende tyd wat op jou wag!                profession. Thus an exciting time indeed awaits you here!   e tsamaya mme o sa ntse o na le rona, o tla tlhomelelwa
                                                               ka kitso e e tlhokegang gore o diragatse porofešene ya
In die volgende klompie dae sal jy as eerstejaarstudent    In the days ahead, you will, as a first-year student, be    gago. Ka jalo, o letetswe ke nako e e itumedisang e le
stelselmatig bekendgestel word aan alle fasette van      introduced to all facets of being a student at the NWU     tota.
studentwees aan die Noordwes-Universiteit en vertroud     and get to know our special student identity (Studentity
raak met ons spesiale student-identiteit (Studentiteit soos  as we call it). The NWU would like to support and assist    Mo malatsing a a larileng kwa pele, jaaka moithuti wa
dit hier genoem word). Die NWU wil jou graag ondersteun    you in this regard by building a firm foundation through    ngwaga wa ntlha, o tla itsisiwe dikarolo tsotlhe tsa go nna
en bystaan in hierdie verband deur ʼn vaste fondasie te    high-quality teaching and a wide variety of developmental   moithuti mo Bokone-Bophirima le go itse leina la rona le
bou deur onderrig en leer van ʼn hoë gehalte en ʼn groot    opportunities that are based firmly on our core values. The   le kgethegileng le re tlhaolang baithuti ka lone (le re le
verskeidenheid ontwikkelingsgeleenthede wat op ons      NWU looks forward to helping you shape your plans for a    bitsang Studentitat). YBB e batla go go ema nokeng le go
kernwaardes gebaseer is. Die NWU sien daarna uit om      brighter future.                        go thusa ka seno ka go thaya motheo o o nonofileng ka
jou te help om gestalte te gee aan jou planne vir ʼn blink                                  thuto ya boleng jo bo kwa godimo le ditšhono tse dintsi tse
toekoms.                           Of course, academics must be your priority. Make full use   di farologaneng tsa go tlhabolola bokgoni jwa gago tse e
                               of the learning opportunities which the University offers.   leng motheo o o botlhokwa wa mokgwa o re dirang dilo ka
Natuurlik moet akademie jou eerste prioriteit wees.      You must, however, resolve to keep yourself single-      one. YBB e lebile pele go go thusa go rulaganya botshelo
Maak ten volle gebruik van al die leergeleenthede wat die   mindedly busy with academics. Make good use of every      jwa gago sentle gore o nne le isagwe e e itumedisang.
Universiteit bied; doen dit met ʼn vaste voorneme om jou    opportunity that the NWU offers to participate in activities
toe te spits op die akademie. Maak gebruik van elke      that will develop you holistically, such as sports, culture,  Ke boammaaruri gore, baakatemi, e tshwanetse go nna
geleentheid wat die NWU bied om deel te neem aan       the residence life, the organised student life, etc.      bone ba tlang pele mo botshelong jwa gago. Dirisa ka
aktiwiteite wat jou holisties sal ontwikkel – soos sport,                                  botlalo ditšhono tsa go ithuta tse Yunibesiti e go nayang
kultuur, die koshuislewe, die georganiseerde         We regard all our students as adults who take responsibility  tsone. Le fa go ntse jalo, o tshwanetse go ikemisetsa go
studentelewe, ens.                      for their own futures; be motivated therefore in order to be  nna o tlhomile mogopolo ka botlalo mo dithutong tsa gago.
                               successful. The University’s Registration and Orientation   Dirisa tšhono nngwe le nngwe ka botlalo e o e newang ke
Ons beskou al ons studente as volwassenes wat         Programme (R&O) will be an important source of         YBB gore o nne le seabe mo ditirong tse di tla tlhabololang
verantwoordelikheid kan neem vir hul eie toekoms; wees    information for you. Become involved and participate fully.  bokgoni jwa gago ka botlalo, jaaka mo metshamekong,
dus gemotiveerd om sukses te behaal. Die Universiteit     This will help you to quickly become a fully-fledged and    mo setsong, mo botshelong jwa mo kagong ya bonno,
se Registrasie- en Oriënteringsprogram (R&O) sal ʼn      successful member of our NWU community. Welcome        botshelo jo bo rulaganeng jwa baithuti, jj.
belangrike bron van inligting wees vir jou. Raak betrokke   to the Potchefstroom Campus of North-West University
en neem voluit deel. Dit sal jou help om spoedig ʼn      - the best campus and student experience in South Africa    Re leba baithuti botlhe ba rona jaaka bagolo ba ba
volwaardige en suksesvolle lid van ons NWU-gemeenskap     awaits you!                          sikarang maikarabelo a isagwe ya bone; ka jalo, le wena
te word. Welkom by die Potchefstroomkampus van die                                      ikemisetse go atlega. Go Kwadisiwa mo Yunibesiting
Noordwes-Universiteit - dié beste kampus en studente-                                    le Lenaneo la Go Tlwaediwa Mafulo (Registration and
ervaring in Suid-Afrika wag op jou!                                             Orientation Programme [R&O]) di tla nna metswedi e
                                                               e botlhokwa ya tshedimosetso mo go wena. O se ka
                                                               wa nna fela mme tsaya karolo. Seno se tla go thusa ka
                                                               bonako go nna leloko le le feletseng le leo le atlegileng la
                                                               maloko a rona a YBB. Ke a go amogela mo Khamphase
                                                               ya Potchefstroom ya Yunibesiti ya Bokone-Bophirima
                                                               ya YBB - o emetswe ke khamphase e e di gogang kwa
                                                               pele le maitemogelo ao baithuti ba nnang le one mo
                                                               Aforikaborwa!

6
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
BOODSKAP VAN / MESSAGE FROM / MOLAETSA GO TSWA GO

                       DR SIBUSISO CHALUFU
 UITVOERENDE DIREKTEUR STUDENTELEWE | EXECUTIVE DIRECTOR STUDENT
    L I F E | M O K A E D I M O K H U D U T H A M A G A B O P H E L O J WA B A I T H U T I

Namens NWU Studentelewe verwelkom ek graag al die      On behalf of NWU Student Life, I would like to extend my     Mo boemong jwa lefapha la YBB la Botshelo jwa Baithuti,
eerstejaarstudente. Jy het inderdaad ʼn goeie besluit     personal welcome to each and every First Year Student.      ke batla go amogela mongwe le mongwe wa lona le
geneem om die Noordwes-Universiteit as jou tweede      You have indeed made the best decision in choosing the      moithuti mongwe le mongwe wa ngwaga wa ntlha. E le
tuiste te kies. Ons rol in Studentelewe is om by te dra   North-West University as your new home-away-from-        ruri lo dirile tshwetso e e di gaisang tsotlhe ya go tlhopha
tot jou holistiese ontwikkeling ‘n goed afgeronde,      home! Our role in Student Life is to contribute towards     Yunibesiti ya Bokone-Bophirima jaaka legae la lona le le
innoverende en sosiaal verantwoordelike burger en leier   your holistic development as a well-rounded, innovative     ntšha kgakala le legae! Seabe sa rona sa Botshelo jwa
en om te verseker dat jy ʼn wonderlike studente-ervaring   and socially responsible global citizen and leader and to    Baithuti ke go dira gore dikgono tsa lona di tlhabologe ka
by die NWU sal hê.                      ensure that you have a rich and fruitful student experience   botlalo go nna baagi le baeteledipele ba maemo a a kwa
                               at the NWU.                           godimo, ba tlhamosešwa le ba ba nang le maikarabelo mo
Van vandag af is jy deel van die NWU-gemeenskap                                        lefatsheng le go tlhomamisa gore lo nna le maitemogelo a
en ons personeel en medestudente is hier om jou te      From today onwards, you are part of the NWU community      a itumedisang thata mo YBB.
ondersteun en te begelei op jou reis. Die Registrasie- en  and our staff and fellow students are here to support
Oriënteringsprogram is ontwerp om jou met die nodige     and guide you on your journey. The Registration and       Go simolola gompieno go ya pele, lo karolo ya maloko a
vaardighede en inligting toe te rus om jou reis by die NWU  Orientation Programme is designed to equip you with the     YBB e bile badiri le baithuti ka rona ba fano go lo tsheget-
suksesvol te voltooi, in die akademiese sowel as die     necessary skills and information to successfully navigate    sa le go lo kaela mo leetong la lona. Lenaneo la go Ikwadi-
                               and complete your journey at the NWU, both within the      sa le la Go Tlwaediwa Mafulo le diretswe go lo tlhomelela
ko-kurrikulêre omgewing.
                               academic and co-curricular environment.             ka dikgono tse di tlhokegang tsa tiro le ka tshedimosetso
                                                               gore lo atlege mo botshelong jwa lona jwa YBB, jwa dith-
Die NWU is verbind tot ʼn veilige, diverse en waardevolle
                               The NWU is committed to providing a safe, diverse        uto tsa lona le mo ditirong tsa morago ga kharikhulamo.
studentelewe-ervaring wat dit vir elke individu moontlik
                               and valuable student life experience that allows each
maak om sy of haar volle potensiaal te bereik. Ons
                               individual the opportunity to reach their full potential.
bied ʼn ryke verskeidenheid ko-kurrikulêre programme                                      YBB e ikemiseditse go lo tlamela ka maitemogelo a
                               We offer a rich variety of co-curricular programmes and
en aktiwiteite aan wat insluit kuns en kultuur, sport,                                    botshelo jwa baithuti jo bo sireletsegileng, jwa mekgwa
                               activities that include offerings in arts and culture, sports,
studenteleierskap,   koshuislewe,    studentemedia,                                   e e farologaneng le jo bo leng botlhokwa jo bo letlang
                               student leadership, residence life, student media, student
studentegesondheid en voorligtingsdienste. Ek wil julle                                    motho mongwe le mongwe go bulegelwa ke tšhono ya
                               health and counselling services. I would like to motivate
graag motiveer om alle beskikbare geleenthede ten volle                                    go ntsha bokgoni jotlhe jwa bone. Re na le mananeo a
                               you to fully explore, participate and enjoy the wealth of
te benut en te geniet.                                                    a farologaneng a a nang le matswela a ditiro tsa morago
                               opportunities available to you.                 ga kharikhulamo le dirutwa tsa morago ga kharikhulamo
                                                               tsa botsweretshi le Setso, metshameko, boeteledipele
Ons is hier om jou te ondersteun en te motiveer. Dit     Throughout your journey we are here to support and        jwa bašwa, botshelo jwa baagi, mmedia wa baithuti, pholo
is egter ʼn gedeelde verantwoordelikheid en jy sal      motivate you, but this remains a shared responsibility      ya baithuti le ditirelo tsa tshidilo maikutlo. Ke batla go lo
eienaarskap moet neem om sukses te verseker. Deur die    requiring you to take full ownership to ensure success.     rotloetsa go sekaseka ka botlalo, go tsaya karolo le go
loop van die volgende aantal weke en jare by die NWU     During the course of the next few weeks and years        ipelela ditšhono tse di lo bulegetseng.
sal talle geleenthede en uitdagings na jou kant toe kom   that you will spend at the NWU, you will be faced with
wat uiteindelik help om jou as individu te vorm. Dit sal   numerous opportunities and challenges that will shape
dalk aanvanklik soos ʼn onbegonne taak lyk, maar JY SAL                                    Mo botshelong jotlhe jwa lona jwa mo setheong sa rona
                               you as an individual. Though this may at first seem to be
SUKSES BEHAAL deur volharding en harde werk.                                         re fano go lo tshegetsa le go lo rotloetsa, mme jono ke
                               a daunting task, YOU WILL ACHIEVE SUCCESS through
                                                               boikarabelo jo re tshwanetseng go bo tshwaraganela jwa
                               perseverance and hard work.
                                                               gore lo sikare maikarabelo ka botlalo jwa go tlhomamisa
Ek wens jou alles van die beste toe vir jou tydjie by die
                                                               gore lo a atlega. Mo tsamaong ya dibeke le dingwaga di
NWU – maak goed gebruik van hierdie tyd en onthou: “Dit   I wish you everything of the best during your stay at the
                                                               le mmalwa tse di latelang lo tlile go bulegelwa ke ditšho-
begin alles hier.”                      NWU - please make the best of your time and remember:
                                                               no le ke dikgwetlho di le dintsi tse di tlileng go lo godisa
                               “It all starts here.”
                                                               sentle jaaka baithuti. Le fa seno se ka nna sa bonala, kwa
                                                               tshimologong, e kete ke namane e tona ya tiro, LO TLA
                                                               ATLEGA ka go kgotlhelela le ka tiro ya ka natla.

                                                               Ke lo eleletsa tsotlhe tse di molemo mo nakong yotlhe
                                                               ya go nna ga lona maloko a YBB - tsweetswee solang
                                                               nako ya lona molemo mme gakologelwang gore: “Gotlhe
                                                               go simolola fano.”

                                                                                             7
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
BOODSKAP VAN / MESSAGE FROM / MOLAETSA GO TSWA GO

                   HEINZ SCHOEMAN-STRUWIG
       K S R - V O O R S I T T E R | S C C C H A I R P E R S O N | M O P E R E S I D E N T E WA S C C

Welkom NWU-Pukke. Dit is ʼn groot eer om gekies te wees     Welcome NWU-Pukke. It is a great honor to be selected     O amogetswe mo Pukke ya YBB Ke tlotla e kgolo go bo o
om een van ons eerstejaars vir die jaar 2020 te wees.     amongst our first years for the year 2020.           tlhophetswe ngwaga wa 2020 mo gare ga baithuti ba rona
                                                               ba ngwaga wa ntlha.
Ek wil hierdie boodskap begin met ʼn uitdaging, en daardie   I want to start this message with a challenge, and that
uitdaging is dat wanneer jy hierdie universiteit eendag    challenge is that when you leave this University as a     Ke batla go simolola molaetsa ono ka go go gwetlha, mme
verlaat, jy moet kan sê dat jy alles in jou vermoë gedoen   graduate – that you did everything you could to grab      kgwetlho eo ke ya gore fa o tswa mo Yunibesithing eno o
het om elke geleentheid met albei hande aan te gryp.      every opportunity with both hands. The NWU-Puk has a      le moalogi – o bo o dirile sotlhe se o ka se kgonang go
Die NWU-Puk het ʼn ryk geskiedenis van ʼn dinamiese       rich history of vibrant student life offerings built on one  sola tšhono nngwe le nngwe molemo. YBB-Puk e na le
studenteaanbod wat op één eenvoudige reël gebou is: vir    simple rule: for the students, by the students. This means   hisitori e e humileng thata ya dirutwa tsa botshelo jo bo
die studente, deur die studente. Dit beteken dat jy nou    that you have the ability to become involved in building on  tlhagafetseng jwa baithuti jo bo theilweng mo molaong o
die kans het om voort te bou op daardie geskiedenis en     that history and change-making.                le mongwe: jwa baithuti, ka baithuti. Seno se raya gore
verandering.                                                         o na le kgono ya go nna le seabe sa go tsweletsa pele
                                Through our many structures and student leaders, you will   hisitori le go tlisa diphetogo.
Jy sal gou agterkom hoe baie plekke daar is om betrokke    soon see how many places there are to get involved and
by te raak en méér te word as net jou graad, want       become more than just your degree because as much as      Ka mafapha a rona a mantsi le ka baeteledipele ba
hoewel jou graad jou paspoort na die werkplek toe is, is    your degree is your ticket to the workplace, student life is  baithuti, o tla bona mo bogautshwaneng gore go na le
studentelewe die ervaring wat jy nodig het om dit te maak   the experience you need to make it big out there.       mafelo a le kae a o ka nnang le seabe mo go one e seng
in die wêreld daar buite.                                                   fela go tshwaragana le dikirii ya gago ka gonne le fa gone
                                I thus want to motivate you to not only ensure your      dikirii ya gago e le tekete e e go isang kwa lefelong la
Maak dus seker dat jou tyd hier goed aangewend word      time here is well spent via committing yourself to your    tiro, o tshwanetse go nna le maitemogelo ka botshelo jwa
deur jouself aan akademie te wy, maar word ook deel      academics, but also to become part of something greater.    baithuti gore o tle o atlege fa o sena go tswela kwa ntle.
van iets groters. Die Kampusstudenteraad, Uitvoerende     The Student Campus Council, Executive Committees,
Komitees, Akademiese Studenteverenigings, die Primarii     Academic Student Associations, the Primarii and House     Ka jalo, ke batla go go rotloetsa gore o se ka wa netefatsa
en HK-lede, sowel as die Verenigings en Subkomitees,      Committee members, as well as the Societies and        fela gore o dirisa nako ya gago sentle ka go ineela mo
het baie om aan te bied.                    Sub-Committees, have much to offer.              dithutong tsa gago, mme gore gape o nne karolo ya
                                                               sengwe se segolo. Lekgotla la Baithuti la Khamphase,
Deur betrokke te raak by studente-identiteit leer jy oor    By getting involved in student identity you will not only   Dikomitikhuduthamaga le Mekgatlho ya Baithuti ya
die ryk en diverse mengsel van kultuur, identiteit, taal    learn so much about the rich and diverse mixture of      Akatemi, Bagokgo le maloko a Komiti ya Kago ya Bonno,
en meer – maar jy kry ook baie lewensvaardighede wat      culture, identity, language and more on offer – but also    mmogo le maloko a Mekgatlho le a Dikomiti-Potlana, a ka
geen graad jou kan leer nie. Jy sal kan deelneem aan      learn many life skills that no degree could teach you. You   go tlhaba botlhale jo bo seng kana ka sepe.
die verskuilde kurrikulum waar jy leer hoe om teorie om    will be able to partake in the hidden curriculum where you
te sit in praktyk, hoe om insette om te sit in uitsette, hoe  learn to put theory to Practice, inputs to outputs, work    Fa o nna le seabe mo leineng le baithuti ba rona ba
om te werk as deel van ʼn span – en natuurlik tyds- en     in a team, learn time- and conflict-management, etc.      tlhaolwang ka lone, ga o kitla o ithuta go le gontsi fela
konflikbestuur. Dit wat jy hier belê, sal nie net bydra tot  The amount of investment you put in here will not only     ka ditso tse di farologaneng tse re nang le tsone, leina
ons dinamiese studentelewe en NWU-kultuur nie – dit sal    contribute to our vibrant student life and NWU Culture     le re tlhaolwang ka lone, puo le tse dingwe – mme gape
ook ʼn belegging in jouself en jou toekoms wees.        – but also be an inner-investment in yourself and your     o tla ithuta dikgono tse dintsi tsa botshelo tse o ka se di
                                future.                            rutweng ke dikirii epe. O tla kgona go tsaya karolo mo
Ek sien uit om te sien watter prestasies op jou wag. Mag                                   kharikhulamong e e fitlhegileng e mo go yone o ithutang
jou tyd hier besig én geseënd wees.              I am looking forward to seeing what achievements await     go tsenya kgopolo mo tirisong, go amogela tshedimosetso
                                you. May your time here be as busy as it is blessed.      le go e dirisa, go dira le setlhopha, go ithuta go laola nako
                                                               le go rarabolola dikgotlhang, jj. Bontsi jwa tiro e o tlileng
                                                               go e dira fano ga e kitla e tlatseletsa fela go botshelo jo
                                                               bo tlhagafetseng jwa baithuti le Setso sa YBB – mme gae
                                                               e tlile go solegela wena ka bowena molemo le bokamoso
                                                               jwa gago.

                                                               Ke lebile pele go bona se o tlileng go se fitlhelela. E
                                                               kete nako ya go tshwarega ka tiro ga gago mono e ka
                                                               segofadiwa fela thata.

8
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
#MYNWU GUIDE/GIDS/KAEDI - It all starts here - studies nwu ac za
Dameskoshuise / Women’s Residences

            M Nie

               (Wanda)

   Dorpkoshuise - Dames / Town Residences - Women

   Manskoshuise / Men’s Residences

   Rugbykoshuise / Rugby Residences

   Dorpkoshuise - Mans / Town Residences - Men

10
T1  Gerrit Dekkerstraat / Street
              T2  Hoffmanstraat / Street
              T3  Esselenstraat / Street
              T4  Presidentstraat / Street
              T5  Meyerstraat / Street

Thuso1777

  Opvoedkunde/Education

                                11
12
Mahikeng Campus - 34151
Potchefstroom Campus - 31750
Vandebijlpark Campus - 41617

                13
welcome to

                NWU
                 It all starts here ®

   44 742        24 087         47 217          21 612
(On campus/contact)   (distance learning)      Women           Men
                        (contact and distance)  (contact and distance)

  The NWU’s (Norh-West University) core activities, teaching-learning and research, are
intertwined with community engagement and innovation on our three campuses which serve
             both distance and contact students.

                            8 FACULTIES
                              Health Sciences
                                Law
                               Theology
                               Humanities
                              Engineering
                               Education
                         Natural and Agricultural Sciences
                          Economic and Management

14
#MYNWU
                                JARGON

Here you can find a list of words that can save you from many awkward moments if you know their meanings /
Hierdie is ‘n lys van ‘n paar woorde wat jou baie ongemaklike oomblikke kan spaar as jy weet wat dit beteken.

RAG - (noun) An acronym for Reach out And Give and also known       JOOL - (s.nw) Dit is ‘n akroniem vir “Jou Onbaatsugtige Opoffering
as the second biggest event in Potch after Aardklop. The money      vir Liefdadigheid” en die tweede grootste gebeurtenis in Potch naas
collected is donated to SCRS.                       Aardklop. Die geld wat JOOL insamel word aan SJGD geskenk.

Vleg - (verb) When first years from men’s and ladies’ residences     Vleg - (ww) Dit is wanneer eerstejaars van mans- en dameskoshuise
socially engage during R&O.                        sosiaal verkeer tydens R&O.

Aksie - (noun/verb) A social event, usually with a specific theme     Aksie - (s.nw/ww) ‘n Sosiale geleentheid gewoonlik met ‘n tema wat
between two or more residences.                      jou ‘n rede gee om aan te trek soos jy wou toe jy ‘n kleuter was,
                                     maar jou ma skaam gemaak het. As jy ‘n aksie bywoon word daar
                                     gesê jy “aksie”.
Sluiper - (noun) Someone you never see in the residence.
                                     Sluiper - (s.nw) Dit is iemand wat jy nie regtig in die koshuis sien nie.
Sleep - (noun) This refers to the pairs formed by men’s and ladies
residences in which they work together during RAG and other campus
                                     Sleep - (s.nw) Dit verwys na die mans- en dameskoshuise wat in pare
activities.                                JOOL en ander kampusaktiwiteite verrig as ‘n span. Dit word gebruik
                                     om na die ander koshuis te verwys as die koshuis se “sleep”.
TD (telephone duty) - (noun) This is a duty performed by first years
in residences when they receive guests in the foyer and answer the    F1 - (s.nw) Die gebou op kampus wat jou probleme oplos, vermeerder
phone.                                  of skep. Iemand wat F1 toe gaan, gaan om goed uit te sorteer wat hy
                                     nie eers geweet het uitgesorteer moet word nie.
F1 - (noun) The building on campus which solves, multiplies or
creates all your admin problems.                     Lover’s Lane - (s.nw) Die mooiste plek op kampus. Die legendes oor
                                     die paadjie is eindeloos en meeste mense meen dit word Lover’s Lane
Lover’s Lane - (noun) The most scenic route on campus. Some say its    genoem omdat dit die pad is SS toe.
name is derived from the fact that it leads to the SS.
                                     SS - (s.nw) Dit is die afkorting vir “Studentesentrum” en is die plek
SS - (noun) The abbreviation for Student Centre and is your go-to     vir jou as kosmaak en/of skottelgoed was nie vir jou is nie. Die SS
if you’re not a fan of cooking or dishes. The SS has a wide variety,   verkoop enige iets van sushi tot kookkos en is naby genoeg aan die
selling anything and everything from sushi to homemade meals.       biblioteek dat dit die perfekte plek vir “procrastination” is in die
                                     eksamen.
Bib - (noun) The campus term for the Ferdinand Postma Library. Also
known as the busiest place in Potch during exams, equipped with its    Bib - (s.nw) Dit is die afkorting wat verwys na die Ferdinand Postma
own coffee shop, Ferdi’s.                         Biblioteek. Dit is die besigste plek in Potch in die eksamen en jy kan
                                     weet as jy daar gaan leer verstaan almal waardeur jy gaan in die
                                     eksamen. Daar is ook ‘n koffiewinkel in die Bib, Ferdi’s, wat vir jou
Wasgoedpennetjielaan - (noun) Our campus’ equivalent of the N1,
                                     die broodnodige studiebreuk kan verskaf wanneer jy een nodig het.
also an alternative route to the SS.
                                     TD (telefoondiens) - (s.nw) Dis die term wat verwys na een van die
Draak - (noun) The local name for the Drakenstein restaurant located
                                     eerstejaarspligte in die koshuis. Die eerstejaars moet gaste in die
on campus. Here students celebrate, watch the rugby or spend their
                                     voorportaal ontvang en die telefoon antwoord.
time when classes are “cancelled”.
                                     Wasgoedpennetjielaan - (s.nw) Dit is die ekwivalent van die N1 op
The Fanie - (noun) Fanie du Toit Sport grounds, here you will also    kampus. Dit is jou alternatiewe roete na die SS. Net soos alle paaie
find the RAG-farm.                            na Rome lei, lei alle paaie op kampus na die SS.

Faculty Student (Private Student) - (noun) This is a student who is    Draak - (s.nw) Dit is die noemnaam van die Drakenstein wat die
not enrolled in a residence and remains private. This student can still  restaurant op kampus is. Dit is hier waar jy iets kan vier, moed
be involved in everyday Student Life events offered.           bymekaar skraap vir ‘n toets of waar jy jou oortollige tyd kan
                                     deurbring as jou klasse “gekanselleer” is.

                                     Die Fanie - (s.nw) Dit is die noemnaam van die sportgronde. Die volle
                                     naam is Fanie du Toit Sportgronde. Die JOOLplaas is ook hier te vinde.

                                     Fakulteitsstudent (Privaatstudent) – (s.nw) Hierdie is ‘n student wat
                                     nie ingeskryf is by ‘n koshuis nie en dus privaat bly. Hierdie student
                                     kan steeds betrokke wees by elke Studentelewe-aksie wat aangebied
                                     word.

                                                                        15
R E G I S T R AT I O N A N D

       ORIENTATION PROGRAMME (R&O) 2020
OCCUPYING RESIDENCES: Confirm arrangements           FACULTY OF LAW
with residence managements and refer to residences’       Executive Dean: Prof Stephen De La Harpe
communication in this regard. Moving into residences
                                Academic Student Association (ASA): SRVP
take place on Friday 10 January between 14:00 and 18:00
                                Alumni Hall (F14) BA Law, BCom Law and LLB
and on Saturday, 11 January between 06:00 and 12:00.
                                FACULTY OF NATURAL AND AGRICULTURAL SCIENCES
FRIDAY 10 JANUARY 2020                     Executive Dean: Prof Eno Ebenso
                                Academic Student Association (ASA): Ad Vivendum
10:00-13:00                           • School of Agricultural Sciences: Building G1 room 103
BNursing ORIENTATION AND ADMINISTRATION             • School of Biological Sciences: Building G1 room 111
Joint meeting in building E8 room G42 where attendees will be  • School of Geo- and Spatial Sciences: Building G1 room 104
divided into the following halls: Building E8 rooms G36, G37,
G38, G39, G40 & G41.
                                Academic Student Association (ASA): PSA
SATURDAY 11 JANUARY 2020                    Urban and Regional Planning - Building E4 room G44

07:45-08:45                           Academic Student Association (ASA): Scientiae
OPENING                             • Centre for Business Mathematics and Informatics:
Meeting of students and their parents in the Amphitheatre,   Building G1 room 102
Hennie Bingle Student Centre (F14).               • School for Physical and Chemical Sciences:
                                Building G1 room 110
TAKE NOTE: Proceedings in the Amphitheatre are
                                • School for Mathematical and Statistical Sciences:
broadcasted to the Sanlam Auditorium (F14), the Sports
                                Building G1 room 105
Centre (F14) and the Student Centre (SS) (F14) by means of
audio-visual equipment and parents are therefore welcome to   • School for Computer Science and Information Systems:
take seats here.                        Building G1 room 112

                                FACULTY OF EDUCATION
Welcoming and introduction of                  Executive Dean: Prof Lloyd Conley
                     Mr Pieter Möller
University management                      Academic Student Association (ASA): Educo
Opening by the Executive                    Weet-en-Sweet (J6)
                     Mr Clement
Director: Corporate Relations and                Session 1: (09:30-10:10):
                     Manoko
Marketing                            Foundation Phase and Intermediate phase
Prayer and Scripture Reading by the               Session 2: (10:20-11:00):
Director: Student Life Potchefstroom   Dr Corrie Rheeder   Senior and FET phase; Senior and FET technology phase
campus
Introduction of the SCC                     FACULTY OF ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES
                     Mr Heinz        Executive Dean: Prof Sonia Swanepoel
members and message by the SRC
                     Schoeman-Struwig    Academic Student Association (ASA): Commercia,
President
Message from the Vice-Chancellor     Prof Dan Kgwadi    Excursio, Integrum and Equitas
                                Amphitheatre (F14)
Vote of thanks by the Deputy
                                Fields of study such as BCom Informatics and
Vice-Chancellor of the          Prof Daryl Balia
                                BCom Communication Management can attend this session
Potchefstroom Campus
                                or the session at the faculty.

09:15-10:45                           FACULTY OF ENGINEERING
DIVISION INTO DIFFERENT FACULTIES TAKE PLACE          Executive Dean: Prof Liezl van Dyk
ACCORDING TO SCHOOLS AND SUBJECT GROUPS.            Academic Student Association (ASA): Ingenium
DEANS ADDRESS PARENTS AND STUDENTS.               Sport Centre (F14)

FACULTY OF HUMANITIES                      FACULTY OF THEOLOGY
Executive Dean: Prof Pamela Maseko               Executive Dean: Dr Hennie de Goede
Academic Student Association (ASA): Cuvinte           Academic Student Association (ASA): TSA
School for Music - Building F4 room G22             Library (Building E7, Besembos)
                                 • All prospective Theology-, Ancient Languages and Pastoral
School of Social Studies - Building E5 room K01
                                 Counselling students are included here.
School of Government studies - Building E5 room K02
School of Languages - Building E5 room K03
School of Philosophy - Building E5 room K04
School of Communication - Building E3 room K12

16
FACULTY OF HEALTH SCIENCES                      Thursday    23 January   17:00-18:00   Tennis Courts
Executive Dean: Prof Awie Kotzé                    Monday     27 January   17:00-18:00   Tennis Courts
Students and parents directly go to rooms as indicated:
                                   Tuesday     28 January   17:00-18:00   Tennis Courts
Academic Student Association (ASA): Kinetikos             Wednesday    29 January   17:00-18:00   Tennis Courts
•School of Human Movement Sciences:                  Thursday    30 January   17:00-18:00   Tennis Courts
Biokinetics, Human Movement Sciences, Recreation
Science, Diploma in Coaching Science, Sport Science and        NWU HOCKEY Practice SESSIONS FOR FIRST-YEARS
Kinderkinetics (Sanlam Auditorium, Building F14)           DURING R&O:
                                   Monday (Ladies)  13 January 17:00-18:00 NWU Astro
Academic Student Association (ASA): PPSA
•School of Pharmacy:                         Tuesday (Men)   14 January 17:00-18:00 NWU Astro
Pharmaceutics, Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry,        Wednesday (Ladies) 15 January 17:00-18:00 NWU Astro
Pharmacy Practice, Clinical Pharmacy (Building G20 rooms       Thursday (Men)   16 January 17:00-18:00 NWU Astro
G01 and 101)
                                   Monday (Ladies)    20 January  17:00-18:00  NWU Astro
Academic Student Association (ASA): Viviente,             Tuesday (Men)     21 January  17:00-18:00  NWU Astro
Consumidor and Salutem                        Wednesday (Ladies)   22 January  17:00-18:00  NWU Astro
•School of Physiology, Nutrition, Consumer Sciences:         Thursday (Men)     23 January  17:00-18:00  NWU Astro
Physiology (Building E9 room 101), Occupational Hygiene        Monday (Ladies)    27 January  17:00-18:00  NWU Astro
(Building F10 room G02), Consumer Sciences (Building F13
room G18), Dietetics (Building F12 room G09)             Tuesday (Men)     28 January  17:00-18:00  NWU Astro
                                   Wednesday (Ladies)   29 January  17:00-18:00  NWU Astro
Academic Student Association (ASA): Privatus and           Thursday (Men)     30 January  17:00-18:00  NWU Astro
Caritas
•School of Psychosocial Health:                    NWU RUGBY Practice SESSIONS FOR FIRST-YEARS
Psychology (Building E8 rooms G35 and G42), Social Work        DURING R&O:
(Building E8 room G34)                        Monday  13 January 17:00-18:00 K3 (HMS-building)
Academic Student Association (ASA): Curona              Tuesday  14 January 17:30-19:30  Fanie F-field
•School of Nursing:                          Wednesday 15 January 05:10-06:45   HPI Gym
Bachelor of Nursing (Building E8 room G01)              Thursday 16 January 17:30-19:30  Fanie F-field
                                   Friday  17 January 05:10-06:45  Fanie F-field
11:00-11:45 NWU Rugby Institute (Building G20 room 101)        Tuesday  21 January 17:00-19:00  Fanie F-field
Staff members of the Rugby Institute address parents and       Wednesday 22 January 05:10-06:45  Fanie F-field
students who are involved with the NWU Rugby Institute.        Thursday 23 January 17:00-19:00  Fanie F-field
Students at the Rugby Institute must make sure that they       Friday  24 January 05:10-06:45  Fanie F-field
completed the University’s official application form for admission  Monday  27 January 05:10-06:45  Fanie F-field
to the University (in addition to the Rugby Institute’s application  Tuesday  28 January 17:00-19:00  Fanie F-field
form). Contact the admission office at 018 285 2335 or 018 299
                                   Wednesday 29 January 05:10-06:45  Fanie F-field
2458 if uncertain.
                                   NWU ATHLETICS CLUB Practice SESSIONS FOR FIRST-
                                   YEARS DURING R&O:
 NWU NETBALL Practice SESSIONS FOR FIRST-YEARS            First years are requested to make contact with their various
 DURING R&O:                             Sport- house committee members regarding Practice times.
                                   Practice times differ from coach tot coach. Bursary holders can
 Monday   13 January 16:30-18:00 Netball Courts
                                   contact Mr Terseus Liebenberg (Manager: Athletics) regarding
 Tuesday   14 January 16:30-18:00 Netball Courts          their Practice times. All athletes are advice to register at the
 Wednesday  15 January 16:30-18:00 Netball Courts          NWU Athletics club (as well ANNW/ASA) as soon as possible
 Thursday  16 January 16:30-18:00 Netball Courts          (Office 116, 118 and HPI)
 Monday   20 January 16:30-18:00 Netball Courts          NWU ATHLETICS
                                   Contact person: Mr Terseus Liebenberg (018 299 2912)
 Tuesday   21 January 16:30-18:00 Netball Courts
                                   NWU NETBALL/TENNIS/WATER SPORT
 Wednesday  22 January 16:30-18:00 Netball Courts          Contact person: Ms Helene Botha (018 299 2911)
 Thursday  23 January 16:30-18:00 Netball Courts
                                   NWU CRICKET/CYCLING/RINGBALL
 Monday   27 January 16:30-18:00 Netball Courts          Contact person: Mr Conrad de Swardt (018 299 1056)
 Tuesday   28 January 16:30-18:00 Netball Courts          NWU SOCCER
 Wednesday  29 January 16:30-18:00 Netball Courts          Contact person: Mr Michael Seleka (018 299 2909)
 Thursday  30 January 16:30-18:00 Netball Courts          NWU HOCKEY
                                   Contact person: Mr Johan Jacobs (018 299 2057)
NWU TENNIS Practice SESSIONS FOR FIRST-YEARS             NWU SMALL SPORTS
                                   Contact person: Mr Johann Sauer (018 299 2914)
DURING R&O:
                                   NWU RUGBY INSTITUTE
Monday   13 January  17:00-18:00 Tennis Courts          Contact person: Mr Mervyn Taylor (018 299 2428)
Tuesday   14 January  17:00-18:00 Tennis Courts
Wednesday  15 January  17:00-18:00 Tennis Courts
Thursday  16 January  17:00-18:00 Tennis Courts
Monday   20 January  17:00-18:00 Tennis Courts
Tuesday   21 January  17:00-18:00 Tennis Courts
Wednesday  22 January  17:00-18:00 Tennis Courts

                                                                 17
11:00-11:45                          WANDA: Prof Johan Botha
MEETING WITH MINISTERS                    Recreation hall, Kom-en-Gaan (A2)
Parents and students meet the ministers of various churches  johan.botha@nwu.ac.za
in the following rooms:                    018 285 2295 (w); 082 457 2494 (c)

Church               Venue
NG Church (all congregations)   Amphitheatre (F14)     MEN’S RESIDENCES
Cachet Student Reformed                    CAPUT: Dr Pieter van den Berg
                  28 Hoffman Street     Bennie Pienaar-hall, Hoffman street (B2)
Church
                               pieter.vandenberg@nwu.ac.za
Reformed Church          Sanlam Auditorium (F14)
                               018 299 1802 (w); 079 888 9499 (c)
Every Nation Campus-Campus
                  Building E8 room G42    DE WILGERS: Mr Myrone Stoffels
congregation
                               Recreation hall, De Wilgers (A1)
Kruispunt (Duet)          Sport Centre (F14)     Myrone.Stoffels@nwu.ac.za
Afrikaans Protestant Church    Building E8 room G41    018 299 1685 (w); 060 783 5028 (c)
Old Apostolic Church        Building E8 room K36    EXCELSIOR: Mr Koos Degenaar
Other Church Associations                   Excelsior-clubhouse (J4)
(Unite 180, Shofar, Resonate,   Building E8 room G01    Koos.Degenaar@nwu.ac.za
CRC)                             018 299 2764 (w); 079 519 8283 (c)
Kereke ya Kopano          Building E8 room G40    HOMBRÉ: Mr Greg Roberts
                               Recreation hall, Hombré (B2)
12:00-13:00                          Greg.Roberts@nwu.ac.za
MEETING WITH HOUSE PARENTS OF CAMPUS             018 299 1115 (w); 083 643 2620 (c)
RESIDENCES                          LAUREUS: Prof Risimati Hobyane
                               Recreation hall, Laureus (A8)
                               risimati.hobyane@nwu.ac.za
LADIES RESIDENCES                       018 299 1531 (w); 082 782 8476 (c)
                               OVER DE VOOR: Mr Pieter Conradie
EIKENHOF: Ms Prudence Sepeng
                               Recreation hall, Over de Voor (J2)
Living Room, Eikenhof (B4)
                               pieter.conradie@nwu.ac.za
25094882@nwu.ac.za
                               018 285 2775 (w); 082 573 6532 (c)
018 299 2834 (w); 079 162 3820 (c)
HEIDE: Dr Thalyta Swanepoel                  PATRIA: Dr Pieter Boshoff
Recreation hall, Heide (J8)                  Recreation hall, Patria (H2)
Thalyta.Swanepoel@nwu.ac.za                  pieter.boshoff@nwu.ac.za
018 299 1655 (w); 079 212 4958 (c)              018 299 1622 (w); 082 771 2413 (c)
HUIS REPUBLIEK: Prof Francois Muller             RATAU LEBONE: Mr Theo Foutie
Recreation hall, Huis Republiek (C9)             Lawn, Ratau Lebone (C8)
muller.francois@nwu.ac.za                   theo.foutie@nwu.ac.za
018 285 2350 (w); 079 887 0023 (c)              018 299 2561 (w); 084 582 3145 (c)
KARLIEN: Prof Michelle Barnard                VERITAS: Dr Duane Aslett
Recreation hall, Karlien (J7)                 Recreation hall, Veritas (H1)
Michelle.Barnard@nwu.ac.za                  duane.aslett@nwu.ac.za
018 299 1033 (w); 072 201 3589 (c)              018 299 1390 (w); 083 775 3082 (c)
KASTEEL: Mr Nkosinathi Tom
Recreation hall, Kasteel (J13)
Nkosinathi.Tom@nwu.ac.za                   RUGBY PLAYERS HOUSING
018 285 3002 (w); 072 958 1061 (c)              PUKDORP: Mr Mervyn Taylor
KLAWERHOF: Prof Michael Temane                mervyn.taylor@nwu.ac.za
Recreation hall, Klawerhof (E2)                018 299 2428 (w); 083 298 9436 (c)
Michael.Temane@nwu.ac.za                   SOETDORINGS: Mr Jean Tiedt
018 299 2606 (w); 082 627 5060 (c)              12597538@nwu.ac.za
MINJONET: Prof Sarel van der Walt               018 299 2015 (w); 082 597 8367 (c)
Recreation hall, Minjonet (C10)
sarel.vanderwalt@nwu.ac.za                  12:00-13:00
018 299 1601 (w); 082 920 1601 (c)              MEETING WITH HOUSE PARENTS OF TOWN
OOSTERHOF: Ms Nthabiseng Leokaoke               RESIDENCES
Recreation hall, Oosterhof (E1)                Parents and all students not staying in campus residences,
nthabiseng.modiri@nwu.ac.za                  in other words, students making use of private lodgings or
018 299 1662 (w); 083 239 6866 (c)              staying with their parents in town, meet the house parents of
VERGEET-MY-NIE: Ms Heleen Coetzee               the respective town residences.
Recreation hall, Vergeet-My-Nie (J11)
heleen.coetzee@nwu.ac.za
                                LADIES TOWN RESIDENCES
018 285 2294 (w); 083 632 2533 (c)
WAG-’N-BIETJIE: Adv Rene Koraan                BELLATRIX: Ms Wilma Lotriet
Recreation hall, Wag-’n-Bietjie (J10)             Sport Centre (F14)
                                Wilma.Lotriet@nwu.ac.za
Rene.Koraan@nwu.ac.za
                                018 299 1124 (w); 079 492 4772 (c)
018 299 4287 (w); 074 474 7811 (c)
                                DINKI: Ms Christi Cloete
                                Sanlam Auditorium (F14)
                                Christi.Cloete@nwu.ac.za
18                               018 285 2763 (w); 076 520 9652 (c)
LAVARIA: Ms Christa Labuschagne                  19:00-21:00
 Alumni Hall (F14)                         SCC PROGRAMME (Amphitheatre F14)
 christa.labuschagne@nwu.ac.za                   #MyStudentlife The SCC: Vice Chairperson, Mr. Pieter
 018 299 2550 (w); 073 193 1358 (c)                 Hattingh addresses students.

                                  21:15-21:45
 MEN’S TOWN RESIDENCES
                                  INFORMATION MEETING (Residences)
 HEIMAT: Mr Philip Malan
 Totius Hall (F6)                          21:45
 Philip.malan@nwu.ac.za                       PROGRAMME ENDS
 018 285 2065 (w); 084 600 7239 (c)
 THABA-JÄH: Mr Jak Jansen van Vuuren                 TRANSPORTATION - LADIES TOWN RESIDENCES &
 Building E8 room G42                                FACULTY STUDENTS
 Jak.jansenvanvuuren@nwu.ac.za                    Available every evening unless indicated otherwise.
 018 299 2210 (w); 082 562 9193 (c)
 VILLAGERS: Dr Bertus le Roux                     Ladies town residence and faculty students can contact
 Building N2B room G01                        the R&I committee if they require transport to their homes.
 bertus.leroux@nwu.ac.za                      Contact persons are Thehan van der Merwe (078 358 6844)
 018 299 4019 (w); 074 768 4569 (c)                 and Wiehan Kriel (083 387 1062). Everybody meets at the
                                  West Campus Duikweg (behind the main building, F5). Please
12:00-13:00                             remember to keep your address with you at all times when
FACULTY STUDENTS’ MEETING: Building E5 room K04                 you make use of our transportation.
Parents and all students who are making use of private
lodgings or living with their parents in town and who are NOT
registered at a town residence, have a meeting with the SCC:    SUNDAY 12 JANUARY 2020
Vice Chairperson as well as Reception and Introduction
committee members (R&I) for Faculty Students (Mpho Seane
071 803 5747 and Jané Leibrandt 082 386 0988). Only one       07:30-08:30
session has to be attended. Both sessions will take place in the  BREAKFAST
indicated venue.
                                  12:30-13:30
                                  LUNCH
Time           Session
12:00-12:30        First session               16:30-17:30
12:30-13:00        Second session              DINNER

13:00-14:00                             21:00-21:30
LUNCH                                INFORMATION MEETING
Parents are invited to enjoy a light lunch with their children in  Students must go to bed early to be well rested in order to write
the dining hall of the University residence where they will be   the psychometric and TALL tests on Monday, 13 January 2020.
staying. Parents are requested not to eat at other dining halls.  Only students who did not write the required aptitude, interest
Town Students and parents receive a light lunch at the venue    or compulsory selection tests must report for the psychometric
after their meeting with the town residence house parents.     tests
Please note that this invitation only applies to a first-year
student plus two guests (if not accompanied by parents).      21:30
                                  PROGRAMME ENDS
PARENTS DEPART AT 14:30

14:30-16:30
HOUSE COMMITTEE MEETING AND WELCOME
(Campus and Town Residences)
Residence students meet in campus residences and town
residence students in halls/rooms as indicated. Town
residences meet at the following buildings (for the
duration of the R&O period):

 LADIES               MEN’S
  TOWN       BUILDING     TOWN      BUILDING
RESIDENCES             RESIDENCE
         Weet-en-Sweet           Totius Hall
  Bellatrix             Heimat
           (J6)               (F6)
         Sport Centre           Clubhouse
   Dinki             Thaba-Jäh
           (F14)               (C7)
         Alumni Hall            Weet-en-
  LaVaria             Villagers
           (F14)             Sweet (J6)

17:00-18:15
DINNER

                                                                 19
DOES THE NWU MAKE YOU...

           send an sms to

           31750
              ?
   We receive it   Anonymity    We provide feedback
   on a database  will be upheld  on messages received

20
Student Academic Development and Support

               CTL
                                    One-on-One Academic Advising
                                         Academic Peer Mentoring
                                          Supplemental Instruction
                                             Reading Development
                                              First Year Experience
                                                            Tutoring
                             Building E8, Office K16, 018 299 2105

http://services.nwu.ac.za/ctl/student-academic-development-and-support
  MONDAY 13 JANUARY 2020                        08:00-13:00
                                     APPROVED STUDENT LIFE PROGRAMME
                                     First year concert auditions for all resident students that
  05:00-07:00
                                     are not involved in academic or information sessions as
  NWU AND RESIDENCE SPORT Practice TIMES
                                     scheduled in the programme.
  06:30-08:00
  BREAKFAST                               08:00-13:00
  Breakfast 06:30 for students who have to write psychometric,     COLLECTION OF STUDENT CARDS
  engineering or selection tests.                    (F17, Protection Service)

  07:00-07:30                              Session 1: 07:30-09:30
  FACULTY STUDENT MEETING                        Vergeet-My-Nie           Heimat
  Information session in building E5 room K04.             Session 2: 09:30-10:30
                                     Minjonet              Veritas
  07:00-13:00
                                     Session 3: 10:30-11:15
  ENGINEERING TEST
  Engineering students who have not written the mandatory        Eikenhof              Pukdorp
  engineering test must report to the reception area in building    Session 4: 11:15-12:00
  N1. For enquiries and arrangements, contact Ms Sonette        Karlien               Caput
  Becker (018 299 1318).                        Session 5: 12:00-13:00
                                     Wanda                Thaba-Jäh
  07:15-13:00
  PSYCHOMETRIC TESTS (Building E9 rooms G01 and 101)          08:00-13:00
  Tests with regards to aptitude and interest in view of study field  COMPULSORY ACADEMIC LITERACY TESTS (TAG/TALL)
  and module choice. ONLY students who are UNCERTAIN          All new first-year students must write TALL.
  about their prospective study field choices, must report to the    For any enquiries contact Ms Karien Seymore (018 299 1045)
  Frans du Toit, building E9 rooms G01 and 101 for the tests. For    or Ms Mariska Nel (018 299 1039) at the Academic Literacy
  any enquiries, please visit the Student Counselling Service in    office (Building F4 room 108A).
  building F18 or contact them at 018 299 2893.             • Bring your university number, identity number, cell
                                     phone number, HB pencil and eraser along to the lecture
                                     halls as indicated.
                                     • Students must please report on time.

                                                                    21
• TAG or TALL tests can be written in the preferred language   ASA                   VENUE
 of instruction. Please note that Afrikaans-speaking students  English Students            Building E8 room G01
 write the TAG test while English-speaking students write    Scientiae & Cuvinte           Building E8 room G34
 the TALL test.                         Ad Vivendum               Building E8 room K41
• Ensure you receive the information sheet after you have     Ingenium                Building E8 room G35
 written the TAG/TALL test, this is needed to obtain your    PSA & Viviente             Building E8 room K40
 results.                            Educo                  Building E8 room G41
                                 All other students who have to take the course must report to
Session 1: 08:30-10:30                      building E8 room K40.
Building E3 rooms G20 & G28   LaVaria
Building E3 room G27       Laureus             17:00-18:30
                 Klawerhof, Excelsior,      DINNER
Building E3 room K12
                 Kasteel & Patria
Building E5 rooms K01 & K02   Villagers            19:00-21:00
                                 SCC PROGRAMME (Amphitheatre, F14)
Building E5 room K02       Eikenhof & Pukdorp
                                 #MYNWU Address by the Deputy Vice-Chancellor:
                 Karlien, Caput, Wanda &
Building E5 room K03                       Prof Daryl Balia.
                 Thaba-Jäh
Building E5 room K04       Bellatrix            21:15-21:30
Building E8 room G35       De Wilgers            INFORMATION MEETING
Building E8 rooms G41 & G42   Dinki
                                 21:30
Session 2: 10:45-12:45                      PROGRAMME ENDS
Building E3 rooms G20 & K12   Faculty Students
Building E5 room K01       Vergeet-My-Nie & Heimat     TUESDAY 14 JANUARY 2020
Building E5 room K02       Heimat
                                 05:00-07:00
                 Minjonet, Veritas, Heide &
Building E5 room K03                       NWU AND RESIDENCE SPORT Practice TIMES
                 Over de Voor
                 Huis Republiek, Hombré,     06:30-08:00
Building E5 room K04
                 Oosterhof & Soetdorings     BREAKFAST
Building E8 room G35       Wag-’n-Bietjie
Building E8 room G41       Ratau Lebone           08:00-12:30
                                 APPROVED STUDENT LIFE PROGRAMME
13:00-14:00                            First year concert practice for all resident students that
LUNCH                               are not involved in academic or information sessions as
                                 scheduled in the programme.
14:30-17:00
APPROVED STUDENT LIFE PROGRAMME                  08:30-10:30
First year concert auditions for all resident students that are  COMPULSORY ACADEMIC LITERACY TESTS (TAG/TALL)
not involved in academic or information sessions as scheduled
in the programme.                         Session 08:30-10:30
                                       Any students that wrote the Psychometric and
14:30-17:00                            Building E5 Engineering test or missed the previous session
COLLECTION OF STUDENT CARDS                    room K03 due to being occupied with other activities.
(F17, Protection Service)                           (Afrikaans Students)
                                       Any students that wrote the Psychometric and
                                 Building E5 Engineering test or missed the previous session
Session 1: 14:15-15:30
                                 room K04 due to being occupied with other activities.
Kasteel              Patria                   (English Students)
Session 2: 15:30-16:15
Oosterhof             Hombrè             08:30-12:30
Session 3: 16:15-17:00                      COLLECTION OF STUDENT CARDS
Klawerhof             Excelsior            (F17, Protection Service)

16:00-17:45                            Session 1: 07:30-09:15
MATHEMATICS REFRESHER COURSE                   Dinki              De Wilgers
Students who have to attend this course are excused from all   Session 2: 09:15-10:30
other activities.                         LaVaria             Laureus
                                 Session 3: 10:30-14:00
All bona fide first year students enrolled for programs which   Bellatrix            Villagers
contain the module MTHS111, MTHS114, MATH111 or
WSKT122 must attend the refresher course. This implies that    08:00-11:00
all engineering and BMI students, BSc and BA students enrolled  MATHEMATICS REFRESHER COURSE
for the modules MTHS111 or MTHS114 and BEd students        Students who have to attend this course are excused from all
(Snr/FET) with Education Mathematics as major subject or     other activities.
Technology Education, have to attend.
                                 All bona fide first year students enrolled for programs which
                                 contain the module MTHS111, MTHS114, MATH111 or
                                 WSKT122 must attend the refresher course. This implies
                                 that all engineering and BMI students, BSc and BA students
22
enrolled for the modules MTHS111 or MTHS114 and BEd       18:30-20:00
students (Snr/FET) with Education Mathematics as major      STUDENT LIFE PROGRAM (SCC LEADERSHIP
subject or Technology Education, have to attend.         INTRODUCTION - Sanlam Auditorium, F14)
                                 INTERPRETING SERVICE INTRODUCTION AND
ASA                  VENUE           #MYSTUDENTCAMPUSCOUNCIL:
English Students            Building E8 room G01
Scientiae & Cuvinte          Building E8 room G34   Third Session
Ad Vivendum              Building E8 room K41   LaVaria & Laureus        Huis Republiek & Soetdorings
Ingenium                Building E8 room G35   Heide & Over de Voor      Wag-’n-Bietjie & Ratau Lebone
PSA & Viviente             Building E8 room K40   Faculty Students
Educo                 Building E8 room G41
All other students who have to take the course must report to  20:30-22:00
building E8 room K40.
                                 STUDENT LIFE PROGRAM (SCC LEADERSHIP
                                 INTRODUCTION - Sanlam Auditorium, F14)
12:30-14:00
LUNCH                              INTERPRETING SERVICE INTRODUCTION AND
                                 #MYSTUDENTCAMPUSCOUNCIL:
14:00-17:00
APPROVED STUDENT LIFE PROGRAMME
First year concert practice for all resident students that are  Fourth Session
not involved in academic or information sessions as scheduled  Bellatrix & Villagers       Eikenhof & Pukdorp
in the programme.                        Oosterhof & Hombré

14:00-17:00
                                 22:00-22:15
COLLECTION OF STUDENT CARDS
(F17, Protection Service)                    INFORMATION MEETING (Campus Residences)

Session 1: 13:30-14:30                      22:15
Huis Republiek         Soetdorings
                                 PROGRAMME ENDS
Session 2: 14:30-16:00
Heide             Over de Voor
Session 3: 16:00-17:00                      WEDNESDAY 15 JANUARY 2020
Wag-’n-Bietjie         Ratau Lebone
                                 05:00-07:00
14:00-15:30                           NWU AND RESIDENCE SPORT Practice TIMES
STUDENT LIFE PROGRAM (SCC LEADERSHIP
INTRODUCTION - Sanlam Auditorium, F14)              06:30-07:30
INTERPRETING SERVICE INTRODUCTION AND              BREAKFAST
#MYSTUDENTCAMPUSCOUNCIL: Interpreting service
department introduces their service and the SCC: Chairperson,  08:00-12:30
Mr Heinz Schoeman-Struwig, introduces the Student Campus     APPROVED STUDENT LIFE PROGRAMME
Council (SCC) to first year students.              First year concert practice for all resident students that are
                                 not involved in academic or information sessions as scheduled
                                 in the programme.
First Session
Kasteel & Patria        Dinki & De Wilgers
                                 08:00-12:30
Klawerhof & Excelsior     Karlien & Caput          BUSSE SURVEY
Faculty Students                         The BUSSE Survey measures entering first-year students’ pre-
                                 university academic and co-curricular experiences and their
16:00-17:30                           expectations regarding participation in educationally purposeful
STUDENT LIFE PROGRAM (SCC LEADERSHIP               activities during their first year at a tertiary institution. For any
INTRODUCTION - Sanlam Auditorium, F14)              enquiries contact Ms. Dine du Preez (0169103311) OR Ms.
INTERPRETING SERVICE INTRODUCTION AND              Sonja van der Westhuizen (018 299 2134). ALL prospective
#MYSTUDENTCAMPUSCOUNCIL:                     students must complete this survey.

Second Session                          Session 1: 08:00-09:30
Minjonet & Veritas       Vergeet-My-Nie & Heimat      Building N1 rooms G21 & G22
                                                        Bellatrix
Wanda & Thaba-Jäh       Faculty Students         Building G1 rooms 113, 117, 215 & 303
                                 Building G1 room 201
17:00-18:30                                                   Villagers
                                 Building E7 room 309A
DINNER                              Building E7 room 309B             Eikenhof & Pukdorp
                                 Building C5 room G02              Oosterhof
18:30-22:00                           Building E3 room G11              Hombré
APPROVED STUDENT LIFE PROGRAMME
First year concert practice for all resident students that are  Session 2: 09:30-11:00
not involved in academic or information sessions as scheduled  Building N1 rooms G21 & G22,
in the programme.                                           Dinki
                                 Building G1 rooms 113, 117, 215 & 303

                                                                  23
You can also read